Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

25-04-08 BESLUITEN Provinciale Staten

25 april 2008    Zuidhorn-nieuws
BESLUITEN Provinciale Staten 23 april 2008 Laura Broekhuizen-Smit (PvdA) en Olga Hartman-Togtema (VVD) zijn gisteren beëdigd tot lid van Provinciale Staten. Marco Out heeft afscheid genomen van Provinciale Staten. Hij is burgemeester van

BESLUITEN Provinciale Staten 23 april 2008

Laura Broekhuizen-Smit (PvdA) en Olga Hartman-Togtema (VVD) zijn gisteren beëdigd tot lid van Provinciale Staten
. Marco Out heeft afscheid genomen van Provinciale Staten. Hij is burgemeester van de gemeente Borger-Odoorn geworden. Provinciale Staten hebben vandaag onder meer gesproken over de omlegging van de N355 bij Noord- en Zuidhorn. De Staten stemden tegen het voorstel van GS voor een rondweg om het dorp. Een meerderheid van de Staten is voor een tunnel door het dorp, onder de Langestraat. Verder spraken de Staten over het regiospecifiek pakket Zuiderzeelijn, het keuzedocument POP, de wijziging van de waterschapsreglementen en de GGD concessie.

1.
Twee nieuwe Statenleden
Laura Broekhuizen-Smit (PvdA) en Olga Hartman-Togtema (VVD) zijn beëdigd tot lid van Provinciale Staten.Beiden waren reeds burgercommissielid. Ze volgen hiermee resp. Pim de Bruijne (PvdA) en Marco Out (VVD) op. Pim de Bruijne is gedeputeerde geworden en Marco Out is benoemd tot burgemeester van de gemeente Borger-Odoorn.

2. Wim Haasken (VVD) lid Algemeen Bestuur Groningen Seaports
Provinciale Staten hebben Wim Haasken (VVD) aangewezen als lid van het Algemeen Bestuur van Groningen Seaports. Haasken volgt hiermee Marco Out (VVD) op.

3. Gedeputeerde De Bruijne lid Algemeen Bestuur SNN
Provinciale Staten hebben gedeputeerde Pim de Bruijne benoemd als lid van het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland.

4. Tracékeuze omlegging N355 bij Noord- en Zuidhorn
Provinciale Staten hebben gekozen voor alternatief 4A-III voor wat betreft het tracé van de omlegging van de weg N355 bij Noord- en Zuidhorn. Een tunnel door Noordhorn. Een meerderheid van de Staten stemde tegen het voorstel van het college van Gedeputeerde Staten: een rondweg om het dorp (variant 5B).
Tegen variant 4A-III stemden: het CDA, de VVD en de ChristenUnie.


5. Principe-akkoord regiospecifiek pakket Zuiderzeelijn
Provinciale Staten hebben ingestemd met:
1. het Convenant Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn van 18 maart 2008.

2. de voorstellen die zijn opgenomen in de brief van de Stuurgroep
Zuiderzeelijn van 18 maart 2008 voor de Groningse aandelen in de volgende zaken:
de deelprogramma's: Concrete Projecten Bereikbaarheid, Regionaal
Mobiliteitsfonds en LMCA-Spoor

3. het hanteren van een totaalbedrag aan provinciale co-financiering voor de Groningse Projecten van 245 miljoen euro als uitgangspunt voor het maken van nadere afspraken met belanghebbende gemeenten over hun bijdragen in de co-financiering van projecten.

4. de volgende werkwijze met betrekking tot het wegwerken van de
overtekening van het Regionaal Mobiliteitsfonds (het Groningse aandeel hierin bedraagt € 243 miljoen). De provincie en gemeenten verplichten zich de komende jaren hun aandeel in de overtekening weg te werken door financiële inverdieneffecten (optimale samenwerking, afstemming, innovatief en geïntegreerd aanbesteden en realiseren), extra externe investeringsmiddelen, planversoberingen en in het uiterste geval het schrappen van projecten. Bij het wegwerken van de overtekening wordt niet
uitgegaan van het inzetten van additionele provinciale middelen.

5. het hanteren van de gebruikelijke besluitvorming ten aanzien van
mobiliteitsprojecten, dat wil zeggen dat voor deze projecten afzonderlijke voordrachten naar Provinciale Staten gaan. Voor de projecten uit het REP zal de besluitvormingsprocedure in nader overleg met PS worden uitgewerkt. In ieder geval zal de betrokkenheid van PS op projectniveau worden gewaarborgd.
De Partij voor het Noorden is tegen de punten: 1, 2 en 3. GroenLinks en de Partij voor de Dieren hebben een aantekening gemaakt bij punt 2 wat betreft het Regionaal Mobiliteitsfonds. D66 is tegen punt 3.

Motie CDA e.a.
Provinciale Staten hebben met meerderheid een motie van het CDA aangenomen waarmee zij het college van Gedeputeerde Staten vragen een verkenning te starten voor verdubbeling van de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam.

De Staten zien dat het Eemsdeltagebied een regio is waar een stevige provinciale opdracht ligt in de ruimtelijk-sociaal-economische ontwikkeling en waar de afgelopen periode een stevige inzet is gepleegd in het scheppen van randvoorwaarden voor economische ontwikkeling. Provinciale Staten vinden dat een goede ontsluiting een primaire voorwaarde is voor een dergelijk economisch centrum.
De Staten zijn van mening dat de verdere verdubbeling van de N33 (dus verder dan Zuidbroek) bij het tot stand komen van het MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) moet worden betrokken en daarom een verkenning met het oog op mogelijke realisatie. Hierbij moet ook naar de mogelijke financiering worden gekeken.
Tegen deze motie stemden de fracties van GroenLinks en de Partij voor de Dieren.

Motie VVD e.a.
De motie van de VVD, waarin het college wordt gevraagd een planning van de realisatie van het compensatiepakket met beslismomenten op te stellen, is door Provinciale Staten met algemene stemmen aanvaard. De Staten zijn namelijk van mening dat de rol die zij hebben in het vervolg van het traject niet duidelijk is.

Garantie Frieslandbank voor tijdelijk krediet St. Energy Valley
Provinciale Staten hebben besloten een provinciale garantie af te geven voor een krediet in rekening-courant van maximaal € 300.000,-- dat de Stichting Energy Valley aangaat met de Frieslandbank. Hiermee kan de stichting het tijdelijke liquiditeitstekort dekken.
Begin januari 2008 heeft de Raad van Toezicht van de stichting Energy Valley geconstateerd dat de stichting op korte termijn tegen een cashflowtekort oploopt. Dit heeft vooral te maken met de uitbetalingen van de laatste termijnen van de toegezegde subsidies, die in een aantal gevallen pas betaald zullen worden na afronding van de tweede fase (loopt t/m juni 2008). Om het geconstateerde liquiditeitstekort te overbruggen is er een behoefte aan een tijdelijk krediet van maximaal € 300.000,--.

Staten nemen kennis van keuzedocument Provinciaal Omgevingsplan
Provinciale Staten hebben kennis genomen van het keuzedocument Provinciaal Omgevingsplan (POP). In dit keuzedocument richt het college van Gedeputeerde Staten zich op de nieuwe beleidskeuzes voor het POP.

Wijziging reglement waterschappen
Provinciale Staten hebben ingestemd met het door de staatsecretaris van Verkeer en Waterstaat voorgestelde wijzing van de reglementen voor de Waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa's.
In de reglementen wordt opgenomen dat de vier leden van de categorie 'ongebouwd' worden benoemd door LTO Noord, waarvan een door LTO Noord wordt benoemd in overeenstemming met BoerenNatuur.
Het algemeen bestuur van beide waterschappen bestaat uit 23 leden.
Hiervan vertegenwoordigen: a. 16 leden de categorie ingezetenen;
b. 4 leden de categorie ongebouwd;
c. 1 lid de categorie natuurterreinen;
d. 2 leden de categorie bedrijven.

Tegen deze voordracht stemden de volgende fracties: SP, GroenLinks, D66, de Partij voor het Noorden en de Partij voor de Dieren.

Kaders en uitgangspunten GGD concessie
Provinciale Staten hebben ingestemd met de notitie van Gedeputeerde Staten over de kaders en uitgangspunten voor de aanbesteding van openbaar vervoer in Groningen en Drenthe. Twee moties omtrent dit onderwerp zijn aangenomen.
Het GGD gebied gaat binnenkort een nieuw aanbestedingstraject in. Duurzaamheid is daarbij in de ogen van de Staten een essentieel onderdeel.

Motie SP
Een meerderheid van de Staten constateert dat er onvoldoende onderzoek is gedaan naar de verschillende aspecten van duurzaamheid en mogelijke financieringsbronnen. Een motie van de SP waarin het college wordt verzocht het OV-bureau de opdracht te geven overwegingen, vragen en suggesties uit een notitie van de GasUnie, GasTerra en PON mee te nemen en te onderzoeken op haalbaarheid, is aangenomen.
Tegen deze motie stemden: de Partij van de Arbeid en het CDA.

Motie D66
De Staten zijn van mening dat de provincie Groningen - met Energy Valley en aardgas als speerpunten - als het mogelijk is op deze terreinen niet moet achter lopen bij andere regio's. Daarom verzoeken de Staten het college van Gedeputeerde Staten ervoor te zorgen dat er: inzicht ontstaat in een mogelijke subsidiering en andere ondersteuning bij het overschakelen naar alternatieve brandstoffen in het openbaar vervoer; onderzocht wordt of er initiatieven in de markt op dit terrein mogelijk zijn die kostenverlagend werken bij het overschakelen van het openbaar vervoer op alternatieve brandstof; diepgaand gekeken wordt naar hoe men elders deze omschakeling weet te bereiken.
De motie van D66 hierover is door de Staten met algemene stemmen aangenomen.

10. Rapport commissie Lodders
Provinciale Staten hebben ingestemd met het mandaat aan het bestuur van het IPO (Interprovinciaal Overleg) voor de onderhandelingen over het bestuursakkoord - voor de periode 2008-2011 - tussen het Kabinet en de verschillende provincies, dat in mei dit jaar gaat plaatsvinden.
Ter voorbereiding van deze onderhandelingen heeft de minister van BZK een commissie ingesteld, de commissie Lodders, die voorstellen doet voor decentralisatie van rijk naar provincies.

De Staten hebben kennisgenomen van het rapport van de commissie Lodders. Een meerderheid van de Staten stemt in met de hoofdlijnen van het rapport.

Provinciale Staten hebben verder onder meer besloten:
§ de statuten van de stichting Personeelsfonds provincie Groningen te wijzigen. De wijzigingen gaan onder meer over de samenstelling van het bestuur en verdeling van bevoegdheden.

§ de huidige collegeperiode een financieel weerstandsvermogen aan te houden van 24,4 miljoen euro. Aan het begin van de volgende periode zal weer een onderzoek naar het weerstandsvermogen plaatsvinden. Op grond daarvan wordt een minimale omvang gedefinieerd.
Wanneer er een beroep wordt gedaan op dat vermogen zal aanvulling tot het niveau van 24,4 miljoen moeten plaatsvinden. Wanneer het beroep groter is dan 10% van 24,4 miljoen - en er is geen sprake van positieve rekeningsaldi - zullen Provinciale Staten bekijken of via de begroting ruimte kan worden vrijgemaakt. Wanneer er risico's met een structureel karakter optreden besluiten Provinciale Staten dan op welke wijze de risico's worden afgedekt. De vrije ruimte van 1,2 miljoen euro in de Algemene Reserve vrij te laten vallen en te betrekken bij de Voorjaarsnota 2008.
§ dat de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is op de voorbereiding van het provinciaal omgevingsplan 2009-2012 en de daarin op te nemen wettelijke beleidsplannen en structuurvisie.

§ in te stemmen met de Landbouwagenda 2008-2011 (de Partij voor de Dieren stemde tegen de Landbouwagenda).
Nieuwe Wet ruimtelijke ordening

De Staten hebben besloten:
§ in te stemmen met de door GS voorgestelde gedragslijn voor de inzet van provinciale instrumenten voor de effectuering van het ruimtelijk beleid, zoals dat is vastgesteld in POP2.

§ in te stemmen met het voornemen van GS om nader te verkennen op welke manier de provincie aan gemeenten ondersteuning kan bieden bij het waar maken van hun primaire verantwoordelijkheid voor de inhoudelijke kwaliteit van structuurvisies, bestemmingsplannen en projectbesluiten.

§ voornemens te zijn een provinciale ruimtelijke ordening vast te stellen (op basis van de door GS voorgestelde gedragslijn).

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

Laatste nieuws

Mountainbike

Bezwaren tegen aanleg MTB parcours ongegrond

27 februari 2021    Zuidhorn-nieuws
Inwonersinitiatief weer een stuk verder op weg
Lees verder →
Laptop  vrouw welkominzuidhorn

Maak on-line of telefonisch een afspraak om te winkelen

27 februari 2021    Zuidhorn-nieuws
Winkelen op afspraak in Zuidhorn
Lees verder →
Mollematocht-2017 (1)

Bauke Mollema ambassadeur voor schonere wereld

27 februari 2021    Zuidhorn-nieuws - Sport
'In het wielrennen zijn we op de goede weg'
Lees verder →
Vrouw fitness

Deze drie oefeningen kun je als vrouw thuis uitvoeren

26 februari 2021    Zuidhorn-nieuws
Row and squat, Russian twist en Side lunge naar crusty lunge
Lees verder →
Rolstoel tennisver mepsche

PvdA Westerkwartier bezoekt tennisvereniging De Mepsche

26 februari 2021    Zuidhorn-nieuws
De Mepsche speelt belangrijke rol in het rolstoeltennis vanuit Oldekerk
Lees verder →
Moeder kind schrijven pixabay

Provinciale aftrap 11e editie van De Schoolschrijver op De Borgh in Zuidhorn

25 februari 2021    Zuidhorn-nieuws
Interactieve lessen en workshops leren kinderen alles over het schrijven van verhalen
Lees verder →