Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Gemeente informatie Zuidhorn 22 oktober 2014

21 oktober 2014    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Berm- en slootonderhoud, vergunningen en meer
Gemeentezh large gemeentepagina

Deze informatie is afkomstig van de gemeente Zuidhorn. Het betreft geen officiële publicatie en derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Berm- en slootonderhoud
Bermen
Begin oktober is gestart met het maaien van bermen in het buitengebied. Bermen worden in deze tweede maaironde geheel gemaaid in tegenstelling tot de eerste maaironde (juni) waarbij een rand gras direct naast de weg wordt weggemaaid. Het overige gras blijft staan en groeit door tot de tweede maaironde. Verder wordt er rond de bomen niet gemaaid. De bermen langs de Aalsumerweg - Gaaikemaweg en Electraweg te Oldehove wordt op ecologische wijze beheerd. Hier wordt het maaisel direct afgevoerd in tegenstelling tot de overige bermen waar het maaisel blijft liggen.

Sloten schonen buiten de bebouwde kom
Ook is gestart met het schonen van de sloten. Het gaat hierbij om alle bermsloten langs de wegen in het buitengebied van de gemeente Zuidhorn. De primaire functie van de bermsloten is het opvangen van het water van de weg. Om te voorkomen dat deze functie verloren gaat, is het noodzakelijk de bermsloten minimaal 1 keer per jaar te schonen. Het belangrijkste uitgangspunt in het slotenbeheer is de gedeelde verantwoordelijkheid. Onderhoud van sloten is een wettelijke en gezamenlijke verantwoordelijkheid van de aangelanden. Dit betekent dat de gemeente de werkzaamheden zal uitvoeren (via een aannemer) en dat het slootmaaisel bij de aangelanden op de kant van de sloot gedeponeerd wordt. In het gebied rond Pieterzijl vindt een pilotproject plaats waarbij de landeigenaren zelf de bermsloot schonen of laten schonen en vervolgens een vergoeding krijgen voor het gedeelte van de gemeente.

Sloten en vijvers schonen binnen bebouwde kom
Binnen de bebouwde kom worden alle watergangen en vijvers die zijn dicht gegroeid met waterplanten geschoond. Hierbij is het de bedoeling hier en daar waterplanten te laten staan. Dit is goed voor de aanwezige natuur in en om de sloten en vijvers. De watergangen en vijvers binnen de bebouwde kom hebben een waterbergende en afvoerende functie. De slootruigte wordt vervolgens afgevoerd naar composteringsbedrijf Vagroen te Gaarkeuken. De werkzaamheden duren tot half november, waarbij voor de schouwsloten geldt dat deze voor 1 november geschoond dienen te zijn. Daarna begint de schouwperiode, waarin waterschap Noorderzijlvest controleert of het onderhoud goed is gebeurd.

Goede respons onderzoek Waarstaatjegemeente.nl
We hebben een goede respons gehad op het onderzoek Waarstaatjegemeente.nl. Van de 1800 inwoners, die een vragenlijst hebben ontvangen, hebben ruim 600 deze ingevuld en teruggestuurd. Een prachtige score! Het zegt nog niets over de inhoudelijke resultaten van het onderzoek, maar wel over de betrokkenheid en medewerking van de inwoners. Hartelijk dank aan iedereen, die de vragenlijst heeft ingevuld!

Vervolg
Begin deze week hebben we alle ingevulde vragenlijsten teruggestuurd. Onderzoeksbureau PON verwerkt de vragenlijsten. Medio maart 2015 zijn de resultaten van het onderzoek bekend. De uitkomsten plaatsen we dan iop deze site. Daarnaast zijn de onderzoeksresultaten van onze gemeente ook te vinden op waarstaatjegemeente.nl.
Bert Swart,
Burgemeester

Aangevraagde vergunningen
Evenementenvergunningen
Algemene Plaatselijke Verordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een vergunning/- ontheffing hebben ontvangen voor het organiseren van een:
> Sinterklaasintocht op 22 november 2014 te Noordhorn
In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvraag.

Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw/ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
> realiseren van 2 patiowoningen, a/d Agenastraat te Zuidhorn

Activiteit handelsreclame
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
> melden van raambeplakking, de Dorpsvenne 1g te Zuidhorn
De aangevraagde omgevingsvergunningen leggen wij in de oneven weken op woensdag voor aan Libau welstands- en monumentenzorg Groningen (http://www.libau.nl).

Activiteit uitvoeren werkzaamheden
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
> verleggen van MS-kabels, Rijksstraatweg te Zuidhorn
In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvragen.

Meldingen
Kapmeldingen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen voor het kappen van:
> 2 populieren, Brilweg 24a te Briltil
> 1 kastanje, a/h Kerkpad (achterzijde Ds.J. Wiegersweg 3) te Niehove
> 234 essen (met herplant), op div. locaties buiten bebouwde kom, in de gemeente Zuidhorn
> 52 essen (met herplant), op div. locaties binnen bebouwde kom, in de gemeente Zuidhorn
De in totaal 286 te kappen essen zijn aangetast door de ziekte essentaksterfte. De te kappen essen zijn gemerkt met een lichtgroene stip.
De meldingen liggen vanaf nu twee weken ter inzage bij de Publieksbalie. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
> bouwen van een werktuigenberging/kapschuur, Westerhornerweg 2 te Grijpskerk (verzonden 14 oktober 2014)
> plaatsen van een dakkapel, Capellastraat 6 en 8 te Zuidhorn (verzonden 14 oktober 2014)
> plaatsen van een dakkapel, Polluxstraat 12 te Zuidhorn (verzonden 14 oktober 2014)

Activiteit in-/uitrit
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
> aanleggen van een uitrit, Van Damstraat 5 te Grijpskerk (verzonden 9 oktober 2014)

Algemene Plaatselijke Verordening
De burgemeester maakt bekend dat een vergunning/ ontheffing is verleend voor het organiseren van een:
> Serious Request estafetteloop rondom sporthal Quicksilver S en in Johan Smitpark op 19 december 2014 vanaf 16.00 uur tot 20 december 2014 tot 16.30 uur te Zuidhorn (verzonden 13 oktober 2014)
> Sinterklaasintocht op 22 november 2014 van 13.00 uur tot 16.00 uur te Grijpskerk (verzonden 14 oktober 2014)
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college of bij de burgemeester.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het/de:
> algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. een Serious Request estafetteloop op 19 december 2014 van 16.00 uur tot uiterlijk 02.00 uur en op 20 december 2014 van 08.00 tot 16.30 uur, rondom sporthal Quicksilver S en in het Joh. Smitpark te Zuidhorn (verzonden 13 oktober 2014)
> algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. een Sinterklaasintocht op 22 november 2014 van 13.00 uur tot 16.00 uur te Grijpskerk (verzonden 14 oktober 2014)
> plaatsen van 10 driehoeks-/reclameborden in de gemeente Zuidhorn van 13 t/m 25 oktober 2014 ter aankondiging van de opening van het schaatsseizoen Kardinge
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college of bij de burgemeester Informatie over de publicaties via (0594) 50 88 88. Tenzij anders aangegeven.

Afsluiting deel Sportlaan Zuidhorn
In het kader van de actie Serious Request wordt op 19 en 20 december 2014 een estafetteloop georganiseerd in het Johan Smitpark te Zuidhorn. Uit het oogpunt van verkeersveiligheid hebben burgemeester en wethouders besloten om op 19 en 20 december 2014 een klein deel van de Sportlaan te Zuidhorn af te sluiten voor alle verkeer.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen een termijn van 6 weken na datum van verzending van dit besluit aan de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegd bestuursorgaan.

Voor informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie via telefoonnummer (0594) 50 88 88.

Vertrokken onbekend waarheen
Onderstaande publicatie betreft beslissing ingevolge artikel 2.22 Wet BRP.
Burgemeester en wethouders maken bekend dat na onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer woonachtig zijn op het adres waar betrokkenen in de basis registratie personen als ingezetene van de gemeente Zuidhorn staan ingeschreven.
De persoonslijsten zullen daarom worden opgeschort met als reden: verblijfplaats onbekend.
Dit betekent dat betrokkenen daardoor formeel niet meer in Nederland woonachtig zullen zijn.
Het betreft de volgende personen:
J. Roggeveld, geb. 10-09-1970 te Uithuizen;
T.E. Weinands, geb. 29-12-1986 te Zuidhorn.
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit, of de datum van publicatie (22 oktober 2014) gemotiveerd bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders.

Maak kennis met de Nacht
Zaterdagavond 25 oktober aanstaande organiseert gemeente Zuidhorn Nacht van de Nacht. Het doel van dit evenement is aandacht vragen voor de gevolgen van lichtvervuiling. Maak kennis met de nacht via onder meer een lezing over sterren en het nut van duisternis, een duistere avondwandeling door de Oostergast langs Observatorium Sterrenspoor en een interessante documentaire over lichthinder.
Kom langs en doe mee! Opgeven kan tot en met 23 oktober via http://www.zuidhorn.nl/nvdn.

  • Agenda slim
  • Nieuws-nachtvdnachtaduardloer2011
Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

Laatste nieuws

Corona

Groningen niet meteen in lockdown als virus elders in Nederland oplaait

29 mei 2020    Zuidhorn-nieuws
“We grijpen regionaal in”, zegt RIVM-modelleur Jacco Wallinga
Lees verder →
Bert nederveen-2019

Westerkwartier sluit 2019 per saldo af met klein verlies, financieel perspectief onzeker

29 mei 2020    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Lees verder →
Bert-jan-groenewolt-terra

Terra VO Oldekerk kiest voor duidelijkheid

29 mei 2020    Zuidhorn-nieuws
Terra Oldekerk is klaar voor het onderwijs na 1 juni. Interview met de heer Groenewolt, schoolleider van Terra Oldekerk.
Lees verder →
Frouwina

Wisselwinkel dit weekend open in Zuidhorn

28 mei 2020    Zuidhorn-nieuws
Pand in Overtuinen passage Ingericht door Tosja en Gerard Schaeffer, Frouwina bloem en Moes en Moes
Lees verder →
Grote dorus

Festivals Westerkwartier op pad met Draaiorgel Dorus

27 mei 2020    Zuidhorn-nieuws
Komend weekend naar publiek toe
Lees verder →
Bert nederveen-2019

Wethouder Westerkwartier naar Stadskanaal

27 mei 2020    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Bert Nederveen wordt verkenner in Stadskanaal na opstappen SP
Lees verder →