Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Over afvalinzameling feestdagen, Oud & Nieuw, vluchtelingen en transferium

22 december 2015    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Gemeente informatie Zuidhorn 23 december 2015
Agenda njrzuidhorn

Deze informatie is afkomstig van de gemeente Zuidhorn. Het betreft geen officiële publicatie en derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Openingstijden gemeentehuis rond feestdagen
Het gemeentehuis is vrijdag 25 december en vrijdag 1 januari gesloten. In verband met de nieuwjaarsbijeenkomst voor het personeel is het gemeentehuis maandag 4 januari vanaf 10.00 uur geopend.

Openingstijden KGA-depot rond feestdagen
Het KGA-depot (werkplaats Noordhorn) is tijdens deze periode gewoon geopend.

Afvalinzameling rond feestdagen
> De route van 25 december (grijs) wordt ingehaald op dinsdag 29 december.
> De route van week 53 (groen) vervalt, met uitzondering van maandag 28 december (grijs). De eerstvolgende ‘groene’ route is in week 1.
> De inzameling van kerstbomen vindt donderdag 7 januari plaats (buitengebieden telefonisch aanmelden bij de gemeente).
> De milieuboer rijdt eenmalig een inhaalroute op zaterdag 2 januari voor de inzameldagen die op vrijdag 25 december en 1 januari zijn vervallen (Grijpskerk e.o.).
Kijk voor uw persoonlijke afvalkalender op http://www.zuidhorn.nl/afvalkalender.

Oud en Nieuw
Samen maken wij van de jaarwisseling een mooi feest. Daar hebben wij uw hulp bij nodig.
Openstelling dorpshuizen
Tijdens de jaarwisseling zijn in verschillende dorpen activiteiten te doen. De volgende locaties zijn in ieder geval tijdens de jaarwisseling open:
Heralmahuus in Saaksum, De Vrijwilliger in Lauwerzijl, dorpshuis Den Ham in Den Ham, De Wending in Pieterzijl, Bartoleshûs in Visvliet, grandcafé Brugzicht in Aduard, Hornhuis in Den Horn, Humsterland in Oldehove, ’t Schanshuus in Niezijl, tent op parkeerplaats voormalige Rabobank in de Heerestraat in Grijpskerk en activiteiten bij de kerk / voor café Eisseshof in Niehove. Buurtcentrum Avalon in Zuidhorn is geopend van 01.00 – 04.30 uur voor jongeren vanaf 14 jaar.

Wat doen wij voor u?
Inzameling grofvuil voor de jaarwisseling
Om te voorkomen dat schadelijke materialen tijdens de jaarwisseling worden verbrand, wordt een extra inzameling van grofvuil gehouden voor particulieren. Voor deze gelegenheid geldt een speciaal tarief van €10 per kubieke meter. U kunt uw grofvuil aanbieden op:
Dinsdag 29 december 08.00 tot 10.00 uur in Grijpskerk op het terrein van Oosterhof aan de Kievitsweg
11.00 tot 13.00 uur in Zuidhorn op het parkeerterrein achter het gemeentehuis
14.00 tot 16.00 uur in Aduard op de loswal aan de Albert Harkemaweg
Woensdag 30 december
9.00 tot 11.00 uur in Oldehove op het parkeerterrein bij sporthal ‘De Kooi’

Wat vragen wij van u?
Denk om bouw- en sloopafval
Wij verzoeken u uw containers met bouw- en sloopafval goed af te sluiten of vroegtijdig af te voeren.

Vuurwerk afsteektijden
Vuurwerk afsteken mag alleen op 31 december van 18.00 uur ’s avonds tot 02.00 uur ’s nachts. Klachten over (het vroegtijdig afsteken van) vuurwerk kunt u melden op het algemene nummer van de politie: 0900 88 44.

Gemeentenieuws in de Streekkrant
Vanaf 1 januari 2016 publiceren we ons gemeentenieuws in de Streekkrant, die wekelijks op dinsdag verschijnt. De publicaties van de gemeente Zuidhorn vindt u in deze krant op pagina 4 en 5.
Wennen
Om u te laten wennen aan de overstap, verschijnt de gemeentepagina deze week (week 52) en volgende week (week 53) zowel in Het Westerkwartier als in de Streekkrant. Bij de officiële bekendmakingen geldt in deze weken de datum van de bekendmaking in Het Westerkwartier.
Laatste keer
Op woensdag 30 december verschijnt de gemeentepagina voor de laatste keer in Het Westerkwartier.

Gewijzigde Verordening Duurzaamheidslening
Burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidhorn maken bekend dat de raad van deze gemeente in haar vergadering van 23 november 2015 enkele wijzigingen op de ‘Verordening Duurzaamheidslening’ heeft vastgesteld. De duurzaamheidslening zorgt ervoor dat woningeigenaren tegen een zeer lage rente energiemaatregelen kunnen treffen. Deze gewijzigde verordening treedt op 1 januari 2016 in werking getreden en ligt kosteloos ter inzage bij de Publieksbalie van het gemeentehuis. Ook is de verordening te raadplegen op http://www.overheid.nl.

Stand van zaken Transferium Zuidhorn
In de periode 2015-2018 werkt de gemeente aan de uitbreiding en herinrichting van het stationsgebied (transferium) in Zuidhorn. Dit omvangrijke project brengt de nodige werkzaamheden en veranderingen met zich mee. Periodiek informeren we u over de voortgang van het project.
Projectgebied
Het projectgebied is gewijzigd. Het oorspronkelijke project bestond uit: het uitbreiden van het aantal parkeerplaatsen, optimaliseren van het busstation en herinrichten van de Stationsweg. De aansluiting van de Hooiweg op de Rijksstraatweg is hier aan toegevoegd. Deze nieuwe wegaansluiting ontlast de Hooiweg ter hoogte van het gemeentehuis.
Subsidieaanvraag
De kosten voor het uitvoeren van het project bedragen € 3,3 miljoen. Om het project te kunnen realiseren, is subsidie nodig. Deze subsidie hebben wij oktober 2015 aangevraagd bij de provincie Groningen en bij de Regio Groningen Assen. Dinsdag 8 december hebben Gedeputeerde
Staten van Groningen besloten 1,3 miljoen beschikbaar te stellen voor de aanpak van het Transferium. De Regio Groningen Assen heeft een bedrag van € 675.000 gereserveerd voor het project.
Duurzaamheid
Duurzaamheid vormt een belangrijk speerpunt bij dit project. In grote(re) projecten werken we als gemeente regelmatig samen met kennisinstellingen. Op dit moment onderzoeken we samen met de Rijksuniversiteit Groningen en het adviesbureau Tauw de mogelijkheden voor piëzo-sensoren in het gebied. Deze speciale sensoren leveren duurzame energie wanneer ze in trilling worden gebracht. In het transferiumgebied vinden veel (loop- en overstap)bewegingen plaats van de trein- en busreizigers en vanvoertuigen. Met de piëzotechniek kunnen we deze bewegingen benutten voor het opwekken van energie. Bijvoorbeeld voor verlichting, die aan gaat als er mensen in de buurt zijn. Een eventuele toepassing van deze techniek in het transferiumgebied onderzoeken we nog nader.
Planning
Volgens de huidige planning gaat in het derde kwartaal van 2016 de eerste schop de grond in. Hieronder de globale planning voor de uitvoering van de volgende werkzaamheden:
Na zomer 2016 Aanpak fietsenstallingen
Najaar 2016 Herinrichting Stationsweg (fietsenstalling, parkeerplaats en omgeving)
Aanpassing/optimalisering busstation
Wegaansluiting Hooiweg-Rijksstraatweg
Voorjaar 2017 Uitbreiding parkeerterrein (achter gemeentehuis) 1e fase
Najaar 2018 Uitbreiding parkeerterrein 2e fase (na aanleg van het keerspoor, dat in het kader van de Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden (EGSL) wordt aangelegd)
Op de hoogte blijven
Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang van dit project? Stuur een mail naar: transferium@zuidhorn.nl. U ontvangt dan periodiek de digitale nieuwsbrief. Daarnaast vindt u op http://www.zuidhorn.nl/transferium informatie over het project.
Ook houden we u via deze gemeentelijke informatiepagina op de hoogte.
Volg ons via #trzhorn op social media.
Op de foto: wethouder Henk Bakker bij de situatietekening van het inrichtingsplan Transferium Zuidhorn. Deze tekening hangt sinds kort in het informatiehokje bij het station (aan de kant van het gemeentehuis).

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie
Graag luiden we samen met u het nieuwe jaar in! We nodigen u van harte uit voor de nieuwjaarsreceptie van de gemeente op dinsdag 5 januari 2016 in het gemeentehuis, Hooiweg 9 in Zuidhorn. U bent van harte welkom vanaf 19.30 uur. Het officiële programma start om 20.00 uur. De receptie duurt tot 22.00 uur. Tijdens de receptie is ook de uitreiking van de Leefbaarheidsprijs 2015. Kunstbedrijven Westerkwartier zorgt voor de muzikale omlijsting deze avond. Graag tot dinsdag 5 januari!
Het bestuur van de gemeente Zuidhorn Wij wensen u goede feestdagen toe!
Bestuur en medewerkers van de gemeente Zuidhorn

Aangevraagde vergunningen
Evenementenvergunningen
Algemene Plaatselijke Verordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een vergunning/- ontheffing hebben ontvangen voor het organiseren van:
> een wielerwedstrijd Energiewacht Tour op 9 april 2016 te Zuidhorn
In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvraag. Voor informatie over de aangevraagde vergunningen kunt u contact opnemen met de Publieksbalie: (0594) 50 88 88, kcc@zuidhorn.nl.

Omgevingsvergunningen
Verlenging beslistermijn
De volgende beslistermijn wordt verlengd met een termijn van 6 weken:
ontvangen 25 september 2015
> realiseren van een aanbouw, Industrieweg 22 te Noordhorn
> bouwen van een bedrijfshal, Industrieweg 22 te Noordhorn

Meldingen
Melding Wet Milieubeheer
Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij hen de volgende melding Activiteitenbesluit is ontvangen voor het:
> veranderen van het bedrijf, Lauwersweg 3 te Pieterzijl
De melding ligt vanaf heden gedurende 4 weken ter inzage bij de Publieksbalie.

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
> plaatsen van een afdak, Schoolstraat 19 te Oldehove (Verzonden 14 december 2015)
> verbouwen van een woning, Burg. Seinenstraat 59 te Aduard (Verzonden 17 december 2015)

Algemene Plaatselijke Verordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het/de:
> met melkbussen carbid schieten op 31 december 2015 van 11.00 tot 18.00 uur, in een weiland achter het perceel Schipvaart 46 te Oldehove (Verzonden 15 december 2015)
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college of bij de burgemeester.
Meer informatie kunt u verkrijgen bij de Publieksbalie in het gemeentehuis: (0594) 50 88 88, kcc@zuidhorn.nl.

Informatie over de publicaties bij de Publieksbalie (0594) 50 88 88.

Uit de gemeenteraad van 14 december 2015
Vanwege zwangerschapsverlof van raadslid Geertje Veenstra is voor het CDA een tijdelijke vacature in de raad ontstaan. Deze vacature wordt ingevuld door de heer Jaap Tel. Hij is benoemd en geïnstalleerd als raadslid.
De raad heeft:
> Gesproken over de opvang van vluchtelingen in de gemeente Zuidhorn aan de hand van informatie van het college over de stand van zaken van uitvoering van de motie, die de raad op 14 september 2015 hierover heeft aangenomen Alle fracties hebben nogmaals de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de gemeente in deze benadrukt en konden zich vinden in de wijze waarop het college tot nu toe heeft geopereerd.
> Kennis genomen van het concept-beleidsplan en het concept-Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Groningen 2016 - 2019 en zijn wensen hierover kenbaar gemaakt.
> Gesproken over het voorstel van de Veiligheidsregio Groningen om het vastgoed van de brandweer van onze gemeente over te nemen. De raad kan zich hierin vinden, maar heeft wel aangegeven kritisch te kijken naar de financiële gevolgen.
> Gesproken over de monitor sociaal domein. Deze is bedoeld om sturingsinformatie op dit gebied te leveren. Bij de opzet is aangesloten bij de (landelijke) gemeentelijke monitor sociaal domein, gecombineerd met lokale gegevens.
> De Belastingverordening en -tarieven 2016 voor Leges, OZB, Reinigingsheffing, Rioolheffing, Liggeld, Marktgelden, Reclamebelasting en Grafrechten vastgesteld.
> Mevrouw M. Bakker en de heer T. van Duinen benoemd als bestuurslid voor de Stichting Westerwijs.
> Het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2015 vastgesteld. Door vaststelling van het controleprotocol 2015 geeft de raad nadere aanwijzingen aan de accountant voor de controle op de jaarrekening 2015.
> Aanvullende notitie Aanpak Erftoegangswegen 2016-2020 vastgesteld. Het afgelopen jaar heeft de raad de Visie Wegbeheer vastgesteld en daarbij de wens geuit om - gelet op de veiligheidsrisico's - aanvullend beleid op onderhoud aan de erftoegangswegen te willen vaststellen. Dit aanvullend beleid is verwoord in de notitie wegbeheer erftoegangswegen.
Meer informatie?
Wilt u meer informatie over de raadsvergadering? Zie http://www.zuidhorn.nl/raadsvergaderingen. Of neem contact op met de griffie 0594) 50 87 81 / griffie@zuidhorn.nl.

Stand van zaken opvang vluchtelingen
De raad en het college van de gemeente Zuidhorn trekken zich het lot van de vluchtelingen aan. De gemeente ziet het als haar maatschappelijke en humanitaire verantwoordelijkheid het COA te faciliteren met een goede voorziening. De raad heeft het college opdracht gegeven onderzoek te doen naar een opvanglocatie in de gemeente. Bij het zoeken naar een geschikte opvanglocatie zoekt de gemeente ook afstemming met de andere gemeenten in het Westerkwartier.
Onderzoek
In september heeft het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) de gemeente gevraagd medewerking te verlenen aan de opvang van vluchtelingen. De afgelopen maanden hebben we in onze gemeente onderzoek gedaan naar mogelijke locaties voor een asielzoekerscentrum (azc) voor de opvang van vluchtelingen. Hierover hebben we u tussentijds geïnformeerd via deze pagina en op onze website. Hoe ver staat het met het onderzoek?
Hieronder vindt u de stand van zaken.
Vormen van opvang
Er zijn verschillende vormen van opvang van vluchtelingen:
> Crisisopvang: dit houdt in dat een gemeente vluchtelingen in principe 72 uur opvangt, bijvoorbeeld in een sporthal, en dat vluchtelingen daarna doorstromen naar een andere opvangvorm;
> Noodopvang: dit houdt in dat een gemeente vluchtelingen opvangt voor zes tot twaalf maanden. Deze opvang vindt plaats in bijvoorbeeld grote (sport- en bedrijfs)hallen en andere mogelijke locaties met een opvangcapaciteit van 300 tot 600 personen;
> Tijdelijke opvang: dit vindt plaats in recreatieparken, migrantenhuisvesting of vergelijkbare accommodaties voor de duur van 1-2 jaar voor 300 tot 800 personen;
> Asielzoekerscentrum (azc): dit is de reguliere opvangvorm, die onder verantwoordelijkheid van het COA wordt gerealiseerd. Het COA maakt hiervoor samen met de gemeente afspraken over onder meer het aantal opvangplaatsen, de duur van de opvang, de organisatie van het centrum en onderwijs aan kinderen in het azc.
Noodopvang
Het verzoek van het COA concentreert zich in onze gemeente op de realisatie van een asielzoekerscentrum. Onlangs heeft het COA ons gevraagd medewerking te verlenen aan noodopvang in Aduard. Zij hebben echter met de eigenaar van het pand geen overeenstemming kunnen bereiken en daarom afgezien van deze opvangmogelijkheid.
Principes en criteria
Bij het onderzoek naar de mogelijke locaties voor opvang van vluchtelingen in onze gemeente gaan we uit van een aantal principes zoals het aantal vluchtelingen, dat de gemeente wil huisvesten (400-600), de duur van de opvang (3-5 jaar), de kernen waar de gemeente zich op richt (Grijpskerk en Zuidhorn) en een verantwoorde verhouding tussen het aantal inwoners en aantal vluchtelingen. Daarnaast hebben we een aantal criteria vastgesteld zoals planologische en technische realiseerbaarheid, onderwijs, verkeer(sveiligheid), bestemmingsplannen, sociaal draagvlak, voorzieningen en openbaar vervoer.
Besluit
De afgelopen maanden hebben wij met het COA diverse gesprekken gevoerd. Het COA is leidend in dit proces en neemt besluiten over de geschiktheid van locaties in de gemeente. Op dit moment heeft het COA nog geen beslissing genomen over een geschikte locatie.
Communicatie
Wanneer het COA een besluit heeft genomen over een opvangmogelijkheid in onze gemeente, informeren en betrekken we de (direct) omwonenden en inwoners. Dan volgt nog het besluitvormingsproces. Uiteindelijk neemt de gemeenteraad het besluit al dan niet medewerking te verlenen aan de vestiging van een opvanglocatie. Via de gemeentepagina en onze website houden we u ook op de hoogte van de ontwikkelingen.
Meer informatie
Meer informatie vindt u op onze website http://www.zuidhorn.nl en onder meer de websites van COA (http://www.coa.nl), Vluchtelingenwerk (http://www.vluchtelingenwerk.nl), Opnieuw Thuis (http://www.opnieuwthuis.nl) en Vereniging Nederlandse Gemeenten (http://www.vng.nl).
Vragen
Voor vragen over en/of suggesties kunnen inwoners contact opnemen met coördinerend beleidsmedewerker Ruimte & Welzijn, Jan Pastoor, via telefoonnummer (0594) 508879 (aanwezig op maandag en dinsdag) of via mail jpastoor@zuidhorn.nl.
Huisvesting vergunninghouders
Naast de opvang van asielzoekers (vluchtelingen zonder vergunning) hebben wij als gemeente ook een taakstelling voor het huisvesten van vluchtelingen met een vergunning, de vergunninghouders. Deze groep heeft recht op een zelfstandige huisvesting in een gemeente. Voor de realisatie van deze taakstelling in 2016 is het noodzakelijk dat we extra woonruimte beschikbaar stellen. Dit mag echter niet leiden tot langere wachttijden van de huidige en nieuwe woningzoekenden. We hebben hiervoor afstemming gezocht met de andere gemeenten in het Westerkwartier en de woningcorporatie Wold& Waard. Samen maken we afspraken over mogelijke extra sociale woningbouw in de gemeenten. We kijken daarbij ook naar de provinciale en landelijke ontwikkelingen.
Extra budget
Aan de opvang en huisvesting van vluchtelingen wordt in verschillende dorpen in onze gemeente al vele jaren uitvoering gegeven. Het draagvlak en de bereidheid om deze doelgroep te helpen en te begeleiden zijn ruimhartig. Het college heeft besloten extra financiële middelen in te zetten voor de dienstverlening aan vergunninghouders. Hierbij gaat het om maatschappelijke begeleiding en trajecten naar (vrijwilligers) werk. Dit verzorgt Vluchtelingenwerk Noord Nederland (VWNN). Zij werken vanuit het Zorgloket van de gemeente. VWNN heeft in onze gemeente ruim 60 vrijwilligers, die zich inzetten voor de begeleiding van vergunninghouders. Met de extra middelen kunnen we de taakstelling huisvesting vergunninghouders voor het jaar 2016 realiseren.

Bekendmaking belastingverordeningen 2016
Op grond artikel 139 van de Gemeentewet maken burgemeester en wethouders bekend dat bij raadsbesluiten van 14 december 2015 zijn vastgesteld:
> de verordening op de heffing en de invordering van liggeld 2016;
> de verordening op de heffing en invordering van marktgelden in de gemeente Zuidhorn 2016;
> de verordening op de heffing en invordering van grafrechten 2016;
> de verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2016;
> de verordening op de heffing en de invordering van leges 2016;
> de verordening op de heffing en de invordering van de onroerendezaakbelastingen 2016;
> de verordening op de heffing en de invordering van een rioolheffing 2016;
> de verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting 2016.
Deze besluiten betreffen voornamelijk het vaststellen van nieuwe tarieven voor het belastingjaar 2016. De genoemde verordeningen treden in werking op 1 januari 2016.
De teksten van de besluiten ligt gedurende drie maanden ter inzage bij de Publieksbalie in het gemeentehuis. Voor kopieën van de verordeningen moet een vergoeding worden betaald.
U kunt de verordeningen ook inzien via http://www.overheid.nl.

Informatie over de publicaties bij de Publieksbalie (0594) 50 88 88.

Informatiepagina gemist?
» Hier vindt u een archief met eerder uitgebrachte pagina’s

  • Bakker transferium
Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

Laatste nieuws

Rederijkers

Lustrumvoorstelling Rederijkerskamer Eendracht

19 januari 2020    Zuidhorn-nieuws
Rederijkerskamer Eendracht bestaat dit jaar 155 jaar!
Lees verder →
Kliko

Bijval petitie verlaag vuilnis vastrecht in Westerkwartier

19 januari 2020    Zuidhorn-nieuws
Wethouder Nederveen: Oorzaak stijging kosten inzameling
Lees verder →
Koeien

Eerste vlees van de Natuurvleescoöperatie Westerkwartier is een feit!

19 januari 2020    Zuidhorn-nieuws
Op vrijdag 24 januari zal het eerste vlees van de Natuurvleescoöperatie Westerkwartier verkocht worden.
Lees verder →
Tijd

Concert TIJD: muziek en literatuur

17 januari 2020    Zuidhorn-nieuws
Door Violiste Oktje Lambermont en celliste Michelle van de Braak
Lees verder →
Frankes

Radiomarathon brengt 3.562,93 op voor UMCG Kanker Researchfonds

17 januari 2020    Zuidhorn-nieuws
Artiestenavond met o.a. Adrian May
Lees verder →
Hardloop-clinics

Hardloopclinic voor beginners

17 januari 2020    Zuidhorn-nieuws - Regio-nieuws
voor Leekster Lenteloop op 21 maart
Lees verder →