Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Gemeente informatie Zuidhorn 17 oktober 2012

17 oktober 2012    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Hier kunt u de gemeentelijke informatie vinden. Aangevraagde en verleende vergunningen. Raadsbesluiten etc

Deze informatie is afkomstig van de gemeente Zuidhorn.
Het betreft geen officiële publicatie en derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Aangevraagde vergunningen

Omgevingsvergunningen

Activiteit uitvoeren van werkzaamheden
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een  omgevingsvergunning hebben ontvangen voor de:
• uitbreiding van infra, Albert Harkemaweg 82a te Aduard

In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvraag. Voor informatie over de aangevraagde vergunning kunt u contact opnemen met de Publieksbalie via telefoonnummer (0594) 50 88 88 of e-mailadres: servicebalie@zuidhorn.nl.

Verleende vergunningen

Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
• bouwen van twee woningen in bestaand pand, Lauwersweg 8 te Lauwerzijl
(Verzonden 9 oktober 2012)
• bouwen van een werktuigenloods, Jensemaweg 11 te Oldehove
(Verzonden 9 oktober 2012)
• plaatsen van een afvoerpijp langs zijgevel woning, Hooglanden 44 te Zuidhorn
(Verzonden 9 oktober 2012)


Algemene Plaatselijke Verordening
De burgemeester maakt bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het organiseren van:
• circusvoorstellingen van 18 t/m 21 oktober 2012, in een tent op parkeerterrein Zalencentrum Balk te Zuidhorn
(Verzonden 10 oktober 2012)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het/de:
• plaatsen van 10 driehoeks-/reclameborden in de gemeente Zuidhorn van 9 t/m 18 november 2012 ter aankondiging van een campagne voor de collecte NSGK
(Verzonden 9 oktober 2012)
• plaatsen van 10 driehoeks-/reclameborden in de gemeente Zuidhorn van 15 t/m 21 oktober 2012 ter aankondiging van circusvoorstellingen te Zuidhorn
(Verzonden 10 oktober 2012)

Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college of bij de burgemeester. Meer informatie kunt u verkrijgen bij de Publieksbalie in het gemeentehuis via telefoonnummer (0594) 50 88 88 of e-mailadres: servicebalie@zuidhorn.nl.


Uit de gemeenteraad van 8 oktober 2012

De raad heeft:
- Zijn mening gegeven over het Regionaal Beleidsplan Noord Nederland in verband met de vorming van de Nationale Politie (voor de fracties is van belang dat de politie dichtbij en zichtbaar is en er lokaal invloed is op het regionaal veiligheidsbeleid).
- Kennis genomen van de jaarrekening 2011 van Novatec en zijn mening gegeven over de ontwerpbegroting 2013 van Novatec (de raad vindt dat sprake is van goede inzet, maar dat er wel zorgen zijn over de haalbaarheid van de begroting, de hoge financiële bijdrage van gemeenten en het slagen van de werkgeversbenadering. Verder wil de raad het transitieplan bespreken voordat het aan de MR en vakbonden wordt voorgelegd).
- Unaniem ingestemd met het Plan van Aanpak voor het opstellen van een Regionaal Integraal Huisvestingsplan Onderwijs en met het voeren van overleg met vertegenwoordigers van enkele Zuidhornse kernen en schoolbesturen over de toekomst van scholen met een aanzienlijk teruglopend leerlingenaantal. De raad heeft het college opgedragen betrokkenen (scholen, gemeenten, inwoners, ouders) te betrekken bij het gebruik en exploitatie van schoolgebouwen.
- De besluitvorming over een buurthuiskamer voor ouderen in Aduard uitgesteld tot een volgende vergadering. Het college is verzocht in de tussentijd met betrokken partijen te overleggen over de locatie.
- Toestemming verleend tot het aangaan van een ‘lichte’ Gemeenschappelijk Regeling ten aanzien van de vorming van een Regionale Uitvoerings Dienst en wordt ingestemd met de begroting 2013 van de RUD (meerderheidsbesluit).
- Een begrotingswijziging vastgesteld in verband met aanleg parkeervakken en verplaatsing van glascontainers in Kommerzijl.
- Een motie over de regiotram aangenomen (meerderheidsbesluit), gericht op het door laten gaan van de Regiotram. Mocht dat niet haalbaar zijn, dan mag de bijdrage van de Regio Groningen-Assen voor de tram alleen met instemming van de Regio Groningen-Assen aan een alternatief worden besteed.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over deze raadsvergadering? Lees of beluister dan het volledige verslag op http://www.zuidhorn.nl/raadsvergaderingen. Of neem contact op met de griffie via telefoonnummer (0594) 50 87 81 of e-mailadres griffie@zuidhorn.nl.

Overeenkomst woonruimtebemiddeling                                  

De portefeuillehouders Wonen van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn en de directeur van woningcorporatie Wold & Waard hebben onlangs een nieuwe overeenkomst Woonruimtebemiddeling getekend. Met deze overeenkomst wordt invulling gegeven aan de actuele Europese regelgeving.

Overeenkomst
Sinds 2008 zijn de afspraken over de woonruimteverdeling tussen de woningcorporatie Wold & Waard en de vier gemeenten vastgelegd in een overeenkomst Woonruimtebemiddeling. Het doel van de overeenkomst is onder andere zorg te dragen voor een evenwichtige, rechtvaardige en transparante verdeling van de corporatiewoningen in het Westerkwartier.
De introductie van de zogenaamde staatssteunregeling door de Europese Commissie en een voortschrijdend inzicht van de corporatie en de gemeenten is aanleiding geweest de overeenkomst op onderdelen te wijzigen.

Wijziging
Volgens de voorwaarden van de Europese Commissie moet ten minste 90% van de vrijkomende woningen met een huur tot € 664,66 (prijspeil 2012) worden toegewezen aan huishoudens met een inkomen onder de € 34.085,- (prijspeil 2012).  De corporatie heeft als doelstelling hun huurwoningen passend toe te wijzen waarbij ook ruimte is voor inkomens hoger dan € 34.085,- per jaar, mits binnen de marge van 10% wordt gebleven. In de overeenkomst is opgenomen dat bij de toewijzing van een huurwoning voortaan een maximale inkomensgrens wordt gehanteerd van € 43.000,-  Mensen met een inkomen boven deze grens worden uitgesloten van sociale huur. Voor elke woning gelden regels voor de passendheid. Dit betekent onder andere dat het inkomen van een huishouden in een redelijke verhouding moet staan tot de huurprijs van de woning. Woningzoekenden met een inkomen tussen de € 34.085,- en € 43.000,- komen alleen in aanmerking voor een woning met een huur boven de € 561,98 (prijspeil 2012). Een deel van de huurwoningenvoorraad van de corporatie Wold & Waard is aangemerkt als 'jongerenwoning'. Deze woningen worden bij voorrang toegewezen aan huishoudens waarbij de hoofdbewoner jonger is dan 23 jaar. Als laatste gelden voor de dorpen waar een zeer geringe vraag naar woningen is (Saaksum, Lauwerzijl, Pieterzijl, Niehove en Den Ham), voortaan afwijkende regels. De huurwoningen in deze dorpen worden in eerst instantie toegewezen aan woningzoekenden met een voorkeur voor dat specifieke dorp.

L.K. Swart, burgemeester      M. Tent, secretaris 

Verlicht uw huis op 27 oktober alleen met kaarslicht en maak kans op een heerlijke taart én een Wattcher (een energiemonitor die het stroomverbruik van het hele huis laat zien) ter waarde van € 99!

Hoe werkt het?
U kunt bij een van de onderstaande supermarkten twee kaarsen afhalen tegen inlevering van een volledig ingevulde bon. De ingeleverde bon dient als lot. Op de avond van de Nacht van de Nacht (27 oktober) trekken de collegeleden vier prijswinnaars. Tussen 20.00 en 22.00 uur kunt u bezoekje verwachten van een van de collegeleden. Branden uw kaarsen? Dan ontvangt u ter plekke uw prijs! Is dat niet het geval, dan valt u buiten de prijzen en wordt een nieuw lot getrokken.

Let op!
- Kaarsen zijn verkrijgbaar van 17 t/m 26 oktober bij de deelnemende supermarkten.
- Maximaal 1 setje kaarsen per adres. 
- De ingeleverde bon dient als lot.
- Om in aanmerking te komen voor een prijs moeten de kaarsen op 27 oktober tussen 20:00 uur en 22:00 uur branden (en de overige verlichting in huis gedoofd zijn).

Meer informatie over de Nacht van de Nacht via http://www.laathetdonkerdonker.nl


Deelname Nacht voor de Nacht 27 oktober 2012

Inleveren kan bij Spar Aduard, AH Zuidhorn, C1000 Grijpskerk, Attent Oldehove

Naam:

Adres:

Woonplaats:

 

Er mag meer in de Humanabak dan u denkt!

Via de Humanabak kunt u uw gebruikte textiel doneren. In onze gemeente staan ook een aantal Humanabakken. Dankzij verbeterde textielrecyclingmethoden mag nu bijna alle textiel in de bak. Vuistregel: alleen sterk vervuild textiel is niet geschikt voor de humanabak. Wat mag er dan wel mee: kleding, schoenen, handdoeken, theedoeken, gordijnen, lakens, dekens, dekbedden, kussenhoezen, lappen, zachte knuffels, schoenen, tassen en riemen. Meer informatie via http://www.humana.nl

Maakt u de winnende foto?

De voorbereidingen voor de gemeentegids 2013 zijn in volle gang. Om de gids te voorzien van actuele en originele foto’s, organiseert de gemeente een fotowedstrijd waarbij de winnende foto’s een prominente plaats krijgen in de nieuwe gemeentegids voor 2013. De ingezonden foto’s willen we ook voor andere uitingen van de gemeente gebruiken.

Stuur vóór 12 november 2012 uw foto('s) naar communicatie@zuidhorn.nl. De winnende foto's belonen we naast een plek in de gids met een waardebon van € 75 (1e plaats), € 50 (2e plaats) en € 25 (3e plaats). In januari 2013 maken we de winnaars bekend. Meer informatie over de prijzen, deelname en spelregels via http://www.zuidhorn.nl. U kunt ook contact opnemen met de afdeling Communicatie via telefoonnummer (0594) 50 88 34 of 50 87 74.

Bijeenkomst buurthuiskamer Aduard gaat niet door

Donderdagavond 18 oktober 2012 staat in De Meeden in Aduard een bijeenkomst over de ontwikkelingen rondom de buurthuiskamer gepland. De bijeenkomst gaat niet door.

Op dit moment wordt de haalbaarheid onderzocht en kan nog geen definitief beeld worden gegeven. Samen met de klankbordgroep is daarom besloten de bijeenkomst te verzetten.

Zodra de gemeenteraad over dit onderwerp een besluit heeft genomen zal de klankbordgroep u ondermeer via het Westerkwartier informeren over een nieuwe bijeenkomst.


Start aanleg tweede fase Holtplein te Zuidhorn
In het kader van het komplan Zuidhorn is het eerste deel (70 parkeerplaatsen) van het Holtplein gerealiseerd. In de week van 15 oktober (en niet 15 november zoals vorige week op deze pagina vermeld) starten we met de tweede fase. Dit gedeelte omvat de volgende werkzaamheden:

- Aanleggen regenwaterriool in de Akkerstraat;
- Opbreken oude verharding en aanbrengen nieuwe gebakken straatstenen in het plein voor hotel ‘In ’t Holt’, Akkerstraat en Kerkstraat (gedeelte achter het hotel);
- Versmallen rijbaan Hoofdstraat (tussen Klinckemalaan en Wilhelminalaan) en aanbrengen nieuwe gebakken straatstenen;
- Aanbrengen groenvoorzieningen (onder meer planten haagbeuk in de berm langs de Hoofdstraat).

Planning
Koninklijke Sjouke Dijkstra Infra en Milieu voert de werkzaamheden uit. De planning is dat het werk voor 1 december 2012 gereed is. Tijdens de werkzaamheden is het mogelijk dat verkeer tijdelijk omgeleid wordt door middel van borden.

Doorgaand verkeer
Na voltooiing van de werkzaamheden is doorgaand verkeer Klinckemalaan-Hoofdstraat en vice versa niet meer mogelijk. De Akkerstraat, Kerkstraat en achtergelegen parkeerplaatsen blijven dan wel normaal bereikbaar via de huidige route over de Klinckemalaan.

Tekening
De tekening van het nieuwe Holtplein ligt bij de Publieksbalie in het gemeentehuis ter inzage.

DE LEEFBAARHEIDPRIJS 2012
Vindt u dat een vrijwilligersorganisatie zich bijzonder heeft ingezet voor een dorp binnen de gemeente Zuidhorn? Geef deze organisatie dan op voor de Leefbaarheidsprijs 2012! De winnende organisatie ontvangt een oorkonde, een bedrag van € 500,- en een plaats op de Wall of Fame in het gemeentehuis!

Via http://www.zuidhorn vindt u meer informatie. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Jeffrey Peereboom via telefoonnummer (0594) 50 87 44 of e-mail adres jpeereboom@zuidhorn.nl.

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Laatste nieuws

Jasper been

RABO baalt van Noordhorner journalist Jasper Been

16 april 2024    Zuidhorn-nieuws
Been legt betrokkenheid bank bloot bij illegale ontbossers Brazilië
Lees verder →
Taxi nuis publiek vervoer

Inwoners Westerkwartier erg tevreden over Wmo- en leerlingenvervoer

16 april 2024    Zuidhorn-nieuws
Ouders van leerlingen en Wmo-reizigers waarderen de behulpzaamheid van de chauffeur
Lees verder →
Gemeentehuis-zuidhorn

Over compostvat, zorgen over uw buren & Kortingsactie fietshelm

16 april 2024    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Westerkwartier Gemeentenieuws 16 april 2024
Lees verder →
Bricabrac (1)

Volop belangstelling voor garageverkoop / Bricabrac De Gast 62

14 april 2024    Zuidhorn-nieuws - fotos
Komende zaterdag 20 april van 11:00u - 16:00u weer een mogelijkheid om langs te komen
Lees verder →
437075261 926703466131875 2616157768649182089 n

Zwemabonnementen en zwemles voor iedereen

13 april 2024    Zuidhorn-nieuws
De zwembaden gaan weer open. Als er niet genoeg geld is voor een abonnement of zwemles zijn hier potjes voor!
Lees verder →