Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Over herinrichting Rijksstraatweg & werkzaamheden spoorbrug Zuidhorn

28 maart 2017    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Gemeente informatie Zuidhorn 28 maart 2017

Deze informatie is afkomstig van de gemeente Zuidhorn. Het betreft geen officiële publicatie en derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Start uitvoering herinrichting Rijksstraatweg Noordhorn-Zuidhorn
De provincie Groningen werkt op dit moment aan de vervanging van de tafelbrug over het Van Starkenborghkanaal. De brug maakte deel uit van de provinciale weg Noordhorn- Zuidhorn (Rijksstraatweg, N355). Deze weg is na de oplevering van de rondweg Noordhorn (in 2015) overgedragen aan de gemeente Zuidhorn. We gaan deze Rijksstraatweg nu herinrichten.
Herinrichting
De herinrichting betreft in Noordhorn het gedeelte van de Langestraat en de Rijksstraatweg tussen de tunnel en de tafelbrug. In Zuidhorn gaat het om het gedeelte van de Rijksstraatweg tussen de aansluiting  van de Gast en de tafelbrug. We gaan ook een klein deel van De Gast, ten noorden van de aansluiting met de Geert Waldastraat, herinrichten.
Herinrichtingsplan
Het herinrichtingplan ziet er in hoofdlijnen als volgt uit:
- herinrichten van de bestaande rijbanen en fietspaden tot een nieuw profiel, dat de uitstraling heeft van De Gast (ten zuiden van het spoor);
- inritten van woningen verlengen tot aan de nieuwe rijbaan;
- aanleggen van de weg met gebakken straatstenen;
- vervangen van de bestaande verlichting;
- aanpassen riolering en leggen van regenwaterriool op de plaatsen waar geen sloten zijn;
- aanleggen van brede grasbermen met daarin eikenbomen (moseik);
- doortrekken van de weg Van Starkenborghkanaal ZZ vanaf Avalon tot aan de tafelbrug;
- bouwrijp maken van vier kavels bij Mokkenburg/Rijksstraatweg in Noordhorn.
Gelijktijdig met onze werkzaamheden gaan de nutsbedrijven op diverse plaatsen oude kabels en leidingen vervangen.
Uitvoering
Om de overlast voor verkeer tussen Noordhorn en Zuidhorn qua duur zoveel mogelijk te beperken, beginnen we al tijdens de laatste fase van de bouw van de brug met de herinrichting van de Rijksstraatweg.  Oosterhof Holman Infra bv uit in Grijpskerk voert het werk uit en doet dat in fasen.
Planning
De herinrichting wordt in de volgende fasen uitgevoerd:
Fase 1: vanaf de tunnel tot Rijksstraatweg 39 in Noordhorn, start in week 14 (3-7 april);
Fase 2: vanaf Rijkstraatweg 39 tot de tafelbrug in Noordhorn, start rond week 24 (12-16 juni);
Fase 3: vanaf De Gast tot de tafelbrug in Zuidhorn, start rond week 22 (29 mei – 2 juni).
Bovenstaande planning is globaal. De uitvoering is afhankelijk van de voortgang van de bouw van de tafelbrug. De herinrichting is naar verwachting gelijktijdig met de oplevering van de tafelbrug gereed. We  gaan uit van medio juli van dit jaar.
Informatie
Informatie over de herinrichting van de Rijksstraatweg Noordhorn-Zuidhorn is te vinden op onze website http://www.zuidhorn.nl/projecten. Daarnaast publiceren we regelmatig op deze gemeentepagina over de  voortgang van de werkzaamheden. Indien nodig organiseren we inloopbijeenkomsten over de werkzaamheden. Tot slot ‘liften’ we met onze informatie mee in de nieuwsbrief van de provincie Groningen over de  Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl, zie hiervoor http://www.lemmer-delfzijl.nl.

Inloopbijeenkomst bruggen Zuidhorn
Woensdag 29 maart van 18.00-20.00 uur organiseert de provincie Groningen een inloopbijeenkomst in Zalencentrum Balk, De Gast 39 in Zuidhorn over de sloop van de brug tussen Noordhorn en Zuidhorn en het inhijsen van de nieuwe beweegbare brug. Ook kunt u terecht met vragen over de spoorburg. De gemeente Zuidhorn is aanwezig met bovenstaand herinrichtingsplan van de Rijksstraatweg en deel van De Gast.

Uit de gemeenteraad van 20 maart 2017
De raad heeft:
- Met algemene stemmen ingestemd met de benoeming van de heer J. van Egten (D66) als lid van de raad ter tijdelijke vervanging van de heer H.W. Rutgers.
- Ingestemd met de koers om te komen tot een nieuwe vorm van hulp bij het huishouden per 1 juli 2017.
- Kennis genomen van het evaluatie Duurzaamheids Uitvoeringsprogramma 2016 (eDUP) en is tevreden over de evaluatie.
- Met algemene stemmen besloten om toestemming te verlenen voor de door het college voorgenomen wijziging centrumregeling Beschermd wonen en opvang, overeenkomstig de wettelijke vereisten.
- Kennis genomen van de uitvoering van de Inloopvoorziening GGz zoals die per 1 januari 2017 vorm krijgt.
- Met algemene stemmen besloten akkoord te gaan met de besteding van de middelen uit de reservewegen overeenkomstig beschreven voorstel.
Meer informatie?
Wilt u meer informatie over deze raadsvergadering? Lees of beluister dan het volledige verslag op http://www.zuidhorn.nl/raadsvergaderingen. Of neem contact op met de griffie via telefoonnummer (0594) 50 87 81 of e-mailadres griffie@zuidhorn.nl.

Voortgang werkzaamheden spoorbrug Zuidhorn
Informatie van de provincie Groningen
Funderingen
De aannemer is deze week begonnen met het verwijderen van de tijdelijke bouwkuip op de zuidoever van het Van Starkenborghkanaal. Deze werkzaamheden vinden overdag plaats en kunnen af en toe  geluidsoverlast geven. Zodra de zuidoever gereed is, wordt de tijdelijke bouwkuip op de noordoever verwijderd. Dit gebeurt in april. De aannemer denkt ongeveer drie weken nodig te hebben voor het  erwijderen van de bouwkuipen.
Brugconstructie
De tijdelijke ondersteuning voor de boogconstructie is gereed. De aannemer is begonnen met de montage van de eerste boogsecties. De bedoeling is half april het laatste (en hoogste) deel van de boog te plaatsen. Het lassen en coaten vindt acht weken lang, 6 dagen per week 24 uur per dag plaats. De lawaai-producerende werkzaamheden vinden alleen overdag plaats. Zoals nu gepland, wordt het stalen  brugdeel in het weekend van 8/9 juli geplaatst.
Webcam
U kunt de werkzaamheden aan de spoorbrug live volgen via twee webcams. (http://www.lemmerdelfzijl.nl / projecten / spoorbrug Zuidhorn).
Meer weten over het project?
Meer informatie over het project is te vinden op http://www.lemmer-delfzijl.nl. Mocht u hinder ondervinden of vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met K.L. (Kees) Siegers van de provincie Groningen, telefoonnummer 050-316 41 31.

Tegemoetkoming gemeentelijke belastingen
Begin maart heeft elk huishouden een rekening voor de gemeentelijke belasting ontvangen.
Bij het Zorgloket van de gemeente Zuidhorn kunt u terecht voor een korting op deze belasting.
U komt hiervoor onder andere in aanmerking wanneer:
- U niet meer verdient dan 120% van wat u zou krijgen wanneer u een bijstandsuitkering zou ontvangen;
- Uw vermogen niet hoger is dan € 5.940 (alleenstaande) of € 11.880 (meerpersoonshuishouden).
Naast deze korting kunt u bij het Zorgloket ook terecht voor:
- vergoeding in de aanschaf van duurzame gebruiksgoederen;
- vergoeding voor een computer;
- vergoedingen voor diverse activiteiten en abonnementen;
- collectieve ziektekostenverzekering;
- bijzondere bijstand.
Voor meer informatie over de voorwaarden en de mogelijkheden staan de medewerkers
van het Zorgloket voor u klaar. Telefoonnummer (0594) 50 88 10.

Stremming Aduard
Op zaterdag 6 mei 2017 vindt de jaarlijkse rommelmarkt plaats aan de Schoolstraat te
Aduard. Op deze dag is de Schoolstraat vanaf de Burg. Seinenstraat tot de Kloosterstraat
afgesloten voor alle verkeer tussen 6.00 - 17.00 uur.
Voor informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie.

Vergadering gemeenteraad
Maandag 3 april 2017 vergadert de gemeenteraad om 19.30 uur in het gemeentehuis. De vergadering is openbaar, u bent van harte welkom! Aan de orde komen:
(Voorbereidend) besluitvormend
• Toepassing Damoclesbeleid als dwangmaatregel bij overtreding Opiumwet*
• Provinciaal Inpassingsplan Agrarische bouwpercelen*
Besluitvormend (hamerpunt)
• Vaststellen verordening vertrouwenscommissie procedure waarnemend burgemeester
*Inspraak mogelijk. Graag doorgeven aan de griffier via telefoonnummer (0594) 50 87 81 of e-mailadres griffie@zuidhorn.nl.

Aankondiging handhaving slootdempingen in het Middag-Humsterland
Op 1 januari 2014 is de ‘Beleidsnotitie handhaving gemeente Zuidhorn’ inwerking getreden. Als vervolgstap op de voornoemde beleidsnotitie wordt jaarlijks een Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) vastgesteld. In het HUP is het project ‘Slootdempingen Middag-Humsterland’ als speerpunt aangewezen.
Het doel van het project ‘Slootdempingen Middag-Humsterland’ is het behoud van het karakteristieke onregelmatige verkavelingspatroon, dat een wezenlijk kenmerk is voor het Middag-Humsterland. Om schade en verlies aan herkenbaarheid van het Middag-Humsterland te voorkomen, is een controle van het zogenaamde slotencasco uitgevoerd. De beschermde sloten in het slotencasco zijn specifiek bestemd als  karakteristieke sloot in de bestemmingsplannen “Buitengebied Zuidhorn” en “Buitengebied, aanvulling slotencasco Middag-Humsterland”. Het is verboden de karakteristieke sloten te dempen. In 2014 heeft een eerste inventariserend onderzoek plaatsgevonden naar slootdempingen in het Nationaal Landschap Middag-Humsterland. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden aan de hand van luchtfoto’s en heeft geresulteerd in de constatering van (in ieder geval) 5 slootdempingen en het vermoeden van 2 slootdempingen. Omdat het verboden is om karakteristieke sloten te dempen starten wij een handhavingstraject om de gedempte karakteristieke sloten te laten hergraven.
Het handhavingstraject start in de periode april/mei aanstaande. Betrokken landeigenaren benaderen wij voortijdig. Indien u vooruitlopend hierop wilt weten of uw perceel op onze lijst staat, bent u van harte welkom om uw dossier te komen inzien. U kunt hiervoor tot 14 april 2017 een afspraak maken. Dit kan telefonisch via (0594) 50 87 97 of via e-mail aderoos@zuidhorn.nl.

Officiële bekendmakingen
Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw/ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
• bouwen van een erker, Englumstraat 3 te Oldehove ontvangen 7 maart 2017
• plaatsen van een berging met een overkapping, De Koperwiek 45 te Zuidhorn ontvangen 8 maart 2017
• monteren van reclame-uitingen, Herestraat 30c te Grijpskerk ontvangen 9 maart 2017
• verbouwen/uitbreiden van de woning, Heereweg 27 te Aduard ontvangen 11 maart 2017
• plaatsen van een dakkapel, Klinckemalaan 15 te Zuidhorn ontvangen 13 maart 2017
• plaatsen van 2 windmolens, Rijksstraatweg 34 te Noordhorn ontvangen 16 maart 2017
De aangevraagde omgevingsvergunningen leggen wij in de oneven weken op maandag voor aan Libau welstands- en monumentenzorg Groningen (http://www.libau.nl). Voor het bijwonen van deze openbare  vergadering kunt u een afspraak maken met de Publieksbalie: (0594) 50 88 88. In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvragen.

Meldingen
Kapmeldingen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen voor het kappen van:
• 15 bomen, Sietse Veldstraweg 62 te Den Ham • enkele bomen, Schoolstraat 9 te Pieterzijl
• 1 wilg, Wilhelminalaan 100 te Zuidhorn
De meldingen liggen vanaf nu gedurende twee weken ter inzage bij de Publieksbalie. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij het college van  burgemeester en wethouders.

Melding Wet Milieubeheer
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende melding hebben ontvangen voor het
• veranderen van de inrichting, Dorpsstraat 23 te Kommerzijl
De melding ligt vanaf nu vier weken ter inzage bij de Publieksbalie

Meldingsplichtig evenement
• Rommelmarkt op 6 mei 2017 te Aduard 
Dodenherdenking op 4 mei 2017 te Aduard
• Schuur/garageverkoop op 3, 10 of 17 juni 2017 te Aduard
• Schuur/garageverkoop op 20 mei te Kommerzijl
• Dodenherdenking op 4 mei 2017 te Zuidhorn

Geweigerde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw/ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is geweigerd voor het:
• verbouwen/uitbreiden van een woning, Langestraat 15 te Noordhorn verzonden 23 maart 2017

Verleende vergunningen
Algemene Plaatselijke Verordening
De burgemeester maakt bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het organiseren van:
• een rommelmarkt van 10.00 tot 14.00 uur op 6 mei 2017, a/d Schoolstraat/Hoge Hof te Aduard verzonden 20 maart 2017
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het/de:
• plaatsen van 12 driehoeks-/reclameborden in de gemeente Zuidhorn van 17 maart t/m 1 april 2017 ter aankondiging van de opening van Landgoed Nienoord verzonden 20 maart 2017
• plaatsen van 15 driehoeks-/reclameborden in de gemeente Zuidhorn van 18 maart t/m 8 april 2017 ter aankondiging van de LEGiO-run verzonden 20 maart 2017
• plaatsen van 15 driehoeks-/reclameborden in de gemeente Zuidhorn van 1 mei t/m 21 mei 2017 ter aankondiging van de 40 mijl midzomernachtwandeling verzonden 20 maart 2017
• plaatsen van 12 driehoeks-/reclameborden in de gemeente Zuidhorn van 10 mei t/m 28 mei 2017 ter aankondiging van de Stoomdagen verzonden 20 maart 2017
• plaatsen van 15 driehoeks-/reclameborden in de gemeente Zuidhorn van 22 mei t/m 1 juni 2017 ter aankondiging van het Flinke Pink Festival verzonden 20 maart 2017
• plaatsen van 12 driehoeks-/reclameborden in de gemeente Zuidhorn van 9 juni t/m 25 juni 2017 ter aankondiging van een circus verzonden 20 maart 2017
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college of bij de burgemeester.

Bijzondere wetten
Drank- en Horecavergunning
De burgemeester maakt bekend dat hij de volgende Drank- en Horecavergunning heeft verleend:
• Nieuwstraat 12a te Zuidhorn verzonden 20 maart 2017
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunning binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester. 

informatie over publicaties bij de Publieksbalie
(0594) 50 88 88 of kcc@zuidhorn.nl tenzij anders is aangegeven. Bovenstaande bekendmakingen vindt u ook via overheid.nl

Openingstijden depot Klein Chemisch Afval
Werkplaats Transportweg 2, Noordhorn
Maandag 18.30 - 19.30 uur Woensdag 13.00 - 15.00 uur

informatiepagina gemist?
» Hier vindt u een archief met eerder uitgebrachte pagina’s

 

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Laatste nieuws

Hoeve paradij-10-jaar (6)

Open dag Hoeve Paradij

19 juni 2024    Zuidhorn-nieuws - Bedrijf in beeld
De zorgboerderij biedt een interessant programma met voor elk wat wils
Lees verder →
Gemeentehuis-zuidhorn

Over woonplannen, raadsoverleggen & Inspreken perspectiefnota

19 juni 2024    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Westerkwartier Gemeentenieuws 18 juni 2024
Lees verder →
Zuidhorn-2019 hoofdstraat

Betere leefbaarheid kleinere plaatsen in Groningen ( zoals Zuidhorn )

17 juni 2024    Zuidhorn-nieuws
Scores: Zuidhorn ‘zeer goed’ en Leek ‘goed’
Lees verder →
Scouting clubhuis (1)

Scouts pakken clubhuis aan

17 juni 2024    Zuidhorn-nieuws - fotos
“kan weer een flink aantal jaren mee”
Lees verder →