Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Over de opvang van vluchtelingen, het Middag Humsterland en de Nieuwe Wierde

Door : Henk Bakker
Datum : 22 september 2016
Klaas wybo van der hoek

-GroenLinks in de raad van Zuidhorn

De raadsvergadering duurde lang, de schorsingen waren talrijk en het debat was zeer levendig.

De fractie van GroenLinks had bijdragen over onder meer de opvang van vluchtelingen, de volksraadpleging over het Middag Humsterland en de Nieuwe Wierde.

Opvang vluchtelingen
Fractievoorzitter Klaas-Wybo van der Hoek: “De raad is vorige week kort op de hoogte gesteld van het afblazen van de opvang van vluchtelingen in Zuidhorn. GroenLinks vindt de manier waarop een en ander gaat, op z’n zachtst gezegd merkwaardig. De gemeente en de inwoners worden echt onheus behandeld.
Wij zijn er boos over. Die manier van handelen voedt het wantrouwen tegen het beleid van de rijksoverheid. Bovendien past het besluit van het kabinet niet bij het beeld van de nood van vluchtelingen: de vluchtelingenkampen in Griekenland, Italië, Turkije en andere landen zijn overvol. Onze vragen:
Kan de burgemeester ons de actuele stand van zaken geven?
Wat zijn de volgende stappen?
Wanneer kan de raad over het intrekken van eerder besluiten en over mogelijke nieuwe voorstellen (bijvoorbeeld het sneller en ruimhartiger opvangen van vergunninghouders) spreken?”
Burgemeester Swart gaf aan dat ook hij erg boos is. Het college is aan het nadenken over de stappen die gezet moeten worden. Wellicht kan er sprake zijn van de opvang van vluchtelingen die een status hebben. In geen geval worden de plekken waar de opvang zou plaatsvinden –de Borgh en het Anker- voor jaren beschikbaar gehouden voor de opvang.

Volksraadpleging Middag Humsterland
GroenLinks-raadslid Michiel Pellenbarg: “We hebben gelezen dat er schot zou zitten in de volksraadpleging over het Middag Humsterland. Onze vragen;
Wat is de actuele stand van zaken?
Wanneer kan de raad spreken over voorstellen hierover?
Hoe wordt een eerlijke gang van zaken geborgd?”
Burgemeester Swart meldde dat hij verwacht dat er eind september a.s. een beslissing valt over de herindeling van Winsum en aangrenzende gemeenten. De planning is dan dat er snel een volksraadpleging wordt gehouden. Op de gemeentehuizen worden al voorbereidingen getroffen. Er wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gewerkt. Het voorstel komt nog in de raad.

De Nieuwe Wierde geboren, rampspoed bezworen
Over het voorstel over de Nieuwe Wierde en het multifunctionele centrum in Grijpskerk had de fractie als bijdrage:
"De Wierde verloren, rampspoed geboren": dat was de stemming in Grijpskerk eind februari 2016. Toen kondigde de Zonnehuisgroep Noord immers de sluiting van De Wierde in Grijpskerk aan.
Er heersten ongeloof en verslagenheid. En er was sprake van een groeiende woede. Wat moest er met de bewoners gebeuren? Wat zou er met de werknemers en vrijwilligers gebeuren? Wat betekende dat voor de leveranciers en de economie van Grijpskerk?
Kortom: hoe groot wordt de aanslag op de leefbaarheid van het dorp?
De woede werd gevoed door de feiten dat de Wierde géén verlies maakt en het aantal ouderen in Grijpskerk groeit. Die feiten maken het geheel onlogisch om De Wierde te sluiten.
Na de schok van de aangekondigde sluiting geloofden weinigen dat de Wierde te redden was. Gelukkig waren er de Grijpskerkers, de Cliëntenraad, de vereniging Dorpsbelangen, deze raad en een drietal Grijpskerker raadsleden die weigerden zich neer te leggen bij de sluiting. Een stevige motie van deze raad en twee goed bezochte bijeenkomsten in de Grijpskerker kerk laten zien dat wij de Wierde niet laten vallen. Het werk van een zeer actieve Cliëntenraad, de werkgroep en actieve wethouders geeft zicht op het behoud van een belangrijk deel van de Wierde. GroenLinks heeft grote waardering voor de inzet van de betrokkenen. Het laat zien dat we niet bij de pakken neer hoeven te zitten en dat onze maatschappelijke werkelijkheid in hoge mate maakbaar is, als er maar politieke en maatschappelijke wil is. De grote opkomst bij de inspraakavond van vorige week laat nog eens zien dat de Grijpskerkers de Wierde niet laten vallen. Onze fractie heeft ook grote waardering voor al diegenen die uit hun huizen zijn gekomen om hun betrokkenheid te tonen. Dat geldt ook voor de moeite die de insprekers hebben genomen om voor een goed gevulde kerkzaal hun verhaal te doen!
Het college heeft de signalen uit Grijpskerk goed verstaan. De richting voor de oplossing die het college voorstelt, is logisch op grond van de huidige kennis van zaken. Deze richting geeft zicht op een duurzame toekomst voor de Nieuwe Wierde. Deze biedt toekomst voor de bewoners, werknemers, vrijwilligers en de leefbaarheid van Grijpskerk.

Er blijven natuurlijk vragen. Er zijn verschillende organisaties die hun medewerking moeten bevestigen. Gaat dat inderdaad gebeuren? Als een of meer organisaties afhaken, is er dan een plan B? Moet de steun niet langer duren dan de vijf jaar, zoals Dorpsbelangen Grijpskerk ook voorstelt?

Politiek gezien is er nog een hamvraag: hoe komt het met het multifunctionele centrum? Het ligt voor de hand om in een tijd van krimp in de voorzieningen, deze te bundelen. Er is daardoor een grotere kans op een gezonde financiële toekomst.

Door de keuze voor een bundeling in de Nieuwe Wierde komt er tegelijkertijd een ander licht op het plan voor de locatie Rabolocatie/Vogelzang/entree Grijpskerk.

Wat de fractie GroenLinks betreft gaat het bij deze politieke hamvraag niet om óf- óf, maar om én.
Wij kiezen dus met de Cliëntenraad, Dorpsbelangen, de overgrote meerderheid van de Grijpskerkers en het college voor de Nieuwe Wierde. Hier niet voor kiezen, legt een bom onder het voortbestaan van een voorziening voor ouderen in Grijpskerk met alle vergaande gevolgen voor de leefbaarheid van Grijpskerk.

Tegelijkertijd zijn er daarnaast nog een tweede en derde belangrijke opgave voor Grijpskerk.
De tweede opgave is het vaart maken met het plan voor de Rabolokatie/Vogelzang/entree Grijpskerk.
De derde opgave is het op gang helpen van de woningbouw in Grijpskerk. Uit het antwoord op onze vragen hierover kunnen we opmaken dat er genoeg kansen zijn. Tot op heden zijn ze niet benut.
Er is wel degelijk behoefte aan woningbouw, zij het op maat en in kleine aantallen voor bepaalde groepen.
Ook mag er best vrijstaand worden gebouwd, daarvoor moet je alleen de grond kopen van de ontwikkelaar, en die wil dat niet tegen de prijs die men wil betalen. Het gevolg: inwoners boos op de gemeente (terwijl de ontwikkelaars de grond hebben) en de ontwikkelaar boos op de gemeente, omdat deze het verschil niet bijpast (wat helemaal niet mag). Dus: iedereen boos op een gemeente die feitelijk gewoon planologische ruimte geeft voor nieuwbouw. Een belangrijk deel van de oplossing is: betere communicatie!!
Een ander deel van de oplossing: de gemeente kan in ieder geval de regie nemen op de grond. Die is de gemeente in Grijpskerk helemaal kwijt. Juist die een, twee, drie woningen per jaar zijn uiterst belangrijk voor een dorp. Helemaal als je die afzet tegen de snelheid waarmee nu in de Oostergast in het dorp Zuidhorn de huizen uit de grond schieten. De handen moeten ook in andere dorpen uit de mouwen.

Samenvattend: er moet vanuit een samenvattende visie op het dorp gehandeld worden. GroenLinks ziet drie opgaven voor Grijpskerk: het verwezenlijken van de Nieuwe Wierde, vaart in het plan Rabo/Vogelzang/entree en het op gang brengen van de woningbouw. En de gemeente moet echt investeren in de communicatie met Grijpskerk en betrokkenen. De Nieuwe Wierde geboren, rampspoed bezworen. Het college kan en moet aan het werk met de drie opgaven.”

GroenLinks diende drie moties in samen met andere fracties; daarnaast diende de PvdA een motie in mede namens GroenLinks.

Een motie draagt het college op om –als dat nodig blijkt- langer een bijdrage te geven aan de Nieuwe Wierde dan de voorgestelde vijf jaar. De drie andere moties dragen het college op nu écht concrete plannen te maken voor de Rabolocatie/Vogelzang/entree Grijpskerk en het op gang helpen van de woningbouw. Al deze vier moties werden unaniem aangenomen.

  • Michiel pellenbarg
  • Alex temmingh

 

Columns Zuidhorn