Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

30-09-08 Verslag overleg met Dorpsbelangen Grijpsk

30 september 2008    Zuidhorn-nieuws
Lijst met actiepunten voortvloeiende uit het bestuurlijk overleg met het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Grijpskerk, gehouden op 2 september 2008 in het verenigingsgebouw op het sportpark “de Enk” Aanwezig: namens het bestuur: de

Lijst met actiepunten voortvloeiende uit het bestuurlijk overleg met het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Grijpskerk, gehouden op 2 september 2008 in het verenigingsgebouw op het sportpark “de Enk”


Aanwezig: namens het bestuur:
de heer P.L.I. Rademaker
mevrouw A. Katerberg-de Plaa
mevrouw T. Dontje-Bruggink
mevrouw M.L.T. de Snoo-Stroom
de heer E. Sterenborg


namens de gemeente:
de heer E. Fennema
de heer S. de Vries
de heer F.H. Wiersmade heer J. Oomkes
mevrouw L. Kootstra de heer B.J. Groenewolt
Stand van zaken structuurvisie Grijpskerk en bestemmingsplan AykemaheerdtHet bestuur vraagt naar de stand van zaken.

De heer Oomkes deelt mee dat de gemeenteraad een budget beschikbaar heeft gesteld voor de opstelling van een toekomstvisie, waaraan uiteindelijk een structuurvisie voor de gehele gemeente wordt gekoppeld. Een extern buro zal de concept-visie ontwikkelen in nauwe samenspraak met meerdere partijen, waar onder de besturen van de dorpsverenigingen. Tegelijkertijd wordt - op basis van een motie van de gemeenteraad - bezien waar in de dorpen Grijpskerk en Aduard versneld woningbouw kan plaatsvinden. Voor Grijpskerk komen in aanmerking:de gronden ten oosten van de “waterwoningen” in het bestemmingsplan Aykemaheerdt. Momenteel wordt onderzocht of er woningen gebouwd kunnen worden en zo ja, hoeveel;plan “Meindertsma”. Een stedenbouwkundig adviesburo zal worden verzocht de mogelijkheden voor woningbouw op die locatie te verkennen.
Voortgang plannen verbetering centrum w.o. verbinding tussen Herestraat en het parkeerterrein C1000 Het bestuur vraagt naar de voortgang en hoe het zit met de kosten en de toegekende subsidie in het kader van ISV voor de uitvoering van herinrichtingsplannen.

De heer Wiersma deelt mee, dat in het kader van ISV voor alle herstructurerings-activiteiten (publiek en privaat) door de provincie Groningen een bedrag van € 482.500 is toegekend voor onder meer:Herinrichting omgeving C1000Herinrichting Molenstraat/Kerkplein, incl. aanpak entree MolenstraatNieuwbouw cbs De Regenboog/appartementencomplex en herinrichting omgevingAankoop Herestraat 30 Herontwikkeling pand Herestraat 32.

De heer Wiersma deelt verder mee, dat met de sloopwerkzaamheden van het pand Herestraat 30 wordt begonnen zodra voor de ontwikkeling van het “Plan Kooi” de bouwvergunning is verleend ontvangen.

ACTIE:
In verband met de afwikkeling van de bouwaanvraag zal de heer Oomkes op 3 september a.s. in overleg treden met medewerkers van de sectie Bouw- en woningtoezicht. De resultaten van dit overleg zal hij vervolgens melden aan de heer en/of mevrouw Katerberg.


Herontwikkeling locatie Postma en omgeving molenHet bestuur vraagt naar de ontwikkelingen.


De heer Oomkes meldt dat zich inmiddels een nieuwe ontwikkelaar heeft gemeld voor de locatie Postma. Deze ontwikkelaar heeft de bedoeling om op de locatie zogenaamde grondgebonden woningen te bouwen. Het eerdere plan voor de bouw van appartementen komt daarmee te vervallen. Door de sectie Ruimtelijke Ordening is aan de ontwikkelaar een aantal stedebouwkundige randvoorwaarden meegegeven waaraan het nieuwe bouwplan in ieder geval dient te voldoen.

Voortbestaan zwembad “de Griffioen”Het bestuur geeft aan, dat zowel zij als de bevolking van Grijpskerk het erg belangrijk vinden dat het gemeentebestuur aan het zwembadbestuur garanties geeft over het voortbestaan van het zwembad. Alleen dan kan het bestuur blijven investeren in het zwembad.


De heer Wiersma zet kort de insteek van de zwembadennotitie uiteen. Het ligt in de bedoeling om samen met het zwembadbestuur te bepalen hoe het voortbestaan van het zwembad gegarandeerd kan worden. De intentie van het gemeentebestuur is - zeker richting bestuur en alle vrijwilligers - om het bad open te houden bij gelijkblijvende bezoekersaantallen en financiën. Binnenkort zal daarover een gesprek met het zwembadbestuur plaatsvinden. Eind dit jaar weten alle partijen waar ze staan met betrekking tot de toekomst van het zwembad.


Ontwikkelingen met betrekking tot de uitbreiding van zaalruimteHet bestuur geeft aan ongerust te zijn over de voortgang in de onderzoeken naar uitbreiding van zaalruimte in het dorp. Zalencentrum “De Burcht” is inmiddels gesloopt en er is nog steeds geen zicht op uitbreiding van zaalruimte, terwijl er dringend behoefte bestaat aan zaalruimte voor de grote bijeenkomsten in het dorp. Vóór de zomervakantie heeft het bestuur hierover met de wethouders De Vries en Wiersma gesproken. Het bestuur vraagt naar de huidige stand van zaken.

De heer De Vries benoemt in het kort de drie locaties, welke op dit moment in beeld zijn voor uitbreiding c.q. nieuwbouw van zaalruimte. Op verschillende fronten vindt hierover overleg plaats.

Na enige discussie wordt geconstateerd dat de communicatie tussen verschillende partijen verbetering behoeft. De heer Fennema benadrukt nog eens, dat het in alle gevallen om initiatieven van derden gaat. Het college wil daarin niet participeren, maar waarnodig wel faciliteren. In alle gevallen zal de uitbreiding/nieuwbouw ruimtelijk inpasbaar moeten zijn.


Het bestuur wordt in overweging gegeven onderhavige problematiek ook eens voor te leggen aan de Vereniging Groninger Dorpen (VGD).


ACTIE:
De heer De Vries zegt toe om in ieder geval met één van de parijen op korte termijn een gesprek aan te gaan om duidelijkheid te verkrijgen over de bereidheid van deze partij om de uitbreiding van zaalruimte al dan niet nader te onderzoeken.


Plaatsing containers bij de RabobankHet bestuur maakt melding van de plaatsing van containers op één van de mooiste locaties in het dorp, t.w. naast het voormalige Rabobankkantoor. De vrees bestaat dat de containers er niet weer worden weggehaald.


De heer Oomkes zegt, dat voor de plaatsing van de containers een vergunning is verstrekt voor de duur van maximaal vijf jaar. De ondernemer ontwikkelt momenteel een permanent plan voor de huisvesting van alle activiteiten in één gebouw en het college hoopt dan ook dat de containers binnen de gestelde termijn van vijf jaar weer worden verwijderd.


VergunningenHet bestuur heeft over het aanvragen van vergunningen en de vergunningverlening voor evenementen diverse op- en aanmerkingen. In reactie daarop zegt de heer Fennema dat het college oog heeft voor de gemaakte op- en aanmerkingen. Er worden momenteel voorstellen ontwikkeld om de procedures te versnellen, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen aanvragen voor grote en kleine, eenmalige en jaarlijks terugkerende evenementen.


Herinrichting Oosterkade/PoeldiepHet bestuur vraagt of en wanneer de herinrichting aan de orde komt


De heer Wiersma deelt mee, dat voor nieuw beleid 2009 een bedrag van € 115.000 is opgenomen voor herinrichting van de Oosterkade. Het uitbaggeren van het Poeldiep is voorlopig niet aan de orde.


Nadat de gemeenteraad in de begrotingsvergadering heeft ingestemd met de beschikbaarstelling van het krediet, zal opnieuw overleg met de aanwonenden plaatsvinden over de wijze waarop en wanneer de herinrichting wordt uitgevoerd.


Plaatsen van een hek/haag om het speelterrein tegenover de sporthalHet bestuur verzoekt om plaatsing van een hek of een haag rondom het speelterrein om honden te weren en daarmee verlost te worden van hondenpoep. Gemeld wordt dat daartegen van de zijde van het spelweekcomité geen bezwaren bestaan.


In reactie hierop deelt de heer Wiersma mee, dat het college het verzoek niet honoreert. Het is een illusie dat hondenpoep door het plaatsen van een hek of het planten van een haag wordt tegengegaan.
Korte punten
Aanleg van een extra voetbalveldHet bestuur vraagt naar de mogelijkheid voor de aanleg van een extra voetbalveld. Meegedeeld wordt dat voor nieuw beleid 2009 een bedrag is opgenomen voor de aanleg van een nieuw kunstgrasveld achter de sporthal. Naar het zich thans laat aanzien wordt dit voorstel niet gehonoreerd door beperkte financiële middelen.

Park verbieden voor loslopende hondenHet bestuur vraagt om plaatsing van bordjes bij de ingangen van het sportpark om loslopende honden tegen te gaan.

ACTIE:
Het college zegt toe, dat:bordjes door Openbare Werken worden geplaatst na overleg met de heer Sterenborg over de beoogde locaties;de APV-bepaling over dit onderwerp in de Gemeentewijzer in Het Westerkwartier wordt gepubliceerd. Tevens wordt een kopie daarvan gezonden aan de redactie van de Noordwesthoek, toegespitst op de overlast van loslopende honden in het sportpark.
Huurcontracten voor sportverenigingen voor open terreinenDe heer Sterenborg geeft een toelichting op dit onderwerp. Hem is ter ondertekening een contract aangeboden over het gebruik van de voorzieningen in het sportpark door de fierljepvereniging. Gezien het openbaar karakter van het park is het zijns inziens niet mogelijk het contract te ondertekenen.

ACTIE:
De heer Wiersma zal een afspraak maken met de heer Sterenborg om het contract te bespreken.


SportsubsidieHet bestuur maakt melding van overboekingen door de gemeente van sportsubsidies op privé-bankrekeningen. Dit bevreemdt het bestuur.
ACTIE:
Het college zegt toe, dat hiernaar onderzoek wordt gedaan.


Onderhoud “de Enk”
Het bestuur maakt wederom melding van de slechte kwaliteit van onderhoud van het sportpark. De heer Wiersma zegt hiervan op de hoogte te zijn. Hij zal dit bespreken in een overleg met Novatec op 4 september a.s.
Speelhokje in speelterrein aan de TalingHet bestuur vraagt waarom het speelhokje op het speelterrein zo lang wegblijft.


De heer Wiersma zegt, dat het hokje als gevolg van onveiligheid is verwijderd. Op dit moment wordt een plan ontwikkeld voor een nieuw speelterrein voor cbs De Regenboog. Het ligt in de bedoeling om tegelijkertijd het speelterrein aan de Taling geschikt te maken voor de peuters en de kleuters. De grotere jeugd wordt verwezen naar het speelterrein voor de school. Het hokje wordt daarom niet vervangen. Wel zal er volgend voorjaar een nieuwe haag worden geplant.
Wijziging statuten Het bestuur deelt mee, dat de statuten zijn gewijzigd. Activiteiten die voorheen door de VVV en de Oranjevereniging werden georganiseerd, zijn door het bestuur overgenomen. Het college neemt hier kennis van.


Sociale veiligheidDe heer Fennema vraagt naar mogelijk sociaal onveilige plekken in het dorp. Het bestuur zegt dat daarvan momenteel in het dorp geen sprake is.


RondvraagHet bestuur vraagt de aandacht van het college voor de vervanging van de postbussen in het dorp door TNT. De heer Fennema deelt mee, dat het college inmiddels heeft besloten tot het schrijven van een brief aan TNT naar aanleiding van publiciteit rond het verwijderen en/of verplaatsen van de brievenbussen en het gebruik daarvan door gehandicapten.
.
Zuidhorn, 9 september 2008.

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

Laatste nieuws

Kees spiering

Dichtersfestival “Dichterbij Westerkwartier” in Zuidhorn

25 februari 2020    Zuidhorn-nieuws
Georganiseerd door de Rotaryclub Groningen West
Lees verder →
Bevrijdingsloop 20152

Loopgroep naar Wageningen voor bevrijdingsvuur

25 februari 2020    Zuidhorn-nieuws
In de nacht van 4 op 5 mei
Lees verder →
Zuidhorn-2019 hoofdstraat (2)

Winkeliers opgelet: Inspraak detailhandelsvisie

25 februari 2020    Zuidhorn-nieuws
Eindconcept van de visie is klaar, Inloopbijeenkomst op maandagochtend 16 maart
Lees verder →
Jonge grutto in grasland-collectief groningen west

Collectief Groningen West zoekt weidevogelbeschermers

25 februari 2020    Zuidhorn-nieuws
“Ervaring is altijd handig, maar geen vereiste"
Lees verder →
Gemeentehuis-zuidhorn

Over aanslag gemeentelijke belastingen, minima beleid 2020, deelauto’s en Woningbrand

25 februari 2020    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Westerkwartier Gemeentenieuws 25 februari 2020
Lees verder →
Aardbeving schade

Westerkwartier vraagt opheldering van NAM na aardbeving in Opende

24 februari 2020    Zuidhorn-nieuws
beving had een kracht van 1.4 op de schaal van Richter.
Lees verder →