Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Gemeente informatie Zuidhorn 19 februari 2014

19 februari 2014    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Over Uitnodiging inloopbijeenkomst boring Faan, vergunningen en Stremmingen

Deze informatie is afkomstig van de gemeente Zuidhorn. Het betreft geen officiële publicatie en derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Aangevraagde vergunningen
Evenementenvergunningen

Algemene Plaatselijke Verordening

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een vergunning/-ontheffing hebben ontvangen voor het organiseren van:
> een feestweek in Zuidhorn van 25 april tot en met 3 mei 2014;
> een tentfeest in Noordhorn op 31 mei 2014;
> een circus in Aduard op 25 en 26 maart 2014;
> een middeleeuwse markt op 26 april 2014 in Visvliet;
> een oranjerun op 26 april 2014 in en rond Oldehove.
In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvragen. Voor informatie over de aangevraagde vergunningen kunt u contact opnemen met de Publieksbalie: (0594) 50 88 88, servicebalie@zuidhorn.nl.

Burgemeester maakt bekend dat de volgende meldingen zijn ontvangen voor het organiseren van:
> activiteiten in het kader van een starthandeling aan de Gaaikemadijk te Aduard nabij de brug op 3 maart 2014;
> een concert in Oldehove op 31 mei 2014.

Omgevingsvergunningen

Activiteit bouw, ruimtelijke ordening

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
> verbouwen van een woning, Hoendiep WZ 66 te Zuidhorn;
> bouwen van een bungalow, Piet Heinstraat 6 te Zuidhorn;
> plaatsen van bergingen, Hornerhof 1 t/m 5 te Zuidhorn;
> bouwen van 12 woningen, Albert Harkemaweg 15 t/m 37 te Aduard.

De aanvraagde omgevingsvergunningen leggen wij in de oneven weken op woensdag voor aan Libau welstands- en monumentenzorg Groningen (http://www.libau.nl). Voor het bijwonen van deze openbare vergadering kunt u een afspraak maken met de heer J. Gramsbergen: (0594) 50 88 96.

Activiteit milieu

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
> samenvoegen van 2 melkveebedrijven,Noorderweg 65 te Noordhorn;

In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvragen. Voor informatie over de  aangevraagde vergunningen kunt u contact opnemen met de Publieksbalie: (0594) 50 88 88, servicebalie@zuidhorn.nl.

Meldingen

Kapmeldingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen voor het kappen van:
> een populier aan de Wigbold van Ewsumstraat 22 te Kommerzijl;
> een eik langs het fietspad tussen de Burg.Geldermanlaan en de Frankrijkerlaan te Zuidhorn;
> 3 bomen aan de Frankrijkerlaan 2 Zuidhorn;
> 1 esdoorn a.d. Hooglanden 46 te Zuidhorn.
De meldingen liggen vanaf heden gedurende twee weken ter inzage bij de Publieksbalie. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.

Melding Wet Milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen Activiteitenbesluit hebben ontvangen voor het:
> veranderen van het veebedrijf op het perceel Friesestraatweg 6 te Grijpskerk;
> verandering van het veebedrijf op het perceel Bosscherweg 8 te Grijpskerk.
De meldingen liggen vanaf heden gedurende 4 weken ter inzage bij de Publieksbalie.

 

Verleende vergunningen

Omgevingsvergunningen

Activiteit(en) bouw, ruimtelijke ordening

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
> legaliseren inpandige bedrijfswoning, Hoendiep Noordzijde 12 te Grijpskerk;
> bouwen van twee woningen, Boteinstraat 15 en 17 te Zuidhorn.

Activiteit(en) bouw

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
> overkappen van een voergang (noordzijde), Barnwerderweg 3 Oldehove;
> bouwen serre, Englumerweg 6a Oldehove.

Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunning binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

 

Algemene Plaatselijke Verordening

De burgemeester maakt bekend dat een vergunning/ ontheffing is verleend voor/van:
> het organiseren van activiteiten in het kader van Koningsdag op zaterdag 26 april 2014 in Kommerzijl (verzonden 11 februari 2014);
> het organiseren van een rommelmarkt in Aduard op zaterdag 12 april 2014 (verzonden 12 februari 2014).
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het/de:
> algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. viering van Koningsdag op 26 april 2014 te Kommerzijl (verzonden 11 februari 2014).

Drank- en horecavergunning

De burgemeester maakt bekend dat hij de volgende Drank- en horecavergunning heeft verleend voor het:
> perceel Jensemaweg 3 te Oldehove (verzonden 11 februari 2014).
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college of bij de burgemeester.
Meer informatie kunt u verkrijgen bij de Publieksbalie in het gemeentehuis: (0594) 50 88 88, servicebalie@zuidhorn.nl.

 

Stremming in verband met starthandeling werkzaamheden vervanging brug Dorkwerd
Op maandag 3 maart 2014 worden activiteiten georganiseerd in het kader van de start van de werkzaamheden aan de brug bij Dorkwerd.
Op maandag 3 maart 2014 is de Gaaikemadijk daarom afgesloten voor het doorgaande verkeer tussen 13.30 uur en 16.30 uur.
Voor informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie in het gemeentehuis via telefoonnummer (0594) 50 88 88.

Registratie kiezers die onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Unie

De burgemeester van Zuidhorn maakt bekend, dat niet-Nederlanders die onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie en als ingezetene zijn ingeschreven bij deze gemeente, zich kunnen laten registreren als kiezer voor de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement.
U dient dan
> op dinsdag 8 april 2014, de dag van de kandidaatstelling, uw werkelijke woonplaats in Nederland te hebben;
> op donderdag 22 mei 2014, de dag van de stemming, 18 jaar of ouder te zijn en
> niet uitgesloten te zijn van het kiesrecht in Nederland of in een andere lidstaat van de Europese Unie.
Het verzoekschrift tot registratie (model Y 32) wordt op uw verzoek toegezonden. De eenmaal als kiezer geregistreerde persoon blijft geregistreerd zolang hij/zij als ingezetene is ingeschreven bij een Nederlandse gemeente. Het verzoekschrift bevat tevens een verklaring dat hij/zij niet is uitgesloten van het kiesrecht en dat hij/zij uitsluitend in Nederland van het kiesrecht gebruik zal maken. Het verzoekschrift dient uiterlijk dinsdag 8 april 2014, de dag van de kandidaatstelling te zijn ontvangen. Verzoeken die na deze datum worden ontvangen gelden pas voor de volgende verkiezing. Nadere inlichtingen kunt u verkrijgen bij de Publieksbalie, Hooiweg 9, 9801 AJ Zuidhorn.
De burgemeester voornoemd,
L.K. Swart

 

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan “Noordhorn – Bedrijventerrein Mokkenburg”


Burgemeester en wethouders van Zuidhorn maken op grond van artikel 3.8 Wro bekend dat de gemeenteraad op 16 december 2013 het bestemmingsplan “Noordhorn – Bedrijventerrein Mokkenburg” gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken vanaf 20 februari 2014 zes weken ter inzage.

Achtergrond
Het bestemmingsplan “Noordhorn – Bedrijventerrein Mokkenburg” is in hoofdlijnen een beheerplan. Daarnaast kent het plan een tweetal ontwikkelingen in de vorm van een inbreidingslocatie aan de Industrieweg (bestemming ‘Bedrijventerrein’) en in het kader van het doortrekken van het lint De Gast – Langestraat een bouwmogelijkheid voor 4 woningen aan de Rijksstraatweg (bestemming ‘Wonen’).

Gewijzigde vaststelling
Het vastgestelde bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd. Naast een aantal ambtshalve wijzigingen zijn er wijzigingen opgenomen in verband met ingediende zienswijzen. Meer informatie hierover is te vinden in het raadsbesluit, de nota van zienswijzen en het vastgestelde bestemmingsplan.

Bestemmingsplan inzien
U kunt het bestemmingsplan “Noordhorn – Bedrijventerrein Mokkenburg” inzien bij de Publieksbalie in het gemeentehuis. Op http://www.zuidhorn.nl/bestemmingsplannen kunt u meer informatie over het bestemmingsplan vinden, het plan raadplegen en de bronbestanden van het plan downloaden. U kunt het bestemmingsplan tevens raadplegen via de landelijke voorziening http://www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep instellen
Vanaf 20 februari 2014 tot en met 2 april 2014 kan tegen het bestemmingsplan beroep worden ingesteld door:
Degene die een zienswijze heeft ingediend en belanghebbende is;
Belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om hun zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken;
Belanghebbenden, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen een wijziging die de gemeenteraad bij vaststelling van het bestemmingsplan heeft aangebracht.
In een beroepschrift moet u in ieder geval vermelden uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het (onderdeel van het) besluit waartegen u beroep aantekent en de redenen waarom u beroep instelt. Zo mogelijk moet een kopie van het besluit worden meegezonden. Het beroep kunt u sturen naar: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag of indienen via het digitaal loket: https://digitaalloket.raadvanstate.nl/. Het instellen van beroep schorst de werking van het bestemmingsplan niet.

Voorlopige voorziening
Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van 3 april 2014. Om de werking van het bestemmingsplan (voor het onderdeel waartegen u beroep instelt) te schorsen kunt u tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de genoemde afdeling. Een verzoek om voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het beroepschrift en er moet sprake zijn van een spoedeisend belang.
Voor het instellen van beroep en het indienen van een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte en Welzijn: (0594) 50 88 84.

 

Wegstremming in verband met rommelmarkt te Aduard
Op zaterdag 12 april 2014 wordt er een rommelmarkt gehouden in de Schoolstraat te Aduard. Uit het oogpunt van verkeersveiligheid hebben burgemeester en wethouders besloten om de Schoolstraat ter hoogte van de kruisingen met de Burg. Seinenstraat en de Kloosterstraat af te sluiten voor alle verkeer. Deze verkeersmaatregel is alleen geldig op 12 april 2014 van 06.00 uur tot 16.00 uur, of zoveel langer of korter als wenselijk is. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen een termijn van 6 weken na datum van verzending van dit besluit aan de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegd bestuursorgaan. Voor informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie via telefoonnummer (0594)50 88 88.

 

Uitnodiging inloopbijeenkomst boring Faan

Eind januari is de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (NAM) gestart met de verhuizing van de boorinstallatie “Synergy” en bijbehorend materiaal naar de bestaande NAM-locatie Faan, gelegen aan de Millinghaweg in Faan. Begin februari is gestart met het boren van een put op de locatie. De boring neemt circa 2 maanden in beslag.
Boorinstallatie
De werkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van een moderne boorinstallatie met een hoogte van 30 meter. Op de locatie wordt 24 uur per dag en 7 dagen per week gewerkt. Rondom de boorinstallatie staat tijdelijk materieel dat nodig is voor de uitvoering van de boring. Op en rondom de locatie zijn diverse voorzorgsmaatregelen genomen om het geluid zoveel mogelijk te beperken.
Tweede boring
De eerste boring op deze locatie werd in 2007 uitgevoerd. Met deze tweede boring hoopt NAM 0,2 miljard m3 gas aan te treffen. Van de te winnen hoeveelheid aardgas kunnen circa 125.000 huishoudens een jaar lang hun huis van aardgas voorzien. Het gasveld bij Faan is een van de 175 kleine gasvelden in Nederland. De hoeveelheid aardgas in het veld bij Faan is ongeveer 3000 keer kleiner dan het grote gasveld in Slochteren.
Inloopbijeenkomst
Op 23 januari vond een inloopbijeenkomst plaats in de Rotonde in Niekerk. In overleg met het college van B&W van de gemeente Zuidhorn organiseren we nog een inloopbijeenkomst.
NAM nodigt u van harte uit voor de inloopbijeenkomst op donderdag 20 februari aanstaande van 18.00-20.00 uur in Balk Zalencentrum, De Gast 39 in Zuidhorn. Tijdens deze inloopbijeenkomst lichten wij u graag in over de activiteiten van de NAM in het algemeen en specifiek over de activiteiten in Faan. Omdat het een inloopbijeenkomst betreft, kunt u zelf bepalen hoe laat u de sessie bezoekt.
Vragen
Hebt u vragen of opmerkingen, dan kunt u gedurende 24 uur per dag contact opnemen met de Centrale meldkamer van de NAM via telefoonnummer (0592) – 36 40 00. Ook kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de heer M. Lambers van afdeling Vergunningen en grondzaken via telefoonnummer (0592) 36 42 31.

 

Stremming in verband met evenement te Kommerzijl
Op zaterdag 26 april 2014 worden activiteiten georganiseerd in het kader van Koningsdag aan de Dorpsstraat te Kommerzijl. Op zaterdag 26 april 2014 is de Dorpsstraat tussen de beide aansluitingen met de Tuinbouwstraat afgesloten voor alle verkeer tussen 08.00 uur en 18.00 uur. Voor informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie in het gemeentehuis via telefoonnummer (0594) 50 88 88.

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

Laatste nieuws

Frouwina

Wisselwinkel dit weekend open in Zuidhorn

28 mei 2020    Zuidhorn-nieuws
Pand in Overtuinen passage Ingericht door Tosja en Gerard Schaeffer, Frouwina bloem en Moes en Moes
Lees verder →
Grote dorus

Festivals Westerkwartier op pad met Draaiorgel Dorus

27 mei 2020    Zuidhorn-nieuws
Komend weekend naar publiek toe
Lees verder →
Bert nederveen-2019

Wethouder Westerkwartier naar Stadskanaal

27 mei 2020    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Bert Nederveen wordt verkenner in Stadskanaal na opstappen SP
Lees verder →
Wilhelminapark (3)

Gemeente pakt Wilhelminapark aan

26 mei 2020    Zuidhorn-nieuws
Groenonderhoud en reparatie
Lees verder →
Middag-humsterland fakkert

Naar een rijk platteland: Groningse uitwerking van Deltaplan Biodiversiteit

26 mei 2020    Zuidhorn-nieuws
Landbouw- en natuurorganisaties en kennisinstellingen bundelen krachten in manifest biodiversiteit
Lees verder →
Gemeentehuis-zuidhorn

Over Coronavirus, hulp in de buurt en afval tijdens Pinksteren

26 mei 2020    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Westerkwartier Gemeentenieuws 26 mei 2020
Lees verder →