Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Gemeente Zuidhorn financieel gezond maar…

20 mei 2008    Zuidhorn-nieuws
In de voorjaarsnota 2008 presenteert het college van burgemeester en wethouders de grote lijn van de begroting voor het jaar 2009.

De gemeente Zuidhorn is nog steeds financieel gezond. Wel moet steeds meer op de uitgaven worden gelet. Toch heeft het college voor 2009 nog ruimte voor nieuw beleid. Door deze uitgaven stijgt het voorzieningenniveau in de gemeente. Dat stijgende voorzieningenniveau past bij de financiële ruimte, maar vraagt wel bezuinigingen, anders inzetten van reserves en verhogen van de onroerende-zaakbelasting in 2009 en 2010.

In 2008 en 2009 staat een groot aantal projecten op de rol. De belangrijkste zijn:

de herinrichting van het centrum van Grijpskerk;

de renovatie van de openbare ruimte in het winkelgebied en de Gast in Zuidhorn;

de bouw van een wijkpost voor de wijkploeg van openbare werken in Aduard;

het verhogen van het budget voor wegenonderhoud;

de bouw van een tijdelijke school in de Oostergast en

de uitbreiding van het gemeentehuis en de servicebalies in de publiekshal.

Daarnaast is er geld voor het openbaar onderwijs, sportvoorzieningen en diverse ruimtelijke en recreatieve ontwikkelingen.

Met al deze plannen heeft het college voorlopig voldoende om handen.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente ZuidhornBezuinigen om ruimte te maken

De gemeente let de komende jaren extra streng op de uitgaven. Vooral ook omdat veranderingen in het beleid van de rijksoverheid gevolgen kunnen hebben voor de gemeente. Daarom bereidt het college voor 2009 een aantal bezuinigingen voor. Ook stelt het college voor de onroerende zakenbelasting de komende jaren meer dan trendmatig te verhogen en wordt minder geld gereserveerd. Met deze maatregelen wordt ruimte gemaakt voor incidenteel nieuw beleid.
Voor structureel nieuw beleid in 2009 is € 303.000 beschikbaar. Dit bedrag is dus vanaf 2009 elk jaar beschikbaar voor langlopende uitgaven. Voor incidenteel nieuw beleid is in 2009 eenmalig € 501.000 beschikbaar.

In deze publicatie staat een overzicht van de belangrijkste nieuwe beleidsvoorstellen van het college. De gemeenteraad behandelt de voorjaarsnota en de voorstellen nieuw beleid op 23 juni aanstaande.Investeren in goed geoefende brandweer

De gemeente Zuidhorn wil de commandanten en de manschappen van de vrijwillige brandweer graag realistisch laten oefenen. Realistisch oefenen is belangrijk voor de paraatheid en de veiligheid van de manschappen en de vrijwilligers. Daarom stelt het college hiervoor meer geld beschikbaar. Vanaf 2008 is hiervoor al € 9.000 beschikbaar gesteld. Vanaf 2009 komt daar € 14.000 per jaar bij.
En er is meer! De gemeente Zuidhorn schaft ook voor € 45.000 nieuwe uitrukkleding en -schoeisel voor het hele brandweerkorps aan.Zuidhorn werkt ook aan de weg

De kwaliteit van onze wegen is matig. Daarom is meer geld nodig voor wegenonderhoud. Uit onderzoek door bureau Oranjewoud in 2007 blijkt dat de achterstanden oplopen als de komende jaren niet meer geld komt voor wegenonderhoud. Daarom stelt de gemeente Zuidhorn al sinds 2008 extra geld beschikbaar voor wegenonderhoud. Vanaf 2009 wordt het jaarlijkse budget opnieuw verhoogd met € 50.000. Daarnaast wordt eenmalig € 50.000 uitgetrokken om de grootste knelpunten sneller aan te pakken.Regionaal cultuurplan Westerkwartier

De Westerkwartier-gemeenten en de provincie Groningen stimuleren samen culturele initiatieven. Onze gemeente heeft in het verleden goed geprofiteerd van deze samenwerking. Veel Zuidhorner initiatieven zijn gesubsidieerd vanuit het Regionaal Cultuurplan. Het college van Zuidhorn wil ook in 2009 mee blijven doen. Daarvoor wordt € 7.000 beschikbaar gesteld.Rondweg Aduard

Het college wil dat er een rondweg bij Aduard komt in combinatie met de vernieuwing van de bruggen. Door de aanleg van een provinciale rondweg wordt het dorp Aduard voor een groot deel ontlast van het doorgaande verkeer door het dorp (N983). Het college reserveert opnieuw een bedrag voor de aanleg van deze weg, namelijk € 20.000. Dat betekent dat in totaal € 250.000 is gereserveerd.Tijdelijk schoolgebouw Oostergast

Prognoses laten zien dat straks in de nieuwe wijk Oostergast extra onderwijshuisvesting nodig is. De gemeenteraad voelt het meest voor een brede school. Een brede school is een school, waarin schoolse activiteiten worden gecombineerd met aanvullende activiteiten en voorzieningen, zoals buitenschoolse opvang.
De verwachting is dat er in 2011/2012 voldoende leerlingen zijn voor een brede school in de Oostergast. Tot die tijd is een tijdelijke oplossing nodig. Het college kiest voor tijdelijke huisvesting in de vorm van schoolwoningen.
Schoolwoningen zijn twee-onder-één-kap woningen, die worden aangepast om te dienen als schoollokalen. Zodra het permanente gebouw van de brede school klaar is, worden de schoolwoningen weer als woning verkocht. Het college gaat uit van drie twee-onder-één kap woningen voor de brede school. Een deel daarvan kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor kinderopvang.Jeugd en Gezin

In 2009 is extra geld beschikbaar voor jeugd- en gezinsbeleid. In Zuidhorn wordt met dit geld een aantal projecten gestart en voortgezet. Voorbeelden van zulke projecten zijn een gezinscoach, een cursus voor Stevig ouderschap en een project ‘Peuter in zicht’.
De gezinscoach ondersteunt intensief bij gezinnen en/of jongeren waar verschillende problemen spelen. Voorbeelden kunnen zijn problemen in de opvoeding, met schoolverzuim, met schulden, in de huisvesting of met agressie. Doel van de projecten is de verschillende vormen van hulp meer in samenhang te brengen en ook continuïteit aan te brengen in de hulpverlening.
Met het project Stevig ouderschap ondersteunt de gemeente ouders die problemen hebben met het opvoeden van hun kinderen. Het programma Stevig ouderschap zorgt ervoor dat ouders vroeg worden ondersteund en begeleidt deze gezinnen.
De cursus ‘Peuter in zicht’ biedt ouders antwoorden op algemene opvoedingsvragen.
Het project Alcohol en jongeren is in 2008 gestart en loopt door tot 2010. Het project streeft naar een daling van het aantal jongeren tussen de 10 en de 18 jaar, dat overmatig alcohol gebruikt. Het project wil ook zorgen dat jongeren niet nog eerder beginnen met drinken. Daarnaast worden ouders meer bewust gemaakt van de risico’s van alcoholgebruik op jonge leeftijd.Meer geld voor onderhoud

De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van de buitenkant van de basisschoolgebouwen en voor goede huisvesting. Als het aantal leerlingen flink groeit en de school te klein wordt, dan moet de gemeente zorgen voor een extra lokaal.
Om die zorg te kunnen betalen heeft de gemeente in 2006 een voorziening onderhoud onderwijs ingesteld. Daarmee spaart de gemeente voor toekomstige onderhoudskosten en worden deze kosten gelijkmatig over de jaren verdeeld.
Vanaf 2007 wordt voor deze voorziening elk jaar € 40.000 extra gereserveerd. Dat betekent dat er in 2010 jaarlijks € 160.000 beschikbaar is.
Naast deze reserveringen wordt voorgesteld om in 2009 het onderhoudsplan voor de renovatie van CBS ’t Kompas met spoed uit te voeren.

Maar er is meer! In 2009 wordt ook een onderhoudsprogramma opgesteld voor verkeerskunstwerken. Dat zijn bijvoorbeeld bruggen (19), kades (10), fiets/loopbruggen (55), aanlegvoorzieningen/steigers (28) en duikers (ongeveer 120). Daarvoor wordt € 15.000 vrij gemaakt.Gemeentehuis

In het gemeentehuis is een nijpend gebrek aan ruimte. Daarnaast moet de dienstverlening worden verbeterd. Daarvoor wordt een ‘gemeenteplein’ ingericht met ruimere balies en meer spreekruimtes. Het college heeft een ontwerp laten uitwerken. Voor de verbouwing is de afgelopen jaren al geld gereserveerd. Het college voegt daar nu het resterende budget aan toe. De totale investering bedraagt bijna € 1,3 miljoen, waarvan al € 0,9 miljoen is gespaard.

Verder is in het gemeentehuis een aantal zaken aan vervanging toe, namelijk de vloerbedekking, het schilderwerk en de klimaatbeheersing. Op het dak is een aantal aanpassingen nodig. Deze aanpassingen worden ook gerealiseerd.Efficiëntere vergunningverlening en meer handhaving

Op 1 januari 2009 worden 25 vergunningen verenigd in één omgevingsvergunning. De vergunningverleners gaan dan nauwer gaan samenwerken. Er komt één loket voor alle voorkomende vergunningen. De gemeente gaat integraler werken. Het college stelt jaarlijks € 22.000 extra beschikbaar voor dit project.

Na het verlenen van de vergunningen moet erop worden toegezien dat de verleende vergunningen correct worden opgevolgd. Deze handhavende taak wordt steeds belangrijker. Dat blijkt ook uit het toenemende aantal meldingen van burgers. Het college trekt daarom vanaf 2009 € 40.000 per jaar uit voor het in dienst nemen van een extra handhaver.Goed klimaatbeleid mag wat kosten

De gemeenteraad heeft in januari het gemeentelijk klimaatbeleid vastgesteld. Het college heeft een actieplan opgesteld, dat vanaf 2008 tot en met 2012 wordt uitgevoerd. Het college vraagt de raad hiervoor € 20.000 per jaar. In 2009 wordt daarnaast ook € 30.000 extra ingezet om de inwoners van de gemeente Zuidhorn meer bewust te maken van het klimaatbeleid van de gemeente en energiebesparing te stimuleren.Toegankelijkheid openbaar vervoer

Het college heeft in januari besloten de bestaande bushaltes langs gemeentelijke wegen op te waarderen. Zo worden bijvoorbeeld de perrons verhoogd voor een betere instap. Daaraan betaalt de provincie € 5.630 per bushalte. Voorwaarde voor die provinciale bijdrage is dat de werkzaamheden in 2009 worden afgerond. De gemeente draagt zelf een bedrag van € 50.000 bij.Nieuwe structuurvisie voor onze gemeente

De gemeente blijft de komende jaren ambitieuze plannen uitvoeren op het gebied van de woningbouw. Jaarlijks worden er zo’n 120 woningen gebouwd, vooral in Zuidhorn (de Oostergast), maar ook in de andere dorpen. De ruimtelijke ontwikkeling van Zuidhorn is dan ook volop in beweging.

Vanaf juli 2008 geldt de nieuwe Wet ruimtelijke ordening. Volgens die wet moeten gemeenten voor een goede ruimtelijke ordening van het grondgebied een structuurvisie vaststellen. De gemeente Zuidhorn combineert het vaststellen van die structuurvisie met het opstellen van een brede toekomstvisie door de gemeenteraad. Onderwerpen in die visie zijn zorg, mobiliteit, woningbouw, bedrijvigheid, recreatie en toerisme, voorzieningen en de toekomst van de dorpen. Voor het opstellen van de structuurvisie wordt eenmalig € 50.000 uitgetrokken.Veilig op de fiets naar Electra

Recreatie en toerisme blijft een belangrijk speerpunt in onze mooie gemeente. Zo is onlangs een promotieplan voor het nationaal landschap Middag-Humsterland vastgesteld. Maar ook in fysieke zin gebeurt er het nodige. In 2008 worden bijvoorbeeld de fietspaden Oldehove-Aalsum en Niehove-Aalsum aangelegd. Daarna ontbreekt er nog één schakel aan dit fietspadennetwerk, namelijk het tracé Aalsum-Electra van 1.600 meter. Het college reserveert € 70.000 om dit fietspad te realiseren. De gronden hiervoor zijn al aangekocht. Voor de aanleg zelf is ook externe subsidie nodig. Die subsidie wordt in de loop van 2008 aangevraagd. De plannen zijn om het fietspad in beton uit te voeren en een houten brug over de Kommerzijlster Riet richting de parkeerplaats tegenover het zwembad Electra aan te leggen.Openbaar onderwijs verder verzelfstandigd

De huidige bestuurscommissie openbaar onderwijs wordt per 1 januari 2009 een stichting. Daarmee is het openbaar onderwijs in Zuidhorn volledig verzelfstandigd. Om haar werk goed en zelfstandig te kunnen doen, heeft de stichting voldoende mensen en middelen nodig. De gemeente mag de nieuwe stichting daarvoor een ‘bruidsschat’ meegeven. De bruidsschat is een tijdelijke bijdrage voor een aantal jaren om de administratie, het bestuur en het beheer van het openbaar onderwijs op orde te brengen.

De gemeente Zuidhorn geeft als bruidsschat in 2009 € 90.000. Voor dit bedrag geldt geen doorbetalingsverplichting* naar het bijzonder onderwijs.

* Een doorbetalingsverplichting houdt in dat de gemeente voor vrijwel elk bedrag dat zij besteedt aan openbaar onderwijs, ook een bedrag moet doorbetalen aan het bijzonder onderwijs.Gemeente ondersteunt locatietheater

Het college wil, net als in 2007, het locatietheaterevenement SWET ondersteunen. In de jaren 2008 en 2009 worden op acht (buiten)locaties voor 16.000 bezoekers ongeveer dertig voorstellingen (acht producties) gegeven. De voorstelling wordt geproduceerd voor, door en over de bewoners van het Westerkwartier. Het thema van SWET is samengebracht in een Requim, een ritueel afscheid van het oude en het open laten van ruimte voor het nieuwe. Twee van de acht locaties liggen binnen onze gemeente, namelijk in Grijpskerk en in Zuidhorn. Hiervoor komt in 2009 € 15.000 beschikbaar.Planontwikkeling openbare ruimte Noordhorn

Door de jarenlange discussie over de rondweg en de gevolgen daarvan voor het dorp Noordhorn zijn de investeringen in de openbare ruimte (wegen en dergelijke) achterwege gebleven. Het college trekt € 30.000 uit om samen met de inwoners van het dorp een plan te maken om de openbare ruimte te verbeteren. Bij het maken van dat plan moet ook rekening worden gehouden met de door de provincie gekozen verkeersoplossing. Het plan is ook de basis voor het werven van subsidie.Investeren in sportvoorzieningen

Uit het onderzoek naar de behoefte aan sportaccommodaties blijkt de vraag naar meer ruimte voor binnen- en buitensportvoorzieningen voor de komende jaren. Daarom stelt het college voor nu een begin te maken met het sparen voor nieuwe sportaccommodaties. Daarvoor wordt vanaf 2009 jaarlijks € 30.000 gereserveerd. Ook renoveert de gemeente de tennisbanen in Grijpskerk. De bedoeling is de huidige gravelbanen te vervangen door bijvoorbeeld smash courtbanen of french court banen.

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Laatste nieuws

Scouting clubhuis (1)

Scouts pakken clubhuis aan

15 juni 2024    Zuidhorn-nieuws - fotos
“kan weer een flink aantal jaren mee”
Lees verder →
Allersmaborg

Programma seizoen 2024 - 2025 Vrouwen van Nu bekend

13 juni 2024    Zuidhorn-nieuws
afwisselend en inspirerend
Lees verder →
Jazz te gast 2024 (7)

Groninger Cultuurprijzen

13 juni 2024    Zuidhorn-nieuws
drie categorieën: professionals, Amateurs en de Groninger Talentprijs
Lees verder →
Mollematocht 2023 (1)

Bauke moet opgeven in Ronde van Zwitserland

13 juni 2024    Zuidhorn-nieuws - Sport
“Hoop terug te zijn voor NK"
Lees verder →
Buitenspeeldag 2024 (1)

Vrolijke gezichten en mooie opkomst Buitenspeeldag Zuidhorn

13 juni 2024    Zuidhorn-nieuws - fotos
Soms een spatje regen maar weer viel erg mee
Lees verder →
Auto op reis

Tips en trucs voor zorgeloos autorijden

13 juni 2024    Zuidhorn-nieuws
Lees verder →