Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Over Openingstijden zomervakantie, Knip Zonstraat en Kumastraat & Officiële bekendmakingen

26 juli 2017    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Gemeente informatie Zuidhorn 25 juli 2017
Op vakantie

Deze informatie is afkomstig van de gemeente Zuidhorn. Het betreft geen officiële publicatie en derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Openingstijden zomervakantie
Vanaf 24 juli tot en met 1 september is het gemeentehuis i.v.m. de vakantieperiode alleen ’s ochtends van 8.30 tot 12.30 uur en op maandagavond van 18.00 tot 19.30 uur open.

Uit de gemeenteraad van 17 juli 2017
De raad heeft:
- De indicatieve raming van de frictiekosten herindeling unaniem vastgesteld.
- De volgende stukken van de gemeente Zuidhorn unaniem vastgesteld:
Jaarrekening 2016, 1e rapportage 2017 (financieel); nota reserves en voorzieningen.
Over de voorjaarsnota heeft de raad zijn mening gegeven.
- Kennis genomen van het initiatiefvoorstel De Toegift: Manifest Duurzaam Dorp van CDA, ChristenUnie en GroenLinks. Inhoudelijke behandeling vindt plaats in de raadsvergadering van 6 november 2017.
Meer informatie?
Wilt u meer informatie over deze raadsvergadering? Lees of beluister dan het volledige verslag op http://www.zuidhorn.nl/raadsvergaderingen. Of neem contact op via (0594) 50 87 81 of griffie@zuidhorn.nl

Knip Zonstraat en Kumastraat te Zuidhorn
Burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidhorn hebben op 18 juli 2017, onder intrekking van het verkeersbesluit daterend van 4 april 2017, besloten tot het instellen van een (tijdelijke) knip in de Zonstraat en de Kumastraat te Zuidhorn en ter uitvoering hiervan te plaatsen:
• betonnen blokken met reflectoren aan weerszijden van de watergang tussen de Kumastraat en de Zonstraat;
• het bord L8 (doodlopende weg), conform Bijlage I, RVV 1990, ter hoogte van de kruisingen Zonstraat-N980, Noorderlicht-Zonstraat en Noorderlicht-Kumastraat;
• vooraankondigingsborden aan de N980 ter hoogte van de Zonstraat en aan het Noorderlicht ter hoogte van de Zonstraat en de Kumastraat.
Dit verkeersbesluit geldt vanaf 18 juli 2017 tot aan de vervanging van de spoorbrug over de N980 (medio 2018/2019) of zoveel langer of korter als wenselijk is. Tegen het genomen verkeersbesluit kunnen bezwaren worden ingediend. De termijn hiervoor bedraagt zes weken. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.
Voor informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie.

Officiële bekendmakingen
Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
• plaatsen van 3 windmolens, Gaaikemadijk 4 te Aduard ontvangen 28 juni 2017
• bouwen van 2 bedrijfspanden, Industrieweg 1 te Noordhorn ontvangen 30 juni 2017
• verbouwen van een woning, Noorderweg 4 te Noordhorn ontvangen 2 juli 2017
• bouwen van een nieuwe woning, Stadsweg 57 te Lauwerzijl ontvangen 4 juli 2017
• plaatsen van een windmolen, Rikkerdaweg 29 te Niehove ontvangen 4 juli 2017
• plaatsen van een windmolen, Heereburen 8 te Niehove ontvangen 4 juli 2017
• plaatsen van een tijdelijk bouwwerk, Englumerweg 9 te Oldehove ontvangen 16 juli 2017
|De aangevraagde omgevingsvergunningen leggen wij in de oneven weken op maandag voor aan Libau welstands- en monumentenzorg Groningen (http://www.libau.nl). Voor het bijwonen van deze openbare vergadering kunt u een afspraak maken met de Publieksbalie: (0594) 50 88 88.

Activiteit uitvoeren werkzaamheden
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
• vervangen van de eerste generatie PE Heereburen 12 te Niehove ontvangen 19 juni 2017
In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvragen.

Activiteit archeologisch monument
Ontwerpbesluit-vergunning archeologisch monument
Burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidhorn maken bekend dat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een ontwerpbesluit-‘vergunning archeologisch monument’ heeft toegestuurd voor:
• het graven van twee werkputten ten behoeve van een gestuurde boring voor een gasleiding op het perceel met kadastrale aanduiding: Oldehove I-628 (Rijksmonumentnummer 522143/Locatie Frytum)
Het ontwerpbesluit ‘vergunning archeologisch monument’ met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt met ingang van 26 juli 2017 zes weken ter inzage bij de Publieksbalie. Tijdens deze termijn kunnen  belanghebbenden een zienswijze over het ontwerpbesluit-‘vergunning archeologisch monument’ indienen bij burgemeester en wethouders.

Verlenging beslistermijn
De volgende beslistermijnen worden verlengd met een termijn van 6 weken:
• bouwen van een aanbouw, Gaaikemadijk 4 te Aduard ontvangen 15 mei 2017
• bouwen van een vrijstaande woning, Spicastraat (kavel 8) te Zuidhorn ontvangen 2 juni 2017

Meldingen
Kapmeldingen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen voor het kappen van:
• 1 es, Heemskerkplein 2 te Zuidhorn
• 1 iep, Bospad 1 te Zuidhorn
• 20 essen, Hogeweg 1 te Zuidhorn
• 1 boom, nabij Poortkampen 1 te Zuidhorn
De meldingen liggen vanaf nu twee weken ter inzage bij de Publieksbalie. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij het college van burgemeester en  wethouders.

Meldingsplichtig evenement
• een buurtbarbecue op 9 september 2017 van 17.00 tot 02.00 uur, Noordstar te Briltil
• Spinbarg van 29 september tot 1 oktober 2017 van 12.00 tot 22.00 uur, Hoendiep Westzijde 48 te Briltil
De meldingen ligt vanaf nu vier weken ter inzage bij de Publieksbalie.

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw/ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
• uitbreiden van een woning, Westergast 3 te Zuidhorn verzonden 13 juli 2017
|• verbouwen van een pand, Nieuwstraat 28-28a te Zuidhorn verzonden 19 juli 2017

Algemene Plaatselijke Verordening
De burgemeester maakt bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het organiseren van:
• de kick-off van het voetbalseizoen op 1 september 2017 van 18.00 tot 23.59 uur, het sportpark a.d. Burg. van Barneveldweg 21c te Aduard verzonden 18 juli 2017 
de Hummel ZUIDHORuN op 16 september 2017 van 15.00 tot 18.00 uur, te Zuidhorn verzonden 18 juli 2017
• de Kinderspelweek van 28 augustus t/m 1 september 2017, Schoolstraat 19 te Oldehove verzonden 19 juli 2017
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het/de:
• algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. de Hummel ZUIDHORuN op 16 september 2017 van 15.00 tot 18.00 uur, te Zuidhorn verzonden 18 juli 2017
• algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. een besloten feest op 18 augustus 2017 van 20.30 tot 02.00 uur, te Pieterzijl verzonden 19 juli 2017
• algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. de Kinderspelweek van 28 augustus tot 30 augustus 2017 van 09.30 tot 16.00 uur, 31 augustus 2017 van 17.30 tot 00.00 uur en 1 september van 09.30 tot 14.00 uur, Schoolstraat 19 te Oldehove verzonden 19 juli 2017
• een recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen van 31 augustus t/m 1 september 2017, Schoolstraat 19 te Oldehove verzonden 19 juli 2017
• het plaatsen van 15 aankondigingsborden in de gemeente Zuidhorn van 26 augustus 2017 t/m 16 september 2017 ter aankondiging van de ‘Hummel ZUIDHORuN’ verzonden 18 juli 2017
• het plaatsen van 15 driehoeks-/reclameborden in de gemeente Zuidhorn van 2 t/m 15 november 2017 ter aankondiging van de ‘Scholenmarkt Martiniplaza’ verzonden 18 juli 2017
• het plaatsen van 15 driehoeks-/reclameborden in de gemeente Zuidhorn van 22 augustus t/m 4 september 2017 ter aankondiging van de ‘Ballon Fiësta Meerstad’ verzonden 18 juli 2017
• het plaatsen van 15 driehoeks-/reclameborden in de gemeente Zuidhorn van 21 augustus 2017 t/m 10 september 2017 ter aankondiging van de ‘ReitdiepPop’ verzonden 18 juli 2017
• het plaatsen van 10 driehoeks-/reclameborden in de gemeente Zuidhorn van 18 september t/m 1 oktober 2017 ter aankondiging van de beurs ‘LEEF Groningen’ verzonden 18 juli 2017

Bijzondere wetten
De burgemeester maakt bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend:
• o.g.v. art. 35 v/d Drank- en Horecawet i.v.m. de kick-off van het voetbalseizoen op 1 september 2017 van 18.00 tot 23.59 uur in een tent, het sportpark a/d Burg. van Barneveldweg 21c te Aduard verzonden 18 juli 2017
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college of bij de burgemeester.

Brandbeveiligingsverordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende vergunning is verleend voor:
• het gebruiken en/of in gebruik houden van een tijdelijke inrichting (tent) van 1 september 2017 ten behoeve van de kick-off van het nieuwe voetbalseizoen te Aduard verzonden op 18 juli 2017
• het gebruiken en/of in gebruik houden van een tijdelijke inrichting (tent) van 28 augustus t/m 1 september 2017 ten behoeve van de kinderspelweek te Oldehove verzonden op 19 juli 2017
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college of bij de burgemeester.

Informatie over publicaties bij de Publieksbalie
(0594) 50 88 88 of kcc@zuidhorn.nl tenzij anders is aangegeven. Bovenstaande bekendmakingen vindt u ook via overheid.nl

Openingstijden depot Klein Chemisch Afval
Werkplaats Transportweg 2, Noordhorn
Maandag 18.30 - 19.30 uur Woensdag 13.00 - 15.00 uur

informatiepagina gemist?
» Hier vindt u een archief met eerder uitgebrachte pagina’s

 

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Laatste nieuws

Zuidhorn-2019 hoofdstraat

Betere leefbaarheid kleinere plaatsen in Groningen ( zoals Zuidhorn )

17 juni 2024    Zuidhorn-nieuws
Scores: Zuidhorn ‘zeer goed’ en Leek ‘goed’
Lees verder →
Scouting clubhuis (1)

Scouts pakken clubhuis aan

17 juni 2024    Zuidhorn-nieuws - fotos
“kan weer een flink aantal jaren mee”
Lees verder →