Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Algemene beschouwingen 2020 VVD Westerkwartier

Door : VVD Westerkwartier
Datum : 12 november 2020
Mattheus gorter vvd fractievoorzitter

Het college spreekt de ambitie uit om een financieel degelijke gemeente te zijn. Dit onderschrijven wij als VVD. De opgaven en uitdagingen die er zijn om dit te bereiken zijn groot. Er word ingezet op ombuigingen, maar die gaan nu volgens de kaasschaaf methode en opschuiven van investeringen zoals b.v RSG de Borgen. Niet maar steeds het wensenlijstje blijven hanteren, maar nog eens kritisch naar het takenpakket van de gemeente te kijken. Een kerntaken discussie kan daarbij zinvol zijn.
Er word een structureel sluitende meerjarenbegroting gepresenteerd via een methode die vorig jaar ook al is toegepast namelijk nu een greep in de reserve doen en die later weer terug verdienen. Begrotingstechnisch kan het, maar de VVD is hier niet voor. ONZE VRAAG IS, hoelang denkt u dat de provincie dit goedkeurt ?


Afgelopen jaar is er een forse verhoging van 10 procent op de OZB doorgevoerd. Ook voor de komende twee jaar weer voor ieder jaar 5 procent stijging van het tarief ingerekend. Daarnaast stijgen ook de lasten voor het riool en het afval geleidelijk door. Deze  verhogingen zijn in onze ogen veel te groot.
DAAROM DIENEN we het amendement van GL mee in, om de OZB van 2021 alleen trendmatig te laten stijgen en niet meer.


Maar ook kleine lasten verzwaringen als b.v reclamebelasting ( €400 per adres) tellen al met al wel door voor onze middenstanders. Hier kijkt de VVD kritisch naar. Gisteravond is er ook nog een brief naar de raad gegaan over dit onderwerp.
DAAROM DIENEN we ook hier een amendement in om de invoering van de reclamebelasting met twee jaar op te schorten.


Bereikbaarheid is een belangrijke onderwerpen voor de VVD. Het is van groot belang voor een goed draaiende economie, maar ook voor het integratie proces binnen de gemeente Westerkwartier. Fietssnelwegen en een goede noord zuid verbinding staan bij ons hoog op de prioriteitenlijst. Door onze eigenheid en ligging kunnen we een aantrekkelijke vestigingsplaats zijn voor bedrijven. Goede infrastructuur en een goed vestigingsklimaat zijn hiervoor onontbeerlijk. Ook is er nog volop ruimte. Het Westerkwartier als scharnierpunt van noord Nederland denken wij. DE VVD ROEPT het college dan ook op om hier volop mee aan de slag te gaan om zo de werkgelegenheid en economie een stevige stimulans te geven.


De aandacht die het college geeft aan de detailhandel ondersteunen we. Het naar voren halen en uitvoeren van de adviezen uit de detailhandelsvisie is dan ook een prima manier om die ondersteuning vorm te geven. Het is goed dat de coalitie over haar eigen schaduw is heen gestapt en de zondagsopening voor alle winkels in het Westerkwartier mogelijk heeft gemaakt tijdens de huidige corona crisis. Maar deze crisis en de gevolgen daarvan zijn nog lang niet voorbij, en dat besef is gistermiddag ook bij de coalitie doorgedrongen. We hadden een motie voorbereid maar die is nu niet meer nodig. Prima !  We gaan ervan uit dat we vandaag hier meer over horen !!!


De VVD is trots, net als alle inwoners van onze gemeente, op ons mooie landschap. Dat wil niet zeggen dat alles precies zo moet blijven als het nu is. Landschap is altijd al onderhevig aan verandering geweest. Nieuwe ontwikkelingen en inzichten vragen om  anpassingen, zoals b.v nu met hernieuwbare energie. Zorgvuldigheid en creativiteit zijn hierbij onontbeerlijk. Daarom blijft de VVD kritisch op grootschalige zon en wind projecten. Ook de casus “Doezum” laat zien dat belangen en inzichten soms sterk uiteen kunnen lopen hoe  iemand de inrichting en het gebruik van het buitengebied ervaart. Daarom vinden we het een gemiste kans dat het college begonnen is met de herijking van de houtsingelhoofdstructuur (HSHS) met alleen landschapsbeheer Groningen en de provincie.
WAAROM WORDEN de bewoners en gebruikers van het buitengebied niet direct vanaf het begin hierbij te betrokken ?


Het grootste open eind in de begroting is nog steeds het sociaal domein en dan met name de jeugdzorg. Preventie is in gang gezet maar de effecten daarvan laten nog op zich wachten. 
WANNEER KUNNEN we die effecten WEL verwachten ?


Er is veel vraag naar woningen in het Westerkwartier. Niet alleen van mensen die hier willen komen wonen, maar ook velen die hier willen blijven wonen. Dit moeten we koesteren, maar dan moeten er wel voldoende woningen in de verschillende prijscategorieën beschikbaar zijn.
AAN DE SLAG DUS EN BOUWEN, en wij zien de nieuwe woonvisie met veel belangstelling tegemoet.


Samenvattend: 
Het financiële huishoudboekje van de gemeente vraagt in onze ogen om fundamentelere bijsturingen dan er nu gebeurt. Lastenverhogingen voor onze burgers en ondernemers vinden we te hoog en dit in combonatie met de gevolgen van de huidige crisis maakt dit tot een groot zorg punt. Bereikbaarheid en mobiliteit en zijn belangrijke speer punten van de VVD.
Namens de fractie van de VVD 
Mattheus Gorter
Ina van Deventer
Cheyenne Knottnerus-camans

 

Columns Zuidhorn