Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

20-03-08 Pim de Bruijne nieuwe gedeputeerde

20 maart 2008    Zuidhorn-nieuws
BESLUITEN Provinciale Staten 19 maart 2008 Provinciale Staten hebben Pim de Bruijne (PvdA) benoemd als nieuwe gedeputeerde. Hij is gisteren beëdigd. De benoeming gaat per 1 april a.s. in werking. Verder hebben Provinciale

BESLUITEN Provinciale Staten 19 maart 2008

Provinciale Staten hebben Pim de Bruijne (PvdA) benoemd als nieuwe gedeputeerde. Hij is gisteren beëdigd
. De benoeming gaat per 1 april a.s. in werking. Verder hebben Provinciale Staten onder meer gesproken over de woningbouw in de regio Groningen-Assen en de stand van zaken van het structuurplan gemeenten Noordenveld en Leek. Een motie van GroenLinks over het woningbouwbeleid is met algemene stemmen aangenomen.

Pim de Bruijne nieuwe gedeputeerde

Provinciale Staten hebben Pim de Bruijne (PvdA) benoemd als lid van het college van Gedeputeerde Staten. Hij is vandaag beëdigd. De benoeming gaat 1 april a.s. in werking. De Bruijne volgt hiermee gedeputeerde Ineke Mulder (PvdA) op. De in 1946 geboren Pim de Bruijne is Statenlid sinds 10 maart 1999. Hij legt zijn huidige functie als directeur van Woningstichting Volksbelang in Hoogezand-Sappemeer neer.

Rol Provinciale Staten in Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)
Provinciale Staten hebben de notitie van het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) over de positie van Statenleden in dit bestuur besproken. Eén van de aanleidingen hiervoor was de passage uit het Koersdocument van de provincie Fryslân, waarin staat dat het vanuit dualistisch oogpunt niet wenselijk is andere gremia te vormen c.q. in stand te houden dan de drie afzonderlijke Noordelijke Staten als controlerend orgaan van het Dagelijks Bestuur van het SNN. Sinds 2003 fungeert het Algemeen Bestuur van het SNN als orgaan dat politieke legitimering verleent aan en controle uitoefent op het Dagelijks Bestuur van het SNN. Door verschillende omstandigheden is de politieke legitimering en de controle hierin niet optimaal. Volgens de Staten is participatie van volksvertegenwoordigers in gemeenschappelijke regelingen niet passend.

De Staten vinden het SNN onverminderd van belang voor primair het formuleren van een gemeenschappelijke noordelijke ruimtelijk-economische beleidsagenda en de gemeenschappelijke belangenbehartiging voor Noord-Nederland. De Staten vinden dat het SNN ook een taak heeft in de uitvoering van programma's om de ruimtelijk-economische structuur van Noord-Nederland te versterken.

Motie Partij van de Arbeid
Provinciale Staten hebben daarom een motie van de Partij van de Arbeid aangenomen waarin zij het bestuur van het SNN verzoeken een voorstel te formuleren waarin het volgende is opgenomen: een ontwerp voor een beleids- en controlecyclus, waarin wordt geregeld dat de politieke controle en de verantwoording voor het handelen van het
Dagelijks Bestuur SNN via de Staten loopt;een ontwerp voor een kleiner en meer op beheer gericht bestuur voor de gemeenschappelijke regeling SNN waarbij, naar de mogelijkheden van de
Wet gemeenschappelijke regeling, de rol van de leden van Provinciale Staten in het Algemeen Bestuur wordt geminimaliseerd.
Tegen deze motie stemden de ChristenUnie, D66 en de Partij voor het Noorden.

Motie GroenLinks
Ook namen de Staten een motie van GroenLinks met algemene stemmen aan. In de motie verzoeken de Staten of het bestuur van het SNN plaats wil (blijven) maken voor regelmatige informerende, dan wel opiniërende bijeenkomsten van Statenleden uit Groningen, Fryslân en Drenthe. De Staten zijn namelijk van mening dat dergelijke bijeenkomsten in opiniërende en informerende zin over de achterliggende strategieën en de inhoudelijke thema's gewenst zijn. Verder vinden Provinciale Staten contact en uitwisseling tussen de Staten van de drie noordelijke provincies van belang voor zowel de kwaliteit van de besluitvorming over de noordelijke samenwerking als voor het ontwikkelen van saamhorigheidsgevoel binnen Noord-Nederland en dus voor de positie van
Noord-Nederland als in (inter)nationaal verband.


Woningbouwbeleid
Provinciale Staten hebben gesproken over de woningbouw in de regio Groningen-Assen en de stand van zaken van het structuurplan gemeenten Noordenveld en Leek.

Op regionaal en gemeentelijk niveau hebben Gedeputeerde Staten afspraken gemaakt en maken zij afspraken over woningbouw. Deze afspraken werken door in het woningbouwbeleid van de provincie voor de komende periode. Provinciale Staten zijn nog in afwachting van de evaluatie Nota Bouwen en Wonen om een nieuw beleidskader te kunnen bediscussiëren en vaststellen. Provinciale Staten vinden dat de discussie over het thema wonen niet moet versnipperen of ondersneeuwen in de veelomvattende discussie die Provinciale Staten kunnen verwachten rond het nieuwe Provinciaal Omgevingsplan.


De Staten hebben daarom een motie van GroenLinks met algemene stemmen aangenomen. Met de motie geven de Staten aan dat zij een goed voorbereide, integrale discussie - die leidt tot kaderstellende uitspraken over het provinciaal woningbouwbeleid - wenselijk vinden voordat het concept-Provinciaal Omgevingsplan door het college van Gedeputeerde Staten wordt vastgesteld.
Met deze motie vragen de Staten het presidium om op korte termijn een procedurevoorstel uit te werken, zodat de Staten voor de zomer de gelegenheid krijgen om tot kaderstellende uitspraken te komen over het woningbouwbeleid van de provincie.

Provinciale Staten hebben verder besloten: De provinciale weg Wedde-Bellingwolde N973 (tussen km 43.062 en km 49.744) per 1 januari 2010 in eigendom, beheer en onderhoud over te dragen aan de gemeente Bellingwedde.
De provincie betaalt de gemeente een afkoopsom van € 1.532.490,--, verminderd met de kosten voor het groot onderhoud en de herinrichting van Vriescheloo en Bellingwolde.
De Milieuverordening provincie Groningen te wijzigen waar het gaat om de onderwerpen bodemsanering, m.e.r.-regeling voor het Waddengebied en waterwin- en grondwaterbeschermingsgebieden.

De Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998 te wijzigen in die zin dat het zogenaamde 'piepsysteem' door invoering van een format met checklist op bepaalde aanvragen kan vervallen.****

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

Laatste nieuws

Frank meester 2023

Frank Meester “Groen blijft mijn passie”

27 maart 2023    Zuidhorn-nieuws - Bedrijf in beeld
Van adviesgesprek tot een perfecte uitvoering, dat is waar Frank’s Groenadvies voor staat !
Lees verder →
 

“Natuurbegraafplaats in het natuurgebied Knooppolder”

27 maart 2023    Zuidhorn-nieuws
Gemeente werkt in principe mee aan natuurbegraafplaats bij Aduard
Lees verder →
Erkan en ruben tafeltennis

Verdienstelijk debuut Talero jeugd op het N.K. tafeltennis in Zwolle!

27 maart 2023    Zuidhorn-nieuws - Sport
zeer verdienstelijk op sterk bezette toernooi
Lees verder →
25 jaar de zijlen (1)

25 jaar De Zijlen zorgt voor rode neuzen en blije gezichten

25 maart 2023    Zuidhorn-nieuws - fotos
Hapjes, drankjes en polonaise met Bert Solo
Lees verder →
Boom hoofdstraat

Karakteristieke boom Hoofdstraat Zuidhorn ziek

25 maart 2023    Zuidhorn-nieuws
Na controle buitendienst gemeente
Lees verder →
Coos op de ventoux

Coos Datema: Ik fiets de berg op, jullie sponsoren onderzoek naar MS

25 maart 2023    Zuidhorn-nieuws
Coos uit Zuidhorn gaat klimmen tegen MS
Lees verder →