Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Over gemeentelijke belastingen, Zonnemarkt en aanpak stationsgebied

4 maart 2015    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Gemeente informatie Zuidhorn 4 maart 2015
Agenda zonnemarkt

Deze informatie is afkomstig van de gemeente Zuidhorn. Het betreft geen officiële publicatie en derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Gemeentelijke belastingen 2015
U hebt inmiddels het aanslagbiljet met de aanslagen gemeentelijke belastingen 2015, de WOZ-beschikking 2015 en de afrekening kilogrammen huisvuil over 2014 ontvangen.

De afrekening van de kilogrammen huisvuil
Op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2015 staat de afrekening van de aangeboden kilogrammen huisvuil via uw containers over 2014. Na ontvangst van uw aanslag kunt u uw weegoverzicht over 2014 opvragen via http://www.zuidhorn.nl/weegoverzicht. Wanneer u niet over internet beschikt, kunt u uw weegoverzicht opvragen bij de Publieksbalie: (0594) 50 88 88.

Nadere informatie
In de bijsluiter en op de achterkant van het aanslagbiljet treft u meer informatie aan over bijvoorbeeld de waardepeildatum, het opvragen van een taxatieverslag, het spreekuur van de taxateur, bezwaar indienen, uw aanslag bij verhuizing, de tarieven en de betaling van de aanslag. Meer informatie vindt u ook via http://www.zuidhorn.nl/wmo of de Publieksbalie via telefoonnummer (0594) 50 88 88 / kcc@zuidhorn.nl

Bezwaar maken
Hebt u vragen over de WOZ-waarde van uw pand of overweegt u bezwaar te maken tegen de vastgestelde waarde, neemt u dan vooraf contact op met de taxateur, bij voorkeur via woz@zuidhorn.nl. De taxateur kan nadere informatie verstrekken over de waarde.

Spreekuur van de taxateur
U kunt ook een afspraak maken voor het spreekuur van de taxateur. Tijdens dit spreekuur kunt u uw WOZ-waarde bespreken met de taxateur. Hij geeft u uitleg over het taxatieverslag en de totstandkoming van de WOZ-waarde en kijkt samen met u of de WOZ-waarde correct is vastgesteld. Voor een afspraak kunt u contact opnemen met de Publieksbalie: (0594) 50 88 88.

Vergadering gemeenteraad
Maandag 09 maart 2015 vergadert de gemeenteraad om 19.30 uur in het gemeentehuis te Zuidhorn. De vergadering is openbaar, u bent van harte welkom!
Aan de orde komen:
> Tijdelijke vervanging raadslid D66 vanwege ziekte (onderzoek geloofsbrieven en installatie)
> Eindafrekening Komplan ((voorbereidend)besluitvormend)*
> Woonvisie Westerkwartier ((voorbereidend)besluitvormend)*
Over de agendapunten met * is inspraak mogelijk. Verzoek om dit voor de raadsvergadering door te geven aan de griffier, maar u kunt ook eerder uw mening kenbaar maken bij de raadsleden. U kunt hiervoor een mail sturen aan de griffie en/of raadsleden rechtstreeks benaderen. Contactgegevens griffie: griffie@zuidhorn.nl/ (0594) 50 87 81.

Zonnemarkt CCZ op 14 maart
De Millenniumwerkgroep Zuidhorn, Cultureel Centrum Zuidhorn (CCZ) en Slim Wonen Westerkwartier organiseren op zaterdag 14 maart aanstaande van 10.00 tot 12.00 uur een zonnemarkt bij het CCZ (Jellemaweg 3, Zuidhorn). Bezoekers kunnen zich laten informeren over de mogelijkheden van zonnepanelen. De Millenniumwerkgroep Zuidhorn lanceert de zonnewijzer en het CCZ neemt haar nieuwe zonnepanelen officieel in gebruik. De zonnemarkt is voor iedereen vrij toegankelijk. Voor meer informatie zie http://www.zuidhorn.nl/zonnemarkt.

Rioolrenovatie Grijpskerk, Noordhorn en Visvliet
Van 9 februari tot en met 20 maart renoveert BAM-Aarsleff riolering in Grijpskerk, Noordhorn en Visvliet. De gemeente is de opdrachtgever. De riolering wordt voorzien van een nieuwe binnenlaag (relinen). De volgende straten moeten tijdens de werkzaamheden rekening houden met enige hinder voor het verkeer en/of eventueel enige geurhinder.
Grijpskerk: Snip (gedeeltelijk), Fazant, Patrijs (gedeeltelijk), De Singel, Clantlaan, Taling, SK de Waardlaan
Noordhorn: Hamsterpad (gedeeltelijk), Noordwijkweg, Verlengde Oosterweg (gedeeltelijk), Oosterweg (gedeeltelijk)
Visvliet: Bartolesstraat en Stationsweg (beide gedeeltelijk).
De nieuwe binnenlaag wordt via de kousmethode onder lucht- of waterdruk aangebracht. Tijdens het uithardingsproces kan dan enige geurhinder ontstaan. Een van de bestanddelen van de kous is namelijk styreen. Deze stof is bij zeer lage concentraties te ruiken, maar niet schadelijk voor uw gezondheid.
Aanwonenden worden ook per brief geïnformeerd over de werkzaamheden.

Militaire oefening
De Koninklijke Landmacht oefent in de periode van 9 t/m 12 maart 2015 in de strook Franeker, Eemshaven, Klazienaveen, Emmeloord. Wanneer er schade door de oefening ontstaat, kan dit gemeld worden bij het Ministerie van Defensie via 030 218 04 20 of via jdvclaims@mindef.nl.

Aanpak stationsgebied Zuidhorn
De komende maanden gaat de gemeente aan de slag met de teken- en ontwerpplannen voor de aanpak van het transferium Zuidhorn. In de periode 2015-2018 wordt het stationsgebied Zuidhorn uitgebreid en heringericht. De afgelopen jaren is de stroom aan reizigers voor de bus en trein enorm gestegen. Dat betekent een toename van het gebruik van parkeerplaatsen voor auto’s en stallingen voor fietsen. De huidige capaciteit aan parkeerplaatsen en fietsenstallingen in het stationsgebied Zuidhorn is hiervoor te krap. We pakken het huidige transferium daarom aan en gaan dit verder ontwikkelen. Daarmee willen we een aantrekkelijk stationsgebied realiseren waar reizigers en omwonenden optimaal van kunnen profiteren.

Project
Het project omvat het uitbreiden van het aantal parkeerplaatsen, optimaliseren van het busstation en herinrichten van de stationsomgeving.
> Uitbreiden aantal parkeerplaatsen
In de directe omgeving van het station wordt het aantal parkeerplaatsen uitgebreid met ca. 200. Hierbij wil de gemeente de parkeerstromen zoveel mogelijk concentreren aan de noordkant van het station (Hooiweg en omgeving). De gemeente wil hiermee bereiken dat er minder autoverkeer aan de zuidkant van het station (Stationsweg en De Gast) is. Dit is veiliger voor fietsers en voetgangers die over richting het station gaan.
> Optimaliseren busstation
Nu staan de bussen op de rijbaan van de Hooiweg. Om het verkeer hier beter en veilig(er) te laten doorstromen, passen we de inrichting van het busstation aan, waarbij de bussen niet meer op de rijbaan staan.
> Herinrichten stationsomgeving
Deze herinrichting bestaat uit het verbeteren en uitbreiden van de fietsenstallingen, het verbeteren van de haal- en brengmogelijkheden van reizigers voor de trein of bus (zgn. zoen- en zoefstroken) en het aanpassen van de Stationsweg. Voor de Stationsweg is een ontwerp voor de herinrichting gemaakt, dat tijdens twee informatieavonden is voorgelegd aan de bewoners. Zij hebben het ontwerp positief ontvangen. We gaan het plan nu verder uitwerken.

Planning
Het totale plan voeren we gefaseerd uit tussen 2015-2018. In de planning speelt het project Extra Sneltrein Groningen Leeuwarden (ESGL) een belangrijke rol. ProRail voert dit project uit in opdracht van de provincies Groningen en Friesland (zie http://www.prorail.nl/esgl). Onderdelen van dit project zijn de verlenging van het zuidelijk perron, verlenging en verbreding van het bestaande noordelijke perron en de aanleg van een nieuw spoor (keerspoor) voor de pendeltrein Groningen-Zuidhorn. Ook de overweg van De Gast wordt in het project ESGL aangepakt.

Op de hoogte blijven
Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang van dit project? Stuur een mail naar: transferium@zuidhorn.nl. U ontvangt dan periodiek de digitale nieuwsbrief. Daarnaast vindt u op http://www.zuidhorn.nl/transferium informatie over het project. Ook houden we u via deze gemeentelijke informatiepagina op de hoogte.
Volg ons via #trzhorn op social media.

Wilt u uw organisatie ook digitaal promoten tijdens de Bewust Wonen beurs?
Op dinsdag 21 april wordt de Bewust Wonen Westerkwartier beurs georganiseerd in Tolbert, gericht op het ‘langer blijven wonen in de eigen woning’.
De bezetting is rond met een gevarieerd aanbod. U kunt uw organisatie digitaal promoten op de beursvloer.
Stuur voor meer informatie vóór 10 maart een mail naar bewustwonenbeurs@gmail.com.

Aangevraagde vergunningen
Evenementenvergunningen
Algemene Plaatselijke Verordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een vergunning/- ontheffing hebben ontvangen voor het organiseren van een:
> de ronde van Noordhorn op 3 juli 2015 te Noordhorn
> 5 mei-viering op 5 mei 2015 te Oldehove
> braderie op 10 april 2015, in centrum te Zuidhorn
> avondvierdaagse van 1 juni tot 4 juni 2015 te Zuidhorn
In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvragen.

Meldingsplichtig evenement
> een dodenherdenking op 4 mei 2015, a/d Wilhelminalaan te Zuidhorn

Meldingen
Kapmelding
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende melding hebben ontvangen voor het kappen van:
> 1 kastanje, Heralmastraat 10 te Saaksum
De melding ligt vanaf nu twee weken ter inzage bij de Publieksbalie. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw/ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
> verbouwen van een woning, Noordhornerweg 5 te Oldehove (verzonden 23 februari 2015)
> plaatsen van een berging/tuinhuis, de Gast 12 te Zuidhorn (verzonden 25 februari 2015)

Algemene Plaatselijke Verordening
De burgemeester maakt bekend dat een vergunning/ ontheffing is verleend voor het organiseren van:
> een Après Ski Feest van 20.30 tot 04.00 uur op 7 maart 2015, in een weiland grenzend aan de Boventilsterweg te Oldehove (verzonden 24 februari 2015)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het/de:
> algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. een besloten feest op 30 mei 2015 van 20.00 tot 02.00 uur, Lauwersweg 16 te Pieterzijl (verzonden 23 februari 2015)
> algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. een Après Ski Feest op 7 maart 2015 van 20.30 tot 02.00 uur, in een weiland grenzend a/d Boventilsterweg te Oldehove (verzonden 24 februari 2015)
> in gebruik hebben van een terras van 1 januari 2015 tot 31 december 2019, Overtuinen 1 te Zuidhorn (verzonden 24 februari 2015)
> plaatsen van 6 aankondigingsborden in de gemeente Zuidhorn van 14 februari t/m 7 maart 2015 ter aankondiging van het evenement Après Ski Feest te Oldehove (verzonden 24 februari 2015)
> plaatsen van 4 reclame/driehoeksborden in de gemeente Zuidhorn van 28 februari t/m 15 maart 2015 ter aankondiging van de jaarlijkse toneeluitvoering van het Zuidhorner Amateur Toneel op 13 en 14 maart 2015 (verzonden 24 februari 2015)
> plaatsen van 15 reclame/driehoeksborden in de gemeente Zuidhorn van 23 maart t/m 19 april 2015 ter aankondiging van een motorrijderscampagne voor VVb Groningen (verzonden 24 februari 2015)
> plaatsen van 15 reclame/driehoeksborden in de gemeente Zuidhorn van 4 mei t/m 31 mei 2015 ter aankondiging van een 30/50 km campagne voor VVb Groningen (verzonden 24 februari 2015)
> plaatsen van 15 reclame/driehoeksborden in de gemeente Zuidhorn van 17 augustus t/m 13 september 2015 ter aankondiging van een campagne “De Scholen zijn weer begonnen” voor VVb Groningen (verzonden 24 februari 2015)
> plaatsen van 15 reclame/driehoeksborden in de gemeente Zuidhorn van 5 oktober t/m 1 november 2015 ter aankondiging van campagne ‘Aandacht op de weg/Smartphone’ voor VVb Groningen (verzonden 24 februari 2015)
> plaatsen van 15 reclame/driehoeksborden in de gemeente Zuidhorn van 7 december 2015 t/m 3 januari 2016 ter aankondiging van een campagne “Winter Bob” voor VVb Groningen (verzonden 24 februari 2015) > plaatsen van 15 reclame/driehoeksborden in de gemeente Zuidhorn van 11 mei t/m 30 mei 2015 ter aankondiging van de 10e Leekstermeer wandeltocht (verzonden 24 februari 2015)

Bijzondere wetten
De burgemeester maakt bekend dat een vergunning/ ontheffing is verleend: > o.g.v. art. 35 v/d Drank- en Horecawet i.v.m. een Après Ski Feest op 7 maart 2015 van 20.30 tot 24.00 uur en op zondag 8 maart 2015 van 24.00 tot 04.00 uur, in een tent op een weiland grenzend a/d Boventilsterweg te Oldehove (verzonden 24 februari 2015) Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college of bij de burgemeester.

Aanwezigheidsvergunning
De burgemeester maakt bekend dat hij de volgende vergunning heeft verleend voor:
> 2 kansspelautomaten, Friesestraatweg 13 te Aduard
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunning binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester.

Brandbeveiligingsverordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende vergunning is verleend voor:
> het gebruiken en/of in gebruik houden van een tijdelijke inrichting (tent) op 7 maart 2015 ten behoeve van een Après Ski Feest, in een weiland grenzend aan de Boventilsterweg te Oldehove (Verzonden op 24 februari 2015)
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunning binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college

Informatie over de publicaties via (0594) 50 88 88 of kcc@zuidhorn.nl. Tenzij anders is aangegeven.

De Adviescommissie Bouwen en Wonen Zuidhorn zoekt een nieuw commissielid
Ons team bestaat bij voorkeur uit 50% mannen en 50% vrouwen. Wij hebben momenteel te weinig vrouwen, dus i.v.m. de samenstelling van het team bij voorkeur een vrouw.
De commissie geeft vooral adviezen aan de gemeente, woningcorporaties en projectontwikkelaars vanuit het gezichtspunt van de toekomstige bewoner. Belangrijke aspecten bij het beoordelen van bouwplannen zijn: het gebruiksgemak, de veiligheid, levensloopbestendigheid en de duurzaamheid.

Wat wij vragen:
• Interesse in bouwen en wonen
• Een positieve instelling
• Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden
• In teamverband en zelfstandig kunnen werken
• Flexibel inzetbaar
• Bereidheid om cursussen en studiedagen te volgen
• Minimaal eenmaal per maand 's avonds vergaderen
• Deelname aan projectmatig onderzoek
• Openstaan voor veranderingen
• Kunnen denken op niveau Westerkwartier

Wat levert het op:
• U krijgt meer kennis van bouwen en wonen
• U raakt meer betrokken bij wonen en leven in de gemeente
• U kunt invloed uitoefenen op het wonen en leven in de gemeente
• U kunt cursussen volgen
• U levert een positieve bijdrage aan de maatschappij
• U krijgt de onkosten vergoed.
Wilt u meer informatie, neem dan contact op met de heer Fred Postema, Jol 21, 9801 MK Zuidhorn Telefoonnummer 06 41 24 21 36

Informatiepagina gemist?
» Hier vindt u een archief met eerder uitgebrachte pagina’s

  • Gemeentezh large gemeentepagina
Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Laatste nieuws

Avond4daagse 2023 (11)

Avondvierdaagse Zuidhorn 2024: Record aantal kinderen uit Noordhorn en Zuidhorn in beweging

27 mei 2024    Zuidhorn-nieuws
Starttijden en routes voor de 5km en 10km en start/finish-locaties
Lees verder →
Onderling sterk karaoke (4)

Zingen en Swingen in Zonnehuis

27 mei 2024    Zuidhorn-nieuws
Karaoke en spelletjes middag voor jong en oud
Lees verder →
Braderie noordhorn 2024 (1)

Bui, braderie, bui

27 mei 2024    Zuidhorn-nieuws - fotos
Noordhorn voor en na de braderie geplaagd door regen, maar 's middags ontmoetingen en koopjes
Lees verder →
Zunobri stadskanaal

Zunobri pakt zwaarbevochten punten tegen MN en W

27 mei 2024    Zuidhorn-nieuws - Sport
vorige wedstrijd werd redelijk makkelijk gewonnen door Zunobri
Lees verder →
Tentdienst

Tentdienst tijdens de feestweek in Noordhorn

23 mei 2024    Zuidhorn-nieuws
De tentdienst brengt mensen uit Noordhorn en omgeving uit de verschillende kerken samen.
Lees verder →
Stekkie

Vissen is Cool!  Jeugdvergunning of jeugdvispas (de verschillen)

23 mei 2024    Zuidhorn-nieuws
Tip van hengelsportvereniging Noordhorn
Lees verder →