Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier
Mountainbike

Mountainbike Zuidhorn

Stichting MTB-Zuidhorn
voorzitter Jan Wildeboer Tel.: 06 517 89 560
bestuurslid Bert Baalman
bestuurslid Robert Dusseljee
penningmeester Eric Hamming
secretaris Steven Verbeek
» Facebook
» Email 

  • Mountainbike
  • Mtb-route
  • Mtb-parcours-2


Deze stichting zal de aanleg van de route realiseren en het toekomstige beheer en onderhoud regelen

MOUNTAINBIKEROUTE ZUIDHORN

1 Inleiding
Mountainbikers hebben het plan opgevat om tegen Zuidhorn aan een mountainbikeroute te creëren. De gemeente heeft dit opgepakt en Tracks & Trails gevraagd een kostenbegroting te maken voor de aanleg van deze route. De route is ontworpen door lokale mountainbikers. Half maart 2016 en nogmaals in januari 2017 hebben een groep lokale mountainbikers, vertegenwoordigers van de gemeente en Tracks & Trails de route gefietst. Op basis hiervan en enkele gesprekken met de gemeente is een tracé vastgesteld. Het tracé waarop deze offerte is gebaseerd is weergegeven in bijlage 1.

2 Route
De route is ongeveer 5.500 meter lang en bestaat grotendeels uit nieuw gebouwde singletrack. Singletrack is een pad van ongeveer 60-80 cm breed die in één richting gereden wordt. Singletrack hebben een aantal voordelen. Ze zijn heel leuk om te rijden, zeker als ze flowy (bochtig) worden aangelegd. Hierdoor rijden mountainbikers graag op singletracks en werken ze dus uitstekend regulerend. Bovendien worden door de aanleg van singletracks mountainbikers gescheiden van andere recreantengroepen, in Zuidhorn met name wandelaars. Dit verkleint de kans op sociale conflicten enorm, hetgeen in veel gebieden het centrale probleem met mountainbikers is. Een andere voordeel van singletracks is dat ze de snelheid van mountainbikers verlagen en bovendien door hun geringe breedte en goede waterafvoerende capaciteiten eenvoudig te onderhouden zijn (door vrijwilligers). De singletracks zijn gepland in bosjes en over graslanden/gazons. De aanleg van de nieuwe singletracks in bosjes en ruige graslanden zal worden gedaan met behulp van een minikraan. De aanleg van de singletracks op minder ruige graslanden, m.n. aan de oostzijde, zal uitsluitend bestaan uit het maaien van de singletrack. Door berijding zal hier na verloop van tijd een pad ontstaan. Dit voorkomt dat er in dit gebied, dat druk bewandeld wordt, visueel ingrijpende maatregelen genomen moeten worden.

Het gebied waar de route komt te liggen is zeker op sommige plekken (zeer) nat. Om modderig rijden te voorkomen, waardoor vaak ongewenste parallelle paden ontstaan, is het aan te bevelen om in een deel van het gebied een semi-verharding aan te brengen (menggranulaat). Hierdoor is de route in zomer en winter goed te fietsen. Ook bij andere routes in natte gebieden in Nederland heeft Tracks & Trails semiverharding aangebracht, zoals bijvoorbeeld in Spijkenisse, Vlaardingen en Den Haag. Deze routes functioneren na enkele jaren nog uitstekend en hebben relatief weinig onderhoud nodig. Om kosten te besparen zal alleen op die routedelen een semiverharding aangebracht worden waar dat door Tracks & Trails als absoluut noodzakelijk wordt geacht. Er is budget opgenomen voor de aanschaf van extra menggranulaat. Dit maakt het mogelijk om in een later stadium locaties van een semiverharding te voorzien waar dat later toch noodzakelijk blijkt te zijn. Dit wordt zelfstandig aangebracht door vrijwilligers.

In het meest westelijke deel van de route mag gebruik worden gemaakt van het open gebied. Dit gebied is zeer nat, maar leent zich uitstekend voor de bouw van een zeer aantrekkelijk mountainbikeparcours. In dit gebied zal door het graven van vijvers en greppels grond vrijkomen dat gebruikt wordt door het creëren van heuvels (zie bijlage 1 voor locatie). Dit maakt het terrein niet alleen interessanter om te rijden, maar voorkomt ook dat dit natte gebied voor problemen gaat zorgen met modderig rijden.

In dit gebied zullen ook twee eenvoudige, korte bruggen worden gebouwd om over greppels te komen en het parcours een aantrekkelijk, uitdagend uiterlijk geven. Op dit parcours zullen ook enkele rockgardens gebouwd worden op parallelle paden (niet op het hoofdpad). Deze rockgardens worden gebouwd van rotsen tussen 60 en 300 kilogram, in totaal 30 ton. Hiermee kunnen allerlei typen rockgarden gebouwd worden. Voor de rockgardens worden speciaal uitgezochte rotsen gekocht in een geselecteerde groeve in de Ardennen.

Aan de rand van het speelveld zal een heen en terug parcours worden gebouwd, waarbij met geputte (dus lokale) grond een pumptrack-achtig parcours zal worden aangelegd en enkele eenvoudige sprongetjes (zie bijlage 1 voor locatie). Een pumptrack is een korte baan van zo’n 2 meter breed waarin kleine heuveltjes en kuipbochten elkaar snel opvolgen. De bedoeling is om de bike niet voort te bewegen door middel van het trappen op de pedalen, maar door met de armen en benen pompende bewegingen te maken. Een pumptrack is zeer aantrekkelijk om op te rijden voor jong en oud en is relatief zeer veilig.

3 Plan van aanpak
De bouw van een mountainbikeroute doorloopt verschillende stappen. Deze worden hieronder uitgewerkt. Hierbij is er vanuit gegaan dat er vergunningen, ontheffingen (indien relevant bijv. omgevingsvergunning, natuurtoets e.d.) beschikbaar zijn en communicatie met omwonenden/betrokkenen is uitgevoerd, zodat het werk geen vertraging op zal lopen.

A Uitvlaggen
De uitvoeringsfase start met het uitvlaggen van de singletracks. Hierbij wordt met kleine vlaggetjes het tracé zeer precies uitgezet. Het uitvlagwerk kan zo nodig door de terreinbeheerder goedgekeurd worden.
Uitvoerder: Tracks & Trails

B Snoeiwerk
Er worden in principe geen bomen weggehaald en struiken alleen als er niet omheen gewerkt kan worden. Het snoeiwerk wordt uitgevoerd door vrijwillige mountainbikers (uitsluitend handgereedschap). Werk met de motorkettingzaag wordt gedaan door Tracks & Trails, die hiervoor over voldoende training en ervaring beschikt. Al het vrijwilligerswerk wordt aangestuurd door Tracks & Trails. Er wordt van uitgegaan dat de gemeenten een vrijwilligersverzekering heeft.Uitvoerder: Vrijwilligers, Tracks & Trails

C Weghalen vegetatie/strooisellaag en aanbrengen semiverharding
Een minikraan schraapt voor de bouw van singletracks in bosjes en ruige graslanden de strooisel/vegetatielaag weg en maakt hierbij gebruik van routebouwtechnieken, waaronder knicks, outslope en watervangers (zie bijlage 1 voor indicatie van locaties). Daarna wordt zo nodig een semiverharding aangebracht. De inschatting is dat dit in eerste instantie bij 1.250 meter van de route noodzakelijk is (in begroting van uitgegaan), maar niet uitgesloten is dat dit in de toekomst meer dient te worden (zie bijlage 1 voor indicatie van locaties). Het weghalen van de vegetatie/strooisellaag en het aanbrengen van het betongranulaat wordt uitgevoerd door een lokale aannemer. De aannemer wordt begeleid en aangestuurd door Tracks & Trails.Uitvoerder: Tracks & Trails, aannemer.

D Paden maaien
Op de locaties waar geen minikraan wordt ingezet, wordt het pad gemaaid (zie bijlage 1 voor indicatie van locaties). Hier wordt (aanvankelijk) geen semiverharding aangebracht. Uitvoerder: Vrijwilligers

E Bouwen vijverlandschap
Met een grote kraan worden vijvers en greppels gegraven in dit terrein en van de vrijkomende grond worden heuvels gemaakt (zie bijlage 1 voor locatie). Het ontwerp hiervoor zal ter plekke door Tracks & Trails worden gemaakt tijdens het uitvlaggen van het tracé, waarbij de huidige situatie de inspiratiebron zal vormen. Er zijn twee korte, eenvoudige bruggen voorzien (zonder leuning). Deze worden gebouwd door Tracks & Trails. Uitvoerder: Tracks & Trails, aannemer

F Bouwen pumptracktrail
De pumptrack en enkele sprongetjes worden gemaakt van ter plaatse geputte grond en afgedekt met een semiverharding, zodat de bodem voldoende hard is om op te kunnen pumpen (zie bijlage 1 voor locatie). De pumptrack zal worden gebouwd door een specialist van Tracks & Trails. Uitvoerder: Tracks & Trails

G Aanbrengen bebording
Tracks & Trails heeft samen met de Nederlandse Toer Fiets Unie standaardbebording voor mountainbikeroutes ontwikkeld. Deze bebording wordt op de meeste routes toegepast en zal ook worden toegepast in Zuidhorn. De bebording wordt door vrijwilligers aangebracht op onbehandelde eikenhouten palen van 10x10x140 cm. Uitvoerder: Vrijwilligers

4 Organisatie
De route wordt gebouwd onder toezicht van Tracks &Trails, maar het uitvoeringswerk wordt vooral uitgevoerd door een lokale aannemer. In de vorige paragraaf is beschreven welke partijen bij welke stap betrokken is.

 

Bijlage 1 Tracé mountainbikeroute

TracéMet minikraan aan te leggen singletrack(1600m)Semiverharding aan te brengen tijdens bouw(1250 m)Singletrack maaienLocatie van vijverlandschap(900 m)Locatie van pumptracktrail(250 m)

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp