Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Gemeente informatie Zuidhorn 26 november 2014

26 november 2014    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Over frituurvet bij de weg, vergadering Adviesraad Wmo en Kappen zieke essen
Gemeentezh large gemeentepagina

Deze informatie is afkomstig van de gemeente Zuidhorn. Het betreft geen officiële publicatie en derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Uit de gemeenteraad van 17 november 2014
Op 23 juni 2014 heeft de raad kaders vastgesteld m.b.t. de transitie Sociaal Domein Westerkwartier. Deze vastgestelde kaders zijn verder uitgewerkt in:
a) Beleidsplan Vernieuwing Sociaal Domein Westerkwartier
b) Verordeningen Jeugd, Wmo en Participatie
c) Uitwerking scenario 2 Hulp bij het Huishouden (HH)
De raad heeft a en b unaniem vastgesteld en met c ingestemd. Voor het vervolg in 2015 zijn middels moties en toezeggingen nog diverse afspraken gemaakt. Ook is een initiatiefvoorstel Bezig Bijenbeleid van de fractie van GroenLinks behandeld, waarin het belang van bijen voor mens en milieu werd aangegeven. Bijen staan aan de basis van onze landbouw- en voedselproductie. De gemeente kan met een actief beleid de leefomstandigheden voor de bij verbeteren. De raad kon zich daar unaniem in vinden.
Verder heeft de raad unaniem:
> Ingestemd met de benoeming van de heer J.W. van Egten uit Briltil als lid van de raad.
Met het afleggen van de verklaring en belofte is hij geïnstalleerd als raadslid van de gemeente Zuidhorn. Hij vervangt de heer H.W. Rutgers vanwege ziekte.
> Het bestemmingsplan Bloemstraat 2 Aduard vastgesteld.
> Een aantal economische activiteiten aangewezen die plaatsvinden in het algemeen belang waarop de Wet Markt en Overheid niet op van toepassing is.
> De Kadernota Archeologie en cultuurhistorie in de Westerkwartier-gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn vastgesteld.
> Het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2014 vastgesteld.
Meer informatie?
Ga naar http://www.zuidhorn.nl/raadsvergaderingen. Of neem contact op met de griffie: (0594) 50 87 81 / griffie@zuidhorn.nl.

Vaststelling bestemmingsplan ‘Bloemstraat 2, Aduard’
Burgemeester en wethouders van Zuidhorn maken op grond van artikel 3.8 Wro bekend dat de gemeenteraad op 17 november 2014 het bestemmingsplan ‘Bloemstraat 2, Aduard’ heeft vastgesteld.Het bestemmingsplan is ongewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp. Het bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken op grond van artikel 3.4 Awb en artikel 3.8 Wro met ingang van 27 november 2014 ter inzage.
Achtergrond
Het vastgestelde bestemmingsplan wijzigt de bestemming van het pand Bloemstraat 2 te Aduard van een onderwijsfunctie naar een bestemming wonen met een mogelijkheid tot lichte bedrijvigheid.
Bestemmingsplan inzien
Het bestemmingsplan is in te zien bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Op http://www.zuidhorn.nl/bestemmingsplan kunt u meer informatie over het bestemmingsplan vinden, het plan raadplegen en de bronbestanden van het plan downloaden. Daarnaast kunt u het plan digitaal raadplegen op het webadres: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0056.BPAD14BEHE1-VA01.
Beroep instellen
Van 28 november 2014 tot en met 8 januari 2015 kan tegen het bestemmingsplan beroep worden ingesteld. Dit kan door belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan in te dienen.
Het beroepschrift moet tenminste de volgende informatie bevatten:
> De naam en adresgegevens van degene die beroep instelt
> De datum
> Een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht
> De motivering van het beroep
> De ondertekening
> Een kopie van het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad.
Het beroepschrift kan:
> Worden gezonden aan: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag
> Worden gefaxt naar telefoonnummer 070-3651380, waarna eventuele bijlagen per post kunnen worden nagezonden
> Worden ingediend via het digitaal loket: https://digitaalloket.raadvanstate.nl/
Voorlopige voorziening|
Het instellen van beroep schorst de werking van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Om deze werking te schorsen kan tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het beroepschrift. Ter aanvulling hierop moet het spoedeisend belang worden benoemd. Aan het instellen van beroep en het indienen van een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte en Welzijn: (0594) 50 88 84.

Aangevraagde vergunningen
Evenementenvergunningen
Algemene Plaatselijke Verordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een vergunning/-ontheffing hebben ontvangen voor het organiseren van een:
> kleintje kerstmarkt op 19 december 2014, a/h Kerkplein te Grijpskerk
> Oud & Nieuwfeest op 31 december 2014 tot 1 januari 2015, parkeerplaats a/d Herestraat te Grijpskerk
In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvragen.

Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw/ruimtelijke ordening/milieu
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
> bouwen van een schuur, Barnwerderweg 3 te Oldehove
De aangevraagde omgevingsvergunning(en) leggen wij in de oneven weken op woensdag voor aan Libau welstands- en monumentenzorg Groningen (http://www.libau.nl). Voor het bijwonen van deze openbare vergadering kunt u een afspraak maken met de heer J. Gramsbergen: (0594) 50 88 96. In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvragen.

Meldingen
Kapmelding(en)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen voor het kappen van:
> 1 boom, Klinckemalaan 13 te Zuidhorn
> 2 bomen, Patrijzenlaan 7 te Zuidhorn
De meldingen liggen vanaf nu twee weken ter inzage bij de Publieksbalie. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw/ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
> bouwen van een ligboxenstal naast bestaand bedrijf, Nieuwbrugsterweg 2 te Den Horn (verzonden 18 november 2014)
> bouwen van een garage/berging, Hellingweg 4 te Briltil (verzonden 19 november 2014)

Algemene Plaatselijke Verordening
De burgemeester maakt bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het organiseren van:
> een levend kerstverhaal van 17.00 tot 20.00 uur op 23 december 2014 te Oldehove (Verzonden 17 november 2014)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het/de:
> algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. activiteiten op 20 december 2014 van 19.00 tot 01.00 uur, Schoolstraat 19a te Oldehove (verzonden 17 november 2014)
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college of bij de burgemeester.

Brandbeveiligingsverordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende vergunning is verleend voor:
> het gebruiken en/of in gebruik houden van een tijdelijke inrichting (tent) op 19 en 20 december 2014 ten behoeve van een wandelestafette in het kader van Serious Request te Zuidhorn (verzonden op 18 november 2014)
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunning binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college.

Informatie over de publicaties via (0594) 50 88 88. Tenzij anders aangegeven.

Milieuboer neemt kleine elektrische apparaten en frituurvet mee
Sinds enige tijd kunt u kleine elektrische apparaten meegegeven aan de milieuboer in de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn. Hieronder vallen apparaten zoals een föhn, boormachine, scheerapparaat, mixer, strijkijzer, radio, cd-speler of computer (inclusief beeldscherm). Het gaat om handzame apparatuur, die de medewerkers gemakkelijk mee kunnen nemen.
Bij twijfel kunt u bellen met HRM, telefoon (0594) 51 68 39.

Frituurvet
Ook is het mogelijk gebruikt frituurvet mee te geven aan de milieuboer. Dit vet kunt u na gebruik teruggieten in de oorspronkelijke verpakking en goed gesloten aanleveren.

Recycling
Doel van de gescheiden inlevering van afvalstoffen is het hergebruik van deze materialen als grondstof voor nieuwe producten. Bovendien verdwijnt er zo minder afval in de grijze container, waardoor kosten worden bespaard.

Vergadering Adviesraad Wmo
Woensdag 10 december 2014 vergadert de Adviesraad Wmo gemeente Zuidhorn om 16:00 uur in Crawfurd’s Corner (Herestraat 50) in Grijpskerk. Wilt u aanwezig zijn bij deze vergadering? Dan kunt u dit melden bij de heer J. Fijma, secretaris van de adviesraad Wmo, via e-mail jaapfijma@gmail.com of telefoonnummer (0594) 21 28 37.
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Mededelingen
4. Notulen van en terugblik op de vergadering van 17 november 2014
5. Ingekomen/ uitgaande stukken
6. Voorbereiding gesprek met wethouder
7. Rondvraag
8. Sluiting

Kappen zieke essen
In de gemeente Zuidhorn zijn helaas veel essen aangetast door de essentaksterfte. De ontwikkeling van licht aangetaste bomen wacht de gemeente af. Ernstig aangetaste bomen worden binnenkort gekapt. Het gaat om ongeveer 250 bomen. Hiermee volgt de gemeente het praktijkadvies van het Bosschap dat door de Iepenwacht en de gemeente Zuidhorn is onderschreven.

Werkzaamheden
De sanering vindt plaats in week 49 en 50 langs de volgende wegen/locaties in de gemeente Zuidhorn:
E. H. Woltersweg, Heereburen, Frijtumerweg, Balmahuisterweg, Rikkerdaweg, Aalsumerweg, Gaaikemaweg, Langeweersterweg, A. Harkemaweg, Westerwaarddijk, Bosscherweg, Pieterzijlsterweg, Stationsweg Visvliet, Teenstraweg, Meedenerweg, Zuiderweg, Hoendiep Westzijde, Noorderweg, Spanjaarsdijk Zuid, Spanjaarsdijk Noord, Van Starkenborgkanaal ZZ, Van Starkenborgkanaal NZ, Hogeweg, Westerdijk, Hoendiep Enumatil/De Poffert en de Weersterweg, Begraafplaats Niehove, Westerhornerweg, Buitensingel, Niekerkerdiep.
De werkzaamheden vinden plaats onder directie van de Iepenwacht Groningen en worden uitgevoerd door firma Polling uit Zevenhuizen. Tijdens de werkzaamheden wordt steeds een van de rijstroken tijdelijk afgezet, zodat het doorgaande verkeer zo weinig mogelijk overlast van de werkzaamheden ondervindt.

In het voor jaar van 2015 gaat de gemeente met herplanten van bomen aan de slag.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer T. Baar van de gemeente Zuidhorn, via telefoonnummer (0594) 50 88 88.

 

Woonvisie Westerkwartier in de inspraak
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidhorn heeft de Woonvisie Westerkwartier 2015-2020 vanaf 27 november 2014 tot en met 8 januari 2015 vrijgegeven voor inspraak. Inwoners van de gemeente Zuidhorn en andere belanghebbenden kunnen in deze periode reageren op de regionale woonvisie. Deze ligt ter inzage bij de Publieksbalie in het gemeentehuis of is te downloaden via zuidhorn.nl/woonvisie.

Actualisatie nota
De vier gemeenten in het Westerkwartier functioneren in belangrijke mate als één woningmarkt. Om richting te geven aan de ontwikkelingen op de woningmarkt stemmen ze het beleid daarom op elkaar af. De vorige regionale woonvisie werd vastgesteld in 2009 en heeft een looptijd tot 2015. Om afspraken voor de periode na 2015 te kunnen maken en om in te spelen op de veranderingen tot 2020 is de nota nu geactualiseerd. Om te komen tot de nieuwe regionale woonvisie is intensief samengewerkt met de woningcorporaties Wold & Waard en Stichting Huisvesting Vredewold.

Ruimte om te wonen
De Woonvisie Westerkwartier 2015-2020 schetst een perspectief voor het wonen in het Westerkwartier en bevat ambities, opgaven, acties en maatregelen om daar naar toe te werken. ‘Ruimte om te wonen’ staat centraal in de woonvisie. Hierin ligt besloten dat het Westerkwartier niet alleen fysiek de ruimte biedt voor het wonen, maar ook de mogelijkheid geeft om woonwensen waar te maken en ruimte geeft aan bewoners om initiatief te nemen.

Inspraakperiode
Tijdens de inspraakperiode vanaf 27 november 2014 tot en met 8 januari 2015 kunt u een inspraakreactie kenbaar maken. Schriftelijke reacties kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidhorn, postbus 3, 9800 AA in Zuidhorn. Het college van burgemeester en wethouders bundelt de inspraakreacties en laat insprekers weten wat er met hun reactie is gebeurd. Mede op basis van de inspraakreacties stelt de gemeenteraad de regionale woonvisie uiteindelijk vast. Dat gebeurt waarschijnlijk in maart 2015.

 

Informatiepagina gemist?
» Hier vindt u een archief met eerder uitgebrachte pagina’s.

  • Friet
Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

Laatste nieuws

Tosja schaeffer

Werk van Tosja en Gerard Schaeffer in Zuidhorn

06 juni 2020    Zuidhorn-nieuws
Aftrap wisselwinkel
Lees verder →
Zuidhorn-2019 hoofdstraat

Miljoenen voor MKB voor inrichten onderneming anderhalvemetereconomie

05 juni 2020    Zuidhorn-nieuws
Provincie pakt gevolgen corona aan: 11,5 miljoen beschikbaar
Lees verder →
Avondvierdaagse-2018 (1)

Gewoon dit jaar de Avond4daagse lopen!

04 juni 2020    Zuidhorn-nieuws
niet in hele grote groepen tegelijk, maar alleen met een vriendje, je sportmaatjes of met je gezin
Lees verder →
Henk bakker mondkapje (2)

Lokaal gemaakte mondkapjes van Dymph Dressen

04 juni 2020    Zuidhorn-nieuws
Duurzaam, wasbaar en uniek design
Lees verder →
Wethouder reikt bloemen uit aan mantelzorger

Bloemetje van Bert voor Mantelzorgers

04 juni 2020    Zuidhorn-nieuws
400 mantelzorgers krijgen bloemen in gemeente Westerkwartier
Lees verder →
Bert nederveen-2019

Cliënten Wmo positief over contacten met gemeente Westerkwartier

04 juni 2020    Zuidhorn-nieuws
Een van de aanbevelingen in enquête:Heb aandacht voor het beroep dat op mantelzorgers wordt gedaan.
Lees verder →