Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Over Inloopavond spoorbrug en officiële bekendmakingen

18 januari 2016    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Gemeente informatie Zuidhorn 19 januari 2016

Deze informatie is afkomstig van de gemeente Zuidhorn. Het betreft geen officiële publicatie en derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Inloopavond spoorbrug en beweegbare brug Zuidhorn
Op woensdag 27 januari aanstaande organiseert de provincie Groningen een inloopavond over de bouw van de spoorbrug en de beweegbare brug Zuidhorn. De avond wordt georganiseerd in samenwerking met de gemeente Zuidhorn, ProRail, Rijkswaterstaat en de betrokken aannemers. De inloopavond is van 17.00 tot 20.00 uur in Zalencentrum Balk, De Gast 39 te Zuidhorn. Meer informatie over de projecten vindt u op http://www.lemmer-delfzijl.nl.

Advertentieverkoop Informatiegids Zuidhorn 2016-2017
Vanaf dit jaar geeft uitgever Akse Media de nieuwe informatiegids uit in eigen beheer. Voorheen deden ze dit in opdracht van de gemeente. Akse Media verzamelt zelf de informatie en (adres)gegevens voor de gids. Ze zijn inmiddels ook gestart met de advertentieverkoop voor de Informatiegids Zuidhorn 2016-2017. De heer Paul Ligthart van Akse Media benadert hiervoor bedrijven en organisaties. U kunt ook zelf contact met hem opnemen via telefoonnummer 06 - 45 27 84 89. De nieuwe gids verschijnt medio mei 2016. Benaderd door andere bedrijven? Wordt of bent u benaderd door andere bedrijven of voor andere gidsen, dan kunt u bij twijfel contact opnemen met Akse Media in Den Helder via telefoonnummer 0223- 668877 of mailen naar info@aksemedia.nl.

Vaststelling wijzigingsplan ‘Langestraat 9 te Noordhorn’
Burgemeester en wethouders van Zuidhorn maken op grond van artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend, dat op 19 januari 2016 het wijzigingsplan ‘Langestraat 9 te Noordhorn’ is vastgesteld. Het wijzigingsplan ligt met bijbehorende stukken op grond van afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 3.8 Wro met ingang van 21 januari 2016 ter inzage. Achtergrond Het vastgestelde wijzigingsplan maakt het mogelijk om een woning te bouwen op het (voormalige) perceel Langestraat 9 te Noordhorn (nabij de tunnelbak). Wijzigingsplan inzien U kunt het vastgestelde wijzigingsplan inzien bij de Publieksbalie in het gemeentehuis. Op http://www.zuidhorn.nl kunt u meer informatie over het wijzigingsplan vinden, het plan raadplegen en de bronbestanden van het plan downloaden. Tevens staat het plan op http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het wijzigingsplan is NL.IMRO.0056.WZNO15HERS1-VA01. Beroep instellen Tegen het ontwerp van het plan zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. Burgemeester en wethouders hebben bij de vaststelling geen wijzigingen in het plan aangebracht. Een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze naar voren te brengen, kan beroep instellen van 22 januari 2016 tot en met 3 maart 2016. In een beroepschrift moet u in ieder geval vermelden; uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het (onderdeel van het) besluit waartegen u beroep aantekent, zo mogelijk een kopie van het besluit en de redenen waarom u beroep instelt. Het beroepschrift kunt u sturen naar Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG of indienen via het digitaal loket: https://digitaalloket.raadvanstate.nl/. Voorlopige voorziening Het instellen van beroep schorst de werking van het vastgestelde wijzigingsplan niet. Om de werking van het wijzigingsplan (van het onderdeel waartegen u beroep instelt), te schorsen kunt u tijdens de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de genoemde afdeling. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het beroepschrift. Tevens moet u het spoedeisende belang aangeven. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte en Welzijn: (0594) 50 88 84

Op zoek naar werkervaring?
Dat komt goed uit. De gemeente Zuidhorn is op zoek naar inwoners die werk willen maken van hun talent! Woon je in onze gemeente en heb je op dit moment moeite om aan het werk te komen, omdat je weinig of geen werkervaring hebt? Gemeente Zuidhorn biedt een aantal werkervaringsplekken aan voor haar inwoners. Ben je enthousiast, leergierig en weet je van aanpakken? Ben je bereid om veel te leren en hard te werken? Dan zijn wij op zoek naar jou! Interesse? Kijk voor meer informatie over de werkervaringsplekken op onze site http://www.zuidhorn.nl/vacature.

Officiële bekendmakingen
Aangevraagde vergunningen
Evenementenvergunningen
Algemene Plaatselijke Verordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een vergunning/ontheffing hebben ontvangen voor het organiseren van een
• Trekkertrekwedstrijd op 4 juni 2016 te Noordhorn In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvraag.

Omgevingsvergunningen
Activiteit milieu
Ontwerp-omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning voor de activiteit “milieu” te verlenen waarvoor ook een afwijking van het bestemmingsplan is aangevraagd, voor:
• het oprichten van een vleeskuikenstal op het perceel Sietse Veldstraweg 10 te Den Ham
De ontwerp-omgevingsvergunning ligt met bijbehorende stukken vanaf 20 januari 2016 zes weken ter inzage bij de Publieksbalie. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden, hun zienswijze(n) bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.

Activiteit bouw/milieu/ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
• bouwen van een windmolen, Hoendiep 32 te Den Horn
• verbouwen van een winkelpand, Nieuwstraat 10 en 12 te Zuidhorn
• plaatsen van zonnepanelen, Hooiweg 9 te Zuidhorn
De aangevraagde omgevingsvergunningen leggen wij in de oneven weken op maandag voor aan Libau welstands- en monumentenzorg Groningen (http://www.libau.nl). Voor het bijwonen van deze openbare vergadering kunt u een afspraak maken met de Publieksbalie: (0594) 50 88 88.
In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvragen.

Verlenging beslistermijn
De volgende beslistermijnen worden verlengd met een termijn van 6 weken: ontvangen 21 oktober 2015
• plaatsen van een tijdelijke woonunit, Kleiweg 12 te Aduard ontvangen 17 november 2015
• vergroten van een garage, Johan Clantstraat 3 te Aduard
 

Meldingen
Kapmeldingen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen voor het kappen van:
• 28 wilgen en 4 elzen/essen, a/d Eise Eisingastraat te Visvliet •
1 boom, a/d Lindestraat t/o nr. 15 te Noordhorn
De meldingen liggen vanaf nu gedurende twee weken ter inzage bij de Publieksbalie. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.

Melding Wet Milieubeheer
Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij hen de volgende meldingen Activiteitenbesluit zijn ontvangen voor het:
• veranderen van het bedrijf, Niekerkerdiep NZ 15 te Briltil
• veranderen van het bedrijf, Industrieweg 20 te Noordhorn
De meldingen liggen vanaf nu gedurende 4 weken ter inzage bij de Publieksbalie. 
 

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
• verbouwen van een garage tot keuken, Botter 2 te Zuidhorn (Verzonden 11 januari 2016)
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college of bij de burgemeester.

Informatie over publicaties bij de Publieksbalie (0594) 50 88 88 of kcc@zuidhorn.nl

Informatiepagina gemist?
» Hier vindt u een archief met eerder uitgebrachte pagina’s

 

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

Laatste nieuws

Zuidhorn-2019 hoofdstraat

Miljoenen voor MKB voor inrichten onderneming anderhalvemetereconomie

05 juni 2020    Zuidhorn-nieuws
Provincie pakt gevolgen corona aan: 11,5 miljoen beschikbaar
Lees verder →
Avondvierdaagse-2018 (1)

Gewoon dit jaar de Avond4daagse lopen!

04 juni 2020    Zuidhorn-nieuws
niet in hele grote groepen tegelijk, maar alleen met een vriendje, je sportmaatjes of met je gezin
Lees verder →
Henk bakker mondkapje (2)

Lokaal gemaakte mondkapjes van Dymph Dressen

04 juni 2020    Zuidhorn-nieuws
Duurzaam, wasbaar en uniek design
Lees verder →
Wethouder reikt bloemen uit aan mantelzorger

Bloemetje van Bert voor Mantelzorgers

04 juni 2020    Zuidhorn-nieuws
400 mantelzorgers krijgen bloemen in gemeente Westerkwartier
Lees verder →
Bert nederveen-2019

Cliënten Wmo positief over contacten met gemeente Westerkwartier

04 juni 2020    Zuidhorn-nieuws
Een van de aanbevelingen in enquête:Heb aandacht voor het beroep dat op mantelzorgers wordt gedaan.
Lees verder →
Hoogspanning masten

“Als de eerste masten staan gaan die niet meer weg”

04 juni 2020    Zuidhorn-nieuws
TenneT wil beginnen met aanleg 380 kV hoogspanningsverbinding zonder uitspraak Raad van State
Lees verder →