Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Over vergadering besluit Herindelingsadvies, Chemokarroute en officiële bekendmakingen

8 mei 2017    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Gemeente informatie Zuidhorn 8 mei 2017
Chemokar

Deze informatie is afkomstig van de gemeente Zuidhorn. Het betreft geen officiële publicatie en derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Vergadering gemeenteraden
Woensdag 24 mei 2017 nemen de gemeenteraden van Marum, Grootegast, Leek en Zuidhorn een besluit over het Herindelingsadvies en aanpassing van de verordening raadsgroep herindeling. De voorbereidende bespreking van deze stukken vindt plaats in de eigen raads(commissie)vergadering op respectievelijk 8, 9, 10 en 15 mei 2017. U bent van harte welkom bij deze vergaderingen. De vergaderingen vinden plaats in de gemeentehuizen van de vier gemeenten.
Daarnaast staan er nog meer onderwerpen op de agenda van de raad van Zuidhorn op 15 mei 2017. Aan de orde komen:
Opiniërend
• Jaarstukken (jaarrekening 2016 en begroting 2018) Regio Groningen-Assen
• Westerwijs (jaarrekening 2016) (Voorbereidend) besluitvormend
• Uniformeren verordeningen financieel besluit, nadere regels en tarieven WMO
• Nieuwe vorm hulp bij het huishouden
• Tussentijdse rapportage Duurzaamheidsbeleid 2015-2018 + DUP 2017
Besluitvormend
• Contract nieuwe accountant
Wilt u inspreken over deze onderwerpen, verzoek om dit voor de raadsvergadering door te geven aan de griffier via griffie@zuidhorn.nl of via (0594) 50 87 81. Meer informatie kunt u vinden op http://www.zuidhorn.nl/raadsvergaderingen.

Vergadering Adviesraad Wmo
Maandag 15 mei 2017 vergadert de Adviesraad Wmo gemeente Zuidhorn om 9:30 uur in het gemeentehuis van Zuidhorn. Wilt u aanwezig zijn bij deze vergadering? Dan kunt u dit melden bij de heer J. Fijma, secretaris van de adviesraad Wmo, via wmo.zuidhorn@gmail.com of (0594) 21 28 37.
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Mededelingen
4. Notulen van 24 april 2017
5. Ingekomen/uitgaande stukken
- Projectopdracht OGGz WK
- Memo proces inloopvoorziening
- Projectopdracht BWO
- Uitnodiging Werkconferentie wonen voor iedereen?(18 mei)
6. Samenwerking adviesraden Sociaal Domein
7. Sociaal domein Westerkwartier: |
- Terugkoppeling adviesgroep inkoop Wmo
8. Rondvraag
9. Sluiting

Route klein chemisch afval mei 2017
Woensdag 10 mei
08.30 - 09.00 uur Niezijl 't Schanshuus (dorpshuis)
09.10 - 09.40 uur Grijpskerk De Wierde (Van Asschendorplaan)
09.45 - 10.15 uur Grijpskerk Oosterkade
10.20 - 10.35 uur Gaarkeuken terrein Hoendiep Noordzijde 12
10.45 - 11.15 uur Visvliet Bartoleshûs (dorpshuis)
11.25 - 11.55 uur Pieterzijl De Wending (dorpshuis)
12.35 - 13.05 uur Lauwerzijl De Vrijwilliger (dorpshuis)
13.20 - 13.50 uur Kommerzijl Dorpsstraat (t.o. bakker Smit)
Donderdag 11 mei
08.30 - 09.00 uur Oldehove Niehoofsterweg (einde bebouwde kom)
09.05 - 09.35 uur Oldehove Wengeweer (nabij tennisbanen)
09.45 - 10.00 uur Electra Parkeerterrein
10.10 - 10.25 uur Niehove Kerkstraat
10.40 - 11.10 uur Zuidhorn Hoek De Bongerd/Westergast
11.15 - 11.45 uur Zuidhorn Overtuinen
12.15 - 12.45 uur Zuidhorn Verl. Hanckemalaan (parkeerplaats t.o. Menno van Coehoornstraat) Vrijdag 12 mei
08.30 - 09.00 uur Den Horn Hogeweg (voormalige OBS “de Toermalijn”)
09.15 - 09.45 uur Briltil Steak- & Partyhouse André Dokter
10.00 - 10.30 uur Noordhorn Paluno (Torenstraat)
10.45 - 11.15 uur Saaksum Noorderstraat
11.25 - 11.55 uur Den Ham Ds. Koppiusweg (parkeerterreintje)
12.25 - 12.55 uur Aduard Kaakheem
13.00 - 13.30 uur Aduard Hoek Heereweg / A. en J. van Damlaan
Kijk voor uw persoonlijke afvalkalender op http://www.zuidhorn.nl/afvalkalender.

Officiële bekendmakingen
Aangevraagde vergunningen
Rectificatie
Activiteit bouw
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
• plaatsen van aanlegsteigers, a/h Aduarderdiep t.h.v. nr. 3 (i.p.v. nr. 13) te Aduard ontvangen 12 april 2017

Activiteit bouw/ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
• plaatsen van beschoeiing, Klinckemalaan 16 te Zuidhorn ontvangen 30 maart 2017
• herstellen van de fundering, Dorpsstraat 23 te Den Horn ontvangen 11 april 2017
• bouwen van een nieuwe woning, Castorstraat 6 te Zuidhorn ontvangen 11 april 2017
• isoleren en renoveren van het dak, Herestraat 15 te Grijpskerk ontvangen 12 april 2017
• plaatsen van een dakkapel, Buitensingel 9 te Oldehove ontvangen 13 april 2017
• uitbreiden van een kantine, Burg. van Barneveldweg 23a te Aduard ontvangen 13 april 2017
• plaatsen van een houten berging, Abdijstraat 11 te Aduard ontvangen 15 april 2017
• plaatsen van een tuinhuisje, Grutto 24 te Grijpskerk ontvangen 16 april 2017
• plaatsen van een garage, Spits 12 te Zuidhorn ontvangen 20 april 2017
• plaatsen van een dakraam, Abdijstraat 11 te Aduard ontvangen 24 april 2017
• oprichten van een bedrijfshal, De Riet te Grijpskerk ontvangen 24 april 2017
De aangevraagde omgevingsvergunningen leggen wij in de oneven weken op maandag voor aan Libau welstandsen monumentenzorg Groningen (http://www.libau.nl). Voor het bijwonen van deze openbare vergadering kunt u een afspraak maken met de Publieksbalie: (0594) 50 88 88. In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvragen.

Verlenging beslistermijn
De volgende beslistermijn wordt verlengd met een termijn van 6 weken: ontvangen 9 maart 2017
• monteren van reclame-uitingen, Herestraat 30c te Grijpskerk

Meldingen
 Kapmeldingen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen voor het kappen van:
• 1 boom, Buitensingel 5 te Oldehove • 1 berk, Joh. Westrastraat 3 te Oldehove
 De meldingen liggen vanaf nu gedurende twee weken ter inzage bij de Publieksbalie. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.

Meldingsplichtig evenement
• Bindingsrit op 8 oktober 2017 vanuit Grijpskerk

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw/milieu/ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
• plaatsen van een dakkapel, Herestraat 22 te Grijpskerk verzonden 2 mei 2017
• verbouwen van een loods ten behoeve van het vestigen van een meubelmakerij, achter Molenstraat 14 te Grijpskerk verzonden 2 mei 2017
• realiseren van een appartement, Overtuinen 13 te Zuidhorn verzonden 3 mei 2017
• bouwen van een erker met overkapping, Englumstraat 2 te Oldehove verzonden 4 mei 2017

Algemene Plaatselijke Verordening
De burgemeester maakt bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het organiseren van:
• een spelweek van 22 augustus t/m 27 augustus 2017 op het sportveld te Lauwerzijl verzonden 3 mei 2017
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het/de:
• gebruik openbare weg als terras o.g.v. art. 2.10 (APV) van 26 april 2017 t/m 31 december 2020, Overtuinen 15 te Zuidhorn verzonden 26 april 2017
• plaatsen van 10 driehoeks-/reclameborden in de gemeente Zuidhorn van 23 mei 2017 t/m 10 juni 2017 ter aankondiging van Jazz te Gast verzonden 2 mei 2017
• algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. een mixtoernooi op 10 juni 2017 van 11.00 tot 21.30 uur, terrein KV Zunobri a/h Van Starkenborghkanaal ZZ te Zuidhorn verzonden 2 mei 2017
• algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. een spelweek op 22, 23 en 24 augustus 2017 van 10.00 tot 23.00 uur, op 25 augustus 2017 van 14.00 tot 01.00 uur, op 26 augustus 2017 van 10.00 tot 01.30 uur en op 27 augustus 2017 van 11.00 tot 18.00 uur, op het sportveld te Lauwerzijl verzonden 3 mei 2017
• plaatsen van 2 aankondigingsborden in de gemeente Zuidhorn van 1 augustus t/m 22 augustus 2017 ter aankondiging van de Spelweek Lauwerzijl verzonden 2 mei 2017

Bijzondere wetten
De burgemeester maakt bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend:
• o.g.v. art. 35 v/d Drank- en Horecawet i.v.m. een spelweek op 22 augustus 2017 van 19.00 tot 23.00 uur, op 23 en 24 augustus 2017 van 20.00 tot 23.00 uur, op 25 augustus 2017 van 21.00 tot 01.00 uur, op 26 augustus 2017 van 13.00 tot 01.30 uur en op 27 augustus 2017 van 14.00 tot 18.00 uur, in een tent op het sportveld te Lauwerzijl verzonden 3 mei 2017
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college of bij de burgemeester.

Brandbeveiligingsverordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende vergunning is verleend voor:
• het gebruiken en/of in gebruik houden van een tijdelijke inrichting (tent) van 22 t/m 27 augustus 2017 ten behoeve van een spelweek te Lauwerzijl verzonden op 3 mei 2017
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college of bij de burgemeester.

Informatie over publicaties bij de Publieksbalie
(0594) 50 88 88 of kcc@zuidhorn.nl tenzij anders is aangegeven. Bovenstaande bekendmakingen vindt u ook via overheid.nl

Openingstijden depot Klein Chemisch Afval
Werkplaats Transportweg 2, Noordhorn
Maandag 18.30 - 19.30 uur Woensdag 13.00 - 15.00 uur

informatiepagina gemist?
» Hier vindt u een archief met eerder uitgebrachte pagina’s

 

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

Laatste nieuws

Tosja schaeffer

Werk van Tosja en Gerard Schaeffer in Zuidhorn

06 juni 2020    Zuidhorn-nieuws
Aftrap wisselwinkel
Lees verder →
Zuidhorn-2019 hoofdstraat

Miljoenen voor MKB voor inrichten onderneming anderhalvemetereconomie

05 juni 2020    Zuidhorn-nieuws
Provincie pakt gevolgen corona aan: 11,5 miljoen beschikbaar
Lees verder →
Avondvierdaagse-2018 (1)

Gewoon dit jaar de Avond4daagse lopen!

04 juni 2020    Zuidhorn-nieuws
niet in hele grote groepen tegelijk, maar alleen met een vriendje, je sportmaatjes of met je gezin
Lees verder →
Henk bakker mondkapje (2)

Lokaal gemaakte mondkapjes van Dymph Dressen

04 juni 2020    Zuidhorn-nieuws
Duurzaam, wasbaar en uniek design
Lees verder →
Wethouder reikt bloemen uit aan mantelzorger

Bloemetje van Bert voor Mantelzorgers

04 juni 2020    Zuidhorn-nieuws
400 mantelzorgers krijgen bloemen in gemeente Westerkwartier
Lees verder →
Bert nederveen-2019

Cliënten Wmo positief over contacten met gemeente Westerkwartier

04 juni 2020    Zuidhorn-nieuws
Een van de aanbevelingen in enquête:Heb aandacht voor het beroep dat op mantelzorgers wordt gedaan.
Lees verder →