Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Over Spoorbrug Zuidhorn, militaire oefening en vertraagde facturen WMO

30 september 2015    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Gemeente informatie Zuidhorn 30 september 2015
Agenda slim

Deze informatie is afkomstig van de gemeente Zuidhorn. Het betreft geen officiële publicatie en derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Vaststelling bestemmingsplan ‘Spoorbrug Zuidhorn’,gemeente Zuidhorn

Burgemeester en wethouders van Zuidhorn maken op grond van artikel 3.8 Wro bekend dat de gemeenteraad op 14 september 2015 het bestemmingsplan ‘Spoorbrug Zuidhorn’ heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan is ongewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp. Het bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken op grond van afdeling 3.4 Awb en artikel 3.8 Wro met ingang van 1 oktober 2015 zes weken ter inzage. Op grond van artikel 8.2 Wro kunnen belanghebbenden beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan.

Achtergrond
Het vastgestelde bestemmingsplan maakt het mogelijk dat de huidige spoorbrug tussen Noordhorn en Zuidhorn kan worden vervangen. In samenhang met de nieuwe spoorbrug wordt het Van Starkenborghkanaal tevens plaatselijk verbreed. Als gevolg daarvan wordt de zuidzijde van het Van Starkenborghkanaal heringericht. Tenslotte wordt in het bestemmingsplan geregeld dat er een tijdelijke locatie is voor het voorbouwen van de spoorbrug.

Bestemmingsplan inzien
U kunt het vastgestelde bestemmingsplan ‘Spoorbrug Zuidhorn’ inzien bij de Publieksbalie in het gemeentehuis. Op http://www.zuidhorn.nl/bestemmingsplannen kunt u meer informatie over het bestemmingsplan vinden, het plan raadplegen en de bronbestanden van het plan downloaden.

Beroep instellen
Vanaf 2 oktober 2015 tot en met 12 november 2015 kan tegen het bestemmingsplan ‘Spoorbrug Zuidhorn’ beroep ingesteld worden door:
> degene die een zienswijze heeft ingebracht en belanghebbende is;
> belanghebbenden, die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken;
> belanghebbenden, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen een wijziging die de gemeenteraad bij vaststelling van het bestemmingsplan heeft aangebracht. In een beroepschrift moet u in ieder geval vermelden; uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het (onderdeel van het) besluit waartegen u beroep aantekent, zo mogelijk een kopie van het besluit en de redenen waarom u beroep instelt. Het beroepschrift kunt u sturen naar: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag of indienen via het digitaal loket: https://digitaalloket.raadvanstate.nl/. Let op: op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen. Na afloop van de beroepstermijn kunnen de beroepsgronden niet meer worden aangevuld.

Voorlopige voorziening
Het instellen van beroep schorst de werking van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van 13 november 2015. Om de werking van het bestemmingsplan (van het onderdeel waartegen u beroep instelt), te schorsen kunt u tijdens de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de genoemde afdeling. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het beroepschrift. Tevens moet u het spoedeisende belang aangeven. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte en Welzijn: (0594) 50 87 94.

Vertrokken onbekend waarheen
Onderstaande publicatie betreft beslissing ingevolge artikel 2.22 Wet BRP
Burgemeester en wethouders maken bekend dat na onderzoek is gebleken dat onderstaande persoon niet meer woonachtig is op het adres waar betrokkene in de basis registratie personen als ingezetene van de gemeente Zuidhorn staat ingeschreven. Onderstaande persoon wordt daarom ingeschreven in het Register Niet Ingezetenen (RNI). Dit is een register van personen die wel op één of andere manier verbonden zijn aan Nederland, maar daar geen officieel brief- of woonadres hebben met daarbij horende rechten. Het betreft de volgende persoon:
K.A. Albada, geb. 01-11-1984 te Wonseradeel.
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit, of de datum van publicatie (30 september 2015) gemotiveerd bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders.

Militaire oefening
De Koninklijke Landmacht oefent in de periode van 5 t/m 16 oktober 2015 in een gebied tussen Leeuwarden, Schiermonnikoog, Eemshaven, Groningen en Drachten. Wanneer er schade door de oefening ontstaat, kan dit gemeld worden bij het Ministerie van Defensie via 030- 2180420 of via jdvclaims@mindef.nl.

Aangevraagde vergunningen
Evenementenvergunningen
Algemene Plaatselijke Verordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een vergunning/- ontheffing hebben ontvangen voor het organiseren van:
> intocht van Sinterklaas op 21 november 2015, door het dorp, ontvangst bij de Poel te Grijpskerk
In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvraag.

Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw/ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
> bouwen van een woning, Antaresstraat 5 te Zuidhorn
De aangevraagde omgevingsvergunningen leggen wij in de oneven weken op woensdag voor aan Libau welstands- en monumentenzorg Groningen (http://www.libau.nl). Voor het bijwonen van deze openbare vergadering kunt u een afspraak maken met de heer J. Gramsbergen: (0594) 50 88 96. In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvragen.

Meldingen
Kapmeldingen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen voor het kappen van:
> 1 beuk, Wilhelminalaan thv 7-9 te Zuidhorn
> 1 berk, Josinalaan 5 te Zuidhorn
De meldingen liggen vanaf nu gedurende twee weken ter inzage bij de Publieksbalie. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw/ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
> plaatsen van een dakkapel, Prof. van Giffenweg 8 te Noordhorn (verzonden 21 september 2015)
> plaatsen van een garage met carport, Agenastraat 10 te Zuidhorn (verzonden 21 september 2015)
> bouwen van 30 woningen, a/h Noorderlicht te Zuidhorn (verzonden 21 september 2015)

Activiteit milieu/ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
> plaatsen van een mestsilo, Balmahuisterweg 1 te Niehove (verzonden 21 september 2015)

Activiteit uitvoeren van werkzaamheden
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor de:
> aanleg van een tijdelijke weg, Nieuwklap te Aduard (verzonden 21 september 2015)

Algemene Plaatselijke Verordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het/de:
> plaatsen van 10 driehoeks-/reclameborden in de gemeente Zuidhorn van 2 t/m 11 oktober 2015 ter aankondiging van de open dag NoorderBasis scholen (verzonden 24 september 2015)
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college of bij de burgemeester.

Vertraagde facturen voor eigen bijdrage Wmo
Als u gebruik maakt van zorg, ondersteuning of een voorziening vanuit de Wmo, dan betaalt u hiervoor een eigen bijdrage. Het CAK berekent en int deze eigen bijdrage. Het CAK doet dit aan de hand van gegevens die de gemeente en zorgaanbieder aanleveren. Helaas zijn, door technische problemen, deze gegevens te laat aan het CAK aangeleverd. Hierdoor kunt u in de komende periode een vertraagde factuur van het CAK ontvangen met eigen bijdragen voor meerdere perioden. Houd er rekening mee dat deze factuur hierdoor eenmalig hoger is. Maakt u gebruik van de Wmo en heeft u nog geen factuur van het CAK ontvangen? Dan is het verstandig om hiervoor een bedrag te reserveren. U kunt een inschatting van de hoogte van de eigen bijdrage maken door middel van de rekenmodule op de website van het CAK http://www.hetcak.nl (zoeken op: eigen bijdrage berekenen). Als u de eenmalig hogere factuur niet in één keer kunt betalen, kunt u een betalingsregeling treffen met het CAK. U kunt hiervoor contact opnemen met het CAK, telefoonnummer 0800 1925, na ontvangst van de factuur.

Voor informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie, telefoonnummer (0594-) 50 88 88.

Informatiepagina gemist?
» Hier vindt u een archief met eerder uitgebrachte pagina’s

  • Gemeentezh large gemeentepagina
  • Militairen jeep
Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

Laatste nieuws

Avondvierdaagse-2018 (1)

Gewoon dit jaar de Avond4daagse lopen!

04 juni 2020    Zuidhorn-nieuws
niet in hele grote groepen tegelijk, maar alleen met een vriendje, je sportmaatjes of met je gezin
Lees verder →
Henk bakker mondkapje (2)

Lokaal gemaakte mondkapjes van Dymph Dressen

04 juni 2020    Zuidhorn-nieuws
Duurzaam, wasbaar en uniek design
Lees verder →
Wethouder reikt bloemen uit aan mantelzorger

Bloemetje van Bert voor Mantelzorgers

04 juni 2020    Zuidhorn-nieuws
400 mantelzorgers krijgen bloemen in gemeente Westerkwartier
Lees verder →
Bert nederveen-2019

Cliënten Wmo positief over contacten met gemeente Westerkwartier

04 juni 2020    Zuidhorn-nieuws
Een van de aanbevelingen in enquête:Heb aandacht voor het beroep dat op mantelzorgers wordt gedaan.
Lees verder →
Hoogspanning masten

“Als de eerste masten staan gaan die niet meer weg”

04 juni 2020    Zuidhorn-nieuws
TenneT wil beginnen met aanleg 380 kV hoogspanningsverbinding zonder uitspraak Raad van State
Lees verder →
Menno kuiper en geertje dijkstra-jacobi op gerenoveerde ophaalbrug kromme kolk

Bruggen Zevenhuizen liggen er weer prachtig bij

04 juni 2020    Zuidhorn-nieuws - Regio-nieuws
Vaste brug hoofddiep en ophaalbrug Kromme Kolk
Lees verder →