Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Voorjaarsnota zuidhorn 2013

5 juni 2013    Gemeente-informatie & Politiek
Financiële situatie onder controle maar toekomst blijft spannend

De financiële situatie van de gemeente is redelijk, maar staat wel onder druk in deze onzekere tijden. De financiële toekomst blijft spannend. Het college is bij het opstellen van de Voorjaarsnota 2013 dan ook weloverwogen en zorgvuldig te werk gegaan.

Jaarrekening
De jaarrekening 2012 is afgesloten met een positief resultaat van € 1,4 miljoen. Daarnaast hebben we € 1,4 miljoen minder uit hoeven geven uit de Algemene Bedrijfsreserve (ABR). Dat betekent een ‘voordeel’ van € 2,8 miljoen. Het grootste deel van dit ‘voordeel’, € 2 miljoen, is verkregen doordat projecten in 2012 niet zijn afgerond. De afronding hiervan vindt plaats in 2013. Het bedrag van € 2 miljoen voegt het college dan ook toe aan de begroting 2013.

Financiële rapportage
De eerste financiële rapportage van 2013 laat een voordeel zien van bijna € 110.500. Vanaf 2014 verwacht het college een negatief resultaat van jaarlijks € 60.300.

Voorjaarsnota 2013
In de Voorjaarsnota 2013 kijkt het college vooruit naar de financiële situatie van 2014 en verder. We hebben nog steeds te maken met grote onzekerheden. Het Rijk bezuinigt waardoor de uitkering uit het Gemeentefonds aan de gemeente lager uitvalt. Daarnaast krijgen we er als gemeente de komende jaren taken bij op het gebied van de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) en Jeugdzorg. Ook in de sociale werkvoorziening en de bijstandsuitkeringen vinden grote wijzigingen plaats. Het kabinet heeft de koers op dit onderdeel stevig gewijzigd. Dit vraagt extra tijd voor het ontwikkelen van de wetgeving en invoering. Over budgetten is nog niet veel bekend, wel dat de gemeenten minder geld krijgen dan nu beschikbaar is.

Meerjarenbeleid
Het meerjarenbeleid is sluitend, maar staat onder druk. De komende maanden moet duidelijk worden of het meerjarenbeleid een goede basis vormt voor de begroting 2014 of dat aanpassingen nodig zijn.

Voorstellen
Gelet op de financiële onzekerheid moet het college kritisch kijken naar de voorstellen voor nieuw beleid en vervangingsinvesteringen. Het college doet de volgende voorstellen aan de raad:

Inrichting gymzaal brede school
In 2013 en in 2014 wordt een Brede School in de Oostergast gebouwd. De bouw van de school is gedekt. Voor de inrichting van de gymaal is nog een bedrag nodig. Het college stelt voor hiervoor een investering te doen van € 40.000. De jaarlijkse lasten bedragen € 6.000.


Gemeenteraadsverkiezingen

In 2014 vinden verkiezingen plaats voor de gemeenteraad. Om de opkomst en de interesse hiervoor te bevorderen, organiseert de gemeente diverse activiteiten en een verkiezingsavond. Hiervoor heeft het college een bedrag van € 8.000 begroot.

 

Inspectie kunstwerken
Het college wil de grote verkeersbruggen en kademuren (kunstwerken) laten inspecteren om zo duidelijkheid te krijgen over eventuele onderhoudsmaatregelen. Het college stelt voor hiervoor
€ 25.000 beschikbaar te stellen.

Frictiebudget meerjarenperspectief
Het college wil structureel bezuinigen op de interne organisatie. Voor de nodige maatregelen die hiervoor nodig zijn, wil het college geld reserveren, het zogenaamde frictiebudget. Het gaat in totaal om € 175.000 voor 2014 en 2015.


Vervangingsinvesteringen
Voor vervangingsinvesteringen is in 2014 een bedrag van € 1,2 miljoen beschikbaar. Het college stelt voor dit te besteden aan onder meer: de vervanging van de damwand van de kademuur in Kommerzijl (€ 200.000), de vervanging van de kademuur aan de Kanaalstraat in Kommerzijl
(€ 375.000) en de vervanging van diverse lichtmasten (€ 150.000).

Behandeling

De Voorjaarsnota 2013 komt maandag 24 juni aanstaande aan de orde in de raadsvergadering. De vergadering begint om 16.30 uur in het gemeentehuis te Zuidhorn. De Voorjaarsnota en andere financiële stukken zijn te vinden op de website http://www.zuidhorn.nl (onder Politiek en organisatie – Financiën).

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

Laatste nieuws

Ina ebbinge

City Marketeer Ina Ebbinge helpt besturen ondernemersverenigingen Westerkwartier

09 juli 2020    Zuidhorn-nieuws
Ina zal eerste aanspreekpunt zijn voor diegene die dat nodig heeft
Lees verder →
Hielke westra wh

Ruim 1 miljoen subsidie voor project om bewuster om te gaan met energie

08 juli 2020    Zuidhorn-nieuws
om particuliere woningeigenaren te helpen bij verduurzamen woning
Lees verder →
Fietskaart toerisme

Gemeente Westerkwartier geeft Toerisme in eigen regio duw in de rug

08 juli 2020    Zuidhorn-nieuws
Ontdek je plekje deze zomer in het Westerkwartier
Lees verder →
Zomerspelen (7)

Sportzomer in Zuidhorn van start

07 juli 2020    Zuidhorn-nieuws - fotos
Zes weken lang gratis allerlei leuke en actieve sporten en spelletjes
Lees verder →
Gemeentehuis-zuidhorn

Over Coronavirus en Afvalinzameling

07 juli 2020    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Westerkwartier Gemeentenieuws 7 juli 2020
Lees verder →