Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Over nieuwe huisvesting gemeente, Hubtaxi en betonkoppen

18 april 2023    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Westerkwartier Gemeentenieuws 19 april 2023
Gemeentehuis-zuidhorn

Deze informatie betreft GEEN officiële publicatie van de gemeente Westerkwartier waaraan u rechten kunt ontlenen. WelkominZuidhorn.nl heeft de informatie wel overgenomen van de officiële publicaties van de gemeente Westerkwartier. Deze officiële publicaties vindt u op http://www.westerkwartier.nl

RAADPLEGEN BEKENDMAKINGEN IN UW BUURT
De gemeente publiceert haar officiële bekendmakingen digitaal zoals aangevraagde en verleende vergunningen. Ga naar overuwbuurt.overheid.nl  om deze te vinden.

Raadsvergadering 19 april 2023
Op woensdag 19 april om 19.30 uur vergadert de gemeenteraad op het gemeentehuis in Zuidhorn aan de Hooiweg 9. Inwoners en geïnteresseerden zijn van harte welkom om de vergadering bij te wonen.
De vergadering is live te volgen. Bekijk de vergadering, complete agenda en de stukken op westerkwartier.bestuurlijkeinformatie.nl 
Wanneer onderwerpen als 'Hamerstuk' op de agenda staan, neemt de raad hierover direct een besluit zonder hierover een debat te voeren.
Agenda:
u Bestemmingsplan Lutjegasterweg 52 (Grootegast)
u Raadsvoorstel oprichting stichting waarborgfonds veiligheidsregio’s
u Dorpshuizenbeleid 2023 Gemeente Westerkwartier
u Licht en donkerbeleid
u Delegatie proceshandelingen administratief beroep (onttrekkingsverzoek Oude Dijk, Opende)
u Al dan niet opheffen geheimhouding
u Vaststellen verantwoordings- en rapportagegrens rechtmatigheidsverantwoording
u Vaststellen verordeningen ex artikel 212 en 213 Gemeentewet

Bezwaren WOZ
De termijn voor het indienen van WOZ-bezwaren is verstreken. Heeft u via de mail of via de QR code bezwaar ingediend, dan streven onze taxateurs er naar om voor de zomervakantie contact met u op te nemen. Als het nodig is om het pand/woning inpandig op te nemen, dan maken wij een afspraak. Heeft u via een WOZ-bureau bezwaar ingediend, dan proberen wij voor het einde van het jaar een uitspraak te doen. Zoals in de bijsluiter vermeld staat, duurt deze procedure langer. Dit komt onder andere omdat er een hoorzitting moet plaatsvinden en een aantal bureaus hebben aangegeven daar pas na september tijd voor te hebben

Hubtaxi: gecombineerd reizen met de taxi en het openbaar vervoer 
Woont u verder weg van een bushalte of treinstation? En lukt het u niet met de fiets, lopend of op een andere manier daar te komen? Dan is er de hubtaxi. 
Wat is de hubtaxi?
Een hub is een plek waar verschillende soorten vervoer samen komen. Bijvoorbeeld een treinstation, bushalte en/of P+R-plaats. Met de hubtaxi reist u in een straal van 20 kilometer vanaf een (huis)adres naar een hub. Hier kunt u overstappen op de bus of trein.
Natuurlijk kunt u de reis ook maken vanaf een hub naar een (huis)adres. In onze gemeente zijn vijf hubs 
u Station Zuidhorn
u Bushalte Centrum, Grootegast
u Bushalte Centrum, Leek
u P+R (A7), Leek
u P+R, Marum
Hoe reserveert u een hubtaxi?
Vertrekt u vanuit de gemeente Westerkwartier? Dan kunt u een hubtaxi reserveren bij Taxi Nuis. Dit kan via het telefoonnummer: 0800 – 14 22.
Wilt u minimaal twee uur voor uw aankomst of vertrek reserveren? Dan heeft u een gegarandeerde aansluiting op het openbaar vervoer.
Wat kost een hubtaxi?
In 2023 is het instaptarief €1,08. Het kilometertarief is €0,19. Dit zijn dezelfde tarieven als het openbaar vervoer. Reist u meer dan 20 kilometer naar de hub? Of maakt u geen gecombineerde reis met het openbaar vervoer? Dan gelden hogere tarieven.
Wilt u meer weten?
Kijk dan op de website van Publiek Vervoer: http://www.publiekvervoer.nl/reizigers/hubtaxi

Stap voor stap naar nieuwe huisvesting
De eerste stappen voor de nieuwe huisvesting van de medewerkers van gemeente Westerkwartier zijn gezet. De plannen en voorbereidingen worden steeds duidelijker. Zo staat gemeentehuis Leek te koop om plaats te maken voor een nieuwe woonwijk. Daarnaast is de monumentale status van het gele voorhuis ‘Huize Klein Nienoord’ definitief. En loopt er een aanbestedingsprocedure voor het nieuw te bouwen pand op bedrijventerrein Leeksterveld.

Gemeente Westerkwartier gaat van 15 gebouwen terug naar 8 gebouwen, besloot de gemeenteraad in 2022. Door de gemeentelijke herindeling in 2019 en een nieuwe manier van werken heeft de gemeente minder gebouwen nodig. Bovendien zijn veel gebouwen verouderd en daarom niet duurzaam. In 2026 wordt gemeentehuis Zuidhorn de centrale kantoorlocatie van de gemeente.
Sluiting gemeentehuis Grootegast verlengd
Het gemeentehuis Grootegast sloot haar deuren op 1 januari dit jaar vanwege energiebesparing. Dit gemeentehuis blijft gesloten totdat ook gemeentehuis Leek in het voorjaar van 2024 sluit. Op dit moment onderzoeken we de beste oplossing om de gemeentelijke medewerkers tijdelijk te huisvesting totdat gemeentehuis Zuidhorn gereed is. Het gemeentehuis Zuidhorn moet hiervoor verbouwd, verduurzaamd en uitgebreid worden en zal naar verwachting in het voorjaar 2026 klaar zijn.
Nieuwbouw Leeksterveld
Voor de buitendienst medewerkers van de gemeente en Novatec medewerkers van locatie Feithsweg in Tolbert wordt een nieuw pand gebouwd op het bedrijventerrein Leeksterveld in Leek. Hiervoor is een Europese aanbestedingsprocedure (via Tenderned) gestart. In het komende najaar zal een eerste schets van dit nieuwe pand bekend worden. De bouw zal in het voorjaar van 2024 starten. We verwachten in het voorjaar
van 2025 dit nieuwe pand in gebruik te kunnen nemen.
Verkoop gemeentehuis Leek
Op 21 maart besloot het college van burgemeester en wethouders te starten met de verkoop van het Gemeentehuis in Leek. Dit terrein zal herontwikkeld worden tot een nieuwe woonwijk. Op 4 maart konden inwoners van de gemeente tijdens een inloopavond hierover vragen stellen. Een goed bezochte avond waar veel ideeën qua duurzaamheid en type woningbouw werden achtergelaten voor deelnemende projectontwikkelaars. Het kenmerkende gele voorhuis ‘Huize Klein Nienoord’ heeft definitief een monumentale status gekregen, waardoor deze mooie blikvanger behouden blijft. 
Dienstverlening steeds vaker online en bij u in de buurt
Met onze gemeentelijke huisvesting sluiten we aan op ons dienstverlenings- en werkconcept Dichtbij en Duurzaam (DWDD): waar het kan digitaal en waar nodig fysiek. Dit betekent voor u dat veel zaken via onze website westerkwartier.nl geregeld kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan het doorgeven van een verhuizing of een melding openbare ruimte. Ook is het soms mogelijk om bij u in de buurt af te spreken, bijvoorbeeld in een dorpshuis of bij u thuis. De huidige dienstverlening blijft tot het voorjaar 2024 op de locaties gemeentehuis Leek en Zuidhorn ongewijzigd. In het nieuwe pand op het Leeksterveld komt ook een ontmoetingsruimte die gebruikt kan worden voor
contact tussen u en de gemeente.
Heeft u vragen hierover neem dan contact met ons op of mail naar programmahuisvesting@westerkwartier.nl

Platform Toegankelijk Westerkwartier zoekt secretaris en penningmeester 
Het Platform bestaat uit een enthousiaste groep vrijwilligers die de gemeente Westerkwartier gevraagd en ongevraagd advies geeft over toegankelijkheid. Toegankelijkheid in en rondom een dorp,
van de trein- en busstations, of andere openbare voorzieningen en gebouwen, van wegen, fiets- en voetpaden. Maar ook toegankelijkheid van websites, formulieren en informatie. Het Platform bestaat momenteel uit drie werkgroepen vanuit de kernen Marum, Leek, Zuidhorn, Grootegast en Ezinge. Elke werkgroep is vertegenwoordigd in het bestuur van het Platform. We zijn op zoek naar inwoners uit het Westerkwartier die de functie van
secretaris of penningmeester op zich willen nemen.
Taak en profiel secretaris;
Verzorgt met de voorzitter en penningmeester de vergaderingen van het bestuur van het Platform;
Verzending van uitnodigingen, agenda’s en onderliggende stukken voor de vergaderingen en overleggen;
Archivering: verwerking van de ingekomen en uitgaande post;
Planning van vergaderingen en overleggen;
het realiseren van een jaarplan en jaarverslag, samen met de voorzitter;
Taak en profiel penningmeester:
Draagt zorg voor de begroting en financiële verantwoording;
Beheert het financiële budget;
Verzorgt met de voorzitter en secretaris de vergaderingen;
Heeft affiniteit met toegankelijkheid;
Denkt vanuit het algemeen belang;
Brengt signalen uit de samenleving in bij het Platform;
Is gericht op samenwerking;
Is zorgvuldig
Het betreft vrijwilligersfuncties. Onkosten worden vergoed.
Informatie of interesse?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van het Platform Toegankelijk Westerkwartier Meindert Bouma. E-mail: meindertbouma@platformtoegankelijkwesterkwartier.nl Telefoon: 06 144 315 57

De werkgroep Zuidhorn-Grootegast-Ezinge van het Platform Toegankelijk Westerkwartier zoekt leden
De werkgroep Zuidhorn-Grootegast-Ezinge functioneert in het gebied van deze voormalige gemeenten. In dit deel van de gemeente Westerkwartier zijn wij op zoek naar inwoners die zich in willen zetten voor het toegankelijk maken en houden van de gemeente Westerkwartier. Wij vergaderen ongeveer zeven á acht keer per jaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de werkgroep Jorine Steigenga.
E-mail: jorinesteigenga@platformtoegankelijkwesterkwartier.nl Telefoon: 06 122 277 75

Hoe staat het met de betonkoppen?
In januari hebben we u gevraagd mee te denken over een plek voor zeven betonnen koppen. Op deze oproep hebben we een overweldigend aantal reacties gekregen. Dank aan alle inzenders, die ideeën hebben ingebracht voor een plek voor deze koppen.
In 2018 kreeg de oude gemeente Zuidhorn dit kunstwerk cadeau Het gaat om een deel van een kunstwerk dat bestaat uit 23 betonnen koppen. De gemeente Zuidhorn heeft hiervan zeven koppen gekregen en deze bewaard in Noordhorn. We willen de koppen nu graag een plek in de gemeente geven. We hebben u daarom gevraagd hiervoor ideeën aan te leveren.
We hebben meer dan 100 ideeën voor een plek ontvangen 
De dubbele ideeën hebben we eruit gehaald. Zo bleven nog 73 voorgestelde plekken over. Deze plekken hebben we beoordeeld op de gestelde voorwaarden. Deze zijn oner meer verkeersveiligheid, te zien vanaf de openbare weg, gemakkelijk te bereiken en geschikt om de zware beelden te dragen. Ook hebben we gekeken of de voorgestelde plek recht doet aan de gedachte van de kunstenaar. Hierna bleven zestien kansrijke plekken over. Hiervan zijn negen plekken in of rondom Zuidhorn en zeven op een andere plek in de gemeente.
Hoe gaan we verder?
De volgende stap is te komen tot een top drie. Daarna gaan we eerst in gesprek met eventuele omwonenden van deze drie plekken. En dan leggen we deze drie plekken aan u voor en kunt u uw voorkeur aangeven. We verwachten voor de zomer de plek met de meeste stemmen bekend te maken.
De betonnen koppen zijn van kunstenaar B. Lothar Frieling (1945 – 2016) Zijn kunst is vaak kritisch en grappig. Het originele kunstwerk ‘Der Betonkopf’ bestaat uit 23 betonnen koppen. Het is een kunstwerk tegen bekrompenheid. Het wil mensen aan het denken zetten over openstaan voor andere meningen. Elke kop is ongeveer 90 centimeter hoog. Ze staan per stuk op een betonnen plaat van ongeveer 75 x 75 centimeter.
Zie voor meer informatie http://www.westerkwartier.nl

Andere openingstijden Koningsdag en Bevrijdingsdag 
De gemeentelijke locaties zijn gesloten en telefonisch niet bereikbaar op donderdag 27 april (Koningsdag) en vrijdag 5 mei (Bevrijdingsdag). De hoofdlocatie Novatec, Feithsweg 4 en de kwekerij zijn gesloten op bovenstaande dagen. De milieustraten zijn vrijdag 5 mei wel geopend.
Spoed of crisiszaken
Bij spoed of crisiszaken op het gebied van Jeugd belt u met het algemene nummer, 14 0594. U wordt dan doorgeschakeld naar een consulent Jeugd. In geval van spoedeisende calamiteiten op het gebied van wegen, riolering, gemeentelijke gebouwen en groen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag, belt u met het algemene nummer, 14 0594. U wordt dan doorgeschakeld met het calamiteitennummer. Andere afval routes Koningsdag en Bevrijdingsdag
De afval routes van 27 april (Koningsdag) gaan naar zaterdag 29 april. De afval routes van 5 mei (Bevrijdingsdag) gaan gewoon door. Ga naar onze website http://www.westerkwartier.nl/afvalkalender voor de ophaaldagen voor uw afval.

OVERZICHT STREMMINGEN
http://www.westerkwartier.nl/wegwerkzaamheden

CONTACTGEGEVENS:
Gemeente Westerkwartier Postbus 100 9350 AC Leek
Tel.:  14 0594  info@westerkwartier.nl http://www.westerkwartier.nl

BEZOEKADRES ZUIDHORN: Hooiweg 9, 9801 AJ Zuidhorn
Overige bezoekadressen: Hoofdstraat 97, Grootegast - Tolberterstraat 66, Leek - Molenstraat 45, Marum

OPENINGSTIJDEN LOCATIE ZUIDHORN
Uitsluitend op afspraak Tel.:  14 0594 / info@westerkwartier.nl
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 12.30 uur
Maandagmiddag 13.30 - 16.30 uur
Maandagavond 18.00 - 19.30 uur
Woensdagmiddag 13.30 - 17.30 uur

AFVALWIJZER
» Hier vindt u informatie over de milieuboer, KCA en Milieustraat
 

INFORMATIEPAGINA GEMIST?
» Hier vindt u een archief met eerder uitgebrachte pagina’s
 

  • Kunstkoppen
  • Gemeente insta
  • Oranjemarkt2007
  • Vlag nederland
Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Laatste nieuws

Huizenruilers verkennen nederland

Op vakantie in het huis van een ander

12 juli 2024    Zuidhorn-nieuws
Annemieke van der Lans en haar gezin ruilen hun huis in Zuidhorn sinds 2018
Lees verder →
Rita bakhuijsen

Bezield schilderen: van Amsterdam naar het noorden

12 juli 2024    Zuidhorn-nieuws
Rita Bakhuijsen exposeert in het Cultureel Centrum Zuidhorn
Lees verder →
Politieauto

Tegen de lamp door internet filmpje

11 juli 2024    Zuidhorn-nieuws
Jongeling met mes in Zuidhorn
Lees verder →
Rioolwaterzuivering

Officiële start bouw en renovatie rwzi Gaarkeuken

11 juli 2024    Zuidhorn-nieuws
Oude zuiveringen vervangen door één nieuwe
Lees verder →
Etzo swimchallenge

Al 12.000 in de pocket voor kanker research

10 juli 2024    Zuidhorn-nieuws
Zwemteam Zuidhorn in Groningen Swim Challenge
Lees verder →