Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Gemeente informatie Zuidhorn 29 oktober 2014

28 oktober 2014    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Over Stremming Hanckema, Route Chemokar en Leefbaarheidsprijs 2014
Gemeentezh large gemeentepagina

Deze informatie is afkomstig van de gemeente Zuidhorn. Het betreft geen officiële publicatie en derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Stremming Hanckemalaan en Brilweg
Vanaf maandag 3 november starten de werkzaamheden voor de wegaanpassingen van de Hanckemalaan in Zuidhorn en de Brilweg in Briltil.
Hanckemalaan Zuidhorn (gedeelte tussen de Gast en Fazantenlaan)
Voor het realiseren van een verkeersveilige route naar de nieuw te bouwen Brede School wordt de asfaltverharding tussen de Gast en de Boslaan vervangen door gebakken straatstenen.
Het nieuwe straatbeeld sluit aan bij dat van de Gast.
In het kader van wegenonderhoud wordt de asfaltverharding tussen de Boslaan en Fazantenlaan gelijktijdig vervangen door een nieuwe asfaltverharding. Het werk wordt in fasen uitgevoerd. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden heeft het doorgaande verkeer geen doorgang. De direct aanwonenden ontvangen een brief met informatie over de planning en bereikbaarheid.
Informatie over de stremming van de buslijn, die via de Hanckemalaan loopt, staat op de halteplaatsen met verwijzing naar de halteplaats aan de Hooiweg nabij het bustransferium en het gemeentehuis.
Brilweg te Briltil

Het voetpad langs de Brilweg wordt verlengd tot de Hanckemalaan/Zilverschoon. Het bestaande voetpad wordt met 1 trottoirtegel verbreed. De rijbaan krijgt een nieuwe asfaltverharding. Naar verwachting zijn bovengenoemde werkzaamheden medio december afgerond. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan aanpassing van de planning nodig zijn. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de publieksbalie van de gemeente Zuidhorn via telefoonnummer 0594 - 50 88 88.

Snoeiwerkzaamheden
Dit najaar en volgend voorjaar gaat de gemeente weer snoeien. Een deel van het snoeiwerk is bedoeld om de gevolgen van de essentaksterfte te op te ruimen. De ziekte openbaart zich door kroonsterfte. Dat ziet er niet mooi uit en levert onveilige situaties op. Daarom snoeien en kappen we deze bomen. Na de kap vindt op bepaalde plekken herplant plaats.
Daarnaast vormen bomen soms dood hout. Omdat dit gevaarlijke situaties kan opleveren, halen we het dode hout eruit. Ook snoeien we een aantal bomen langs wegen en paden. Zo kan het verkeer vrij onder deze bomen doorrijden. Takken die problemen geven, halen we ook weg. Tot slot dunnen we bosplantsoenen uit om struiken en bomen ruimte te geven en de beplanting transparanter te maken, waardoor meer zicht op de omgeving ontstaat. Waar we welke werkzaamheden uitvoeren staat op onze website http://www.zuidhorn.nl.

Route Chemokar november 2014
Woensdag 5 november
08.30 - 09.00 uur Niezijl 't Schanshuus (dorpshuis)
09.10 - 09.40 uur Grijpskerk De Wierde (Van Asschendorplaan)
09.45 - 10.15 uur Grijpskerk Oosterkade
10.20 - 10.35 uur Gaarkeuken Hoendiep Nz. (parkeerterrein nabij voormalig kantoor Provinciale Waterstaat)
10.45 - 11.15 uur Visvliet Bartoleshûs (dorpshuis)
11.25 - 11.55 uur Pieterzijl De Wending (dorpshuis)
12.35 - 13.05 uur Lauwerzijl De Vrijwilliger (dorpshuis)
13.20 - 13.50 uur Kommerzijl Dorpsstraat (t.o. bakker Smit)

Donderdag 6 november
08.30 - 09.00 uur Oldehove Niehoofsterweg (einde bebouwde kom)
09.05 - 09.35 uur Oldehove Wengeweer (nabij tennisbanen)
09.45 - 10.00 uur Electra Parkeerterrein
10.10 - 10.25 uur Niehove Kerkstraat
10.40 - 11.10 uur Zuidhorn Hoek De Bongerd/Westergast
11.15 - 11.45 uur Zuidhorn Overtuinen
12.15 - 12.45 uur Zuidhorn Verl. Hanckemalaan (parkeerplaats t.o. Menno van Coehoornstraat) Vrijdag 7 november
08.30 - 09.00 uur Den Horn Hogeweg (OBS “de Toermalijn”)
09.15 - 09.45 uur Briltil Steak- & Partyhouse André Dokter
10.00 - 10.30 uur Noordhorn Paluno (Torenstraat)
10.45 - 11.15 uur Saaksum Noorderstraat
11.25 - 11.55 uur Den Ham Ds. Koppiusweg (parkeerterreintje)
12.25 - 12.55 uur Aduard Kaakheem
13.00 - 13.30 uur Aduard Hoek Heereweg / A. en J. van Damlaan
Laat uw chemisch afval niet onbeheerd bij de standplaats staan. Dit is gevaarlijk, vooral voor kinderen. Noteer alvast de volgende data van de route in uw agenda: 7, 8 en 9 januari 2015.

Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw/ruimtelijke ordening/milieu
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
> plaatsen van een dakkapel, Snikweg 9 te Aduard
> verwijderen en opnieuw plaatsen van een monument, a/h Kaakheem te Aduard
> plaatsen van een dakopbouw op garage, Noordstar 36 te Briltil
> plaatsen van vrijstaande reclame, Friesestraatweg nabij kruising Kievitsweg te Grijpskerk
> aanpassen van een garage, Meidoornstraat 16 te Noordhorn
> bouwen van een ligboxenstal en kapschuur, Aalsumerweg 11 te Oldehove
De aangevraagde omgevingsvergunningen leggen wij in de oneven weken op woensdag voor aan Libau welstands- en monumentenzorg Groningen (http://www.libau.nl). Voor het bijwonen van deze openbare vergadering kunt u een afspraak maken met de heer J. Gramsbergen: (0594) 50 88 96.

Activiteit in-/uitrit
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een  omgevingsvergunning heeft ontvangen voor het:
> legaliseren van een uitrit, Schoener 1 te Zuidhorn
In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvragen.

Meldingen
Kapmelding(en)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende melding hebben ontvangen voor het kappen van:
> 1 den, Van Starkenborghkanaal NZ 9 te Noordhorn
De melding ligt vanaf heden gedurende twee weken ter inzage bij de Publieksbalie. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
> vervangen van een schuur, Lauwersweg 22 te Pieterzijl (Verzonden 20 oktober 2014)
> verbouwen van een bedrijfsruimte/oprichten appartement, de Dorpsvenne 2 te Zuidhorn (Verzonden 23 oktober 2014)

Algemene Plaatselijke Verordening
De burgemeester maakt bekend dat een vergunning/ ontheffing is verleend voor het organiseren van:
> de intocht van de Kerstman van 17.00 tot 20.00 uur op 24 december 2014 te Aduard (Verzonden 23 oktober 2014)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het/de:
> algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. een Hollandse Avond van 15 november 2014 van 21.00 tot 02.00 uur, in het Bartoleshûs te Visvliet (Verzonden 20 oktober 2014)
> algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. de intocht van de Kerstman op 24 december 2014 van 17.00 tot 20.00 uur, door Aduard (Verzonden 23 oktober 2014)
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college of bij de burgemeester.
Informatie over de publicaties via (0594) 50 88 88. Tenzij anders aangegeven.

Leefbaarheidsprijs 2014
Kent u een vrijwilligersorganisatie die zich bijzonder heeft ingezet binnen de gemeente Zuidhorn? Wilt u dat we deze vrijwilligers in het zonnetje zetten? Geef deze organisatie dan op voor de Leefbaarheidsprijs 2014! De winnende organisatie ontvangt een oorkonde, een bedrag van € 500,- en een plaats op de Wall of Fame in het gemeentehuis.

Waardering
Voor een goed woon- en leefklimaat zijn allerlei voorzieningen nodig zoals winkels, wegen, dorpshuizen, scholen en sport- en speelvoorzieningen. Ook het verenigingsleven hoort daarbij. Vele voorzieningen kunnen niet bestaan zonder de inzet van vrijwilligers. Zij dragen bij aan de leefbaarheid van een dorp! Het gemeentebestuur waardeert dit enorm.

Hoe nomineert u iemand?
Als u vindt dat een persoon, vereniging of groep uit uw dorp/omgeving in aanmerking komt voor deze prijs, stuur dan vóór 22 november 2014 het aanmeldingsformulier (te verkrijgen aan de balie of via de website) in. Een deskundige jury maakt vervolgens een keuze uit de aanmeldingen.

Goed om te weten
> De inzenders van vorige jaren kunnen ook voor het jaar 2014 weer meedingen;
> De projecten of activiteiten die u aanmeldt, moeten in 2014 in uitvoering zijn (geweest);
> Strikt levensbeschouwelijke of politieke activiteiten komen niet in aanmerking;
> Alle inzenders krijgen schriftelijk bericht over de uitslag;
> De keuze van de jury is bindend. Er is geen beroep mogelijk tegen de uitslag.

 

U kunt ook bellen met Sara Meijer, telefoonnummer (0594) 508 748 of mailen naar smeijer@zuidhorn.nl. Wij kijken uit naar uw aanmelding!

De verandering in de zorg raakt iedereen...
Wat gaat er veranderen voor mensen die nu gebruikmaken van zorg?

Een verhaal uit de praktijk
Marieke is een jonge vrouw van 23 jaar met een lichte verstandelijke beperking. Marieke woont in een appartement van een zorginstelling. Voor Marieke is dit een ideale omgeving om te wonen. Zij is prima in staat om voor zichzelf en haar woning te zorgen als er geregeld iemand langskomt om haar te stimuleren. Bij contacten met officiële instanties heeft ze hulp nodig. De brieven die ze krijgt, begrijpt ze niet. De dagelijkse begeleiding is voor haar noodzakelijk voor het goed kunnen opvangen van onverwachte gebeurtenissen. Voor Marieke is elke verstoring van de dagelijkse structuur een ‘onverwachte gebeurtenis’. De huidige indicatie van Marieke is geldig tot 1 januari 2018. Blijft de begeleiding voor Marieke in 2015 hetzelfde als nu?

Het overgangsjaar 2015
Vanaf 1 januari 2015 geldt een aantal nieuwe we��en, onder andere de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015. Hierdoor komen er veel (nieuwe) taken bij de gemeenten te liggen. Maar het jaar 2015 wordt ook wel een overgangsjaar genoemd, waarvoor overgangsrecht geldt. Dit overgangsrecht geldt tot uw indicatie afloopt, maar uiterlijk tot 1 januari 2016. Omdat Marieke een indicatie heeft tot 1 januari 2018 geldt, vanwege de veranderingen, voor Marieke het overgangsrecht tot uiterlijk 1 januari 2016. Voor Marieke blij�� de begeleiding in 2015 daardoor hetzelfde als nu.
Wel gaat een consulent van de gemeente in de loop van volgend jaar persoonlijk met iedereen die een indicatie voor begeleiding heeft in gesprek. Na dit gesprek is het mogelijk dat de manier waarop u zorg, hulp of ondersteuning krijgt, er anders uit gaat zien.

Jeugdhulp
Belangrijk is dat kinderen en gezinnen de hulp blijven ontvangen die nodig is. Voor het jaar 2015 is afgesproken dat iedereen die op 31 december 2014 jeugdzorg ontvangt, dit in 2015 gewoon blijft ontvangen van dezelfde instelling. Jongeren bij wie al vóór hun 18e levensjaar duidelijk is dat zij (op grond van ernstige beperkingen of stoornissen) hun verdere leven zorg nodig hebben, houden hun aanspraak op de Wet Langdurige zorg (nu: AWBZ).

Ouderen en mensen met chronische ziekten en beperkingen
Alleen de meest kwetsbare mensen blijven onder de Wet Langdurige zorg (nu: AWBZ) vallen en houden recht op zorg in een instelling. De zorgverzekeraars en gemeenten worden verantwoordelijk voor de zorg en ondersteuning van mensen die thuis wonen. De verpleging en verzorging voor mensen met een medische indicatie en de behandeling gaat naar de zorgverzekeraars. De gemeenten worden verantwoordelijk voor de niet medische ondersteuning van inwoners met een beperking, chronische, psychische of sociale problemen.

Meer weten?
De gemeenten in het Westerkwartier houden u regelmatig op de hoogte van de ontwikkelingen. Dat doen we onder meer via deze gemeentepagina, bijeenkomsten, gesprekken, brieven en/of folders.
Daarnaast kunt u informatie over de veranderingen in de zorg vinden op de gemeentelijke websites:
 

Voor vragen kunt u contact opnemen met uw gemeente.

  • Chemokar
Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

Laatste nieuws

Bert nederveen-2019

Westerkwartier sluit 2019 per saldo af met klein verlies, financieel perspectief onzeker

29 mei 2020    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Lees verder →
Bert-jan-groenewolt-terra

Terra VO Oldekerk kiest voor duidelijkheid

29 mei 2020    Zuidhorn-nieuws
Terra Oldekerk is klaar voor het onderwijs na 1 juni. Interview met de heer Groenewolt, schoolleider van Terra Oldekerk.
Lees verder →
Frouwina

Wisselwinkel dit weekend open in Zuidhorn

28 mei 2020    Zuidhorn-nieuws
Pand in Overtuinen passage Ingericht door Tosja en Gerard Schaeffer, Frouwina bloem en Moes en Moes
Lees verder →
Grote dorus

Festivals Westerkwartier op pad met Draaiorgel Dorus

27 mei 2020    Zuidhorn-nieuws
Komend weekend naar publiek toe
Lees verder →
Bert nederveen-2019

Wethouder Westerkwartier naar Stadskanaal

27 mei 2020    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Bert Nederveen wordt verkenner in Stadskanaal na opstappen SP
Lees verder →
Wilhelminapark (3)

Gemeente pakt Wilhelminapark aan

26 mei 2020    Zuidhorn-nieuws
Groenonderhoud en reparatie
Lees verder →