Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

19-03-08 CDA stelt vervolgvragen aan college

19 maart 2008    Zuidhorn-nieuws
Betreft: vervolgvragen inzake EU-trendbericht 2008 van de Algemene Rekenkamer Geacht College, Op 7 februari 2008 heeft de Algemene Rekenkamer haar EU-trendrapport 2008 gepubliceerd. Op 7 februari jl. heeft de CDA-fractie naar aanleiding van deze


Betreft: vervolgvragen inzake EU-trendbericht 2008 van de Algemene RekenkamerGeacht College,
Op 7 februari 2008 heeft de Algemene Rekenkamer haar EU-trendrapport 2008 gepubliceerd. Op 7 februari jl. heeft de CDA-fractie naar aanleiding van deze publicatie een aantal vragen aan u gesteld; op 14 februari is vervolgens een aanvullende vraag gesteld. Deze vragen zijn door u op 18 maart jl. beantwoord (briefnummer 2008-14.912/12/12/V2, PP).

De CDA-fractie wil het College naar aanleiding van deze beantwoording de volgende vragen stellen:.

Wij zien de beantwoording van de vragen met belangstelling tegemoet.

1) Het College merkt in haar beantwoording op dat op steekproefbasis hercontroles op projecten worden uitgevoerd. In Noord-Nederland betreft dit 57 projecten. Volgens de Rekenkamer dienen echter alle projecten te worden onderworpen aan een artikel 4 controle (blz. 100 EU Trendrapport). Wat is de feitelijke situatie?

2) Het College geeft aan dat van geen van de controles de kwantitatieve uitkomsten definitief zijn. Kan het College ons inzicht verschaffen in de voorlopige bevindingen en conclusies en daaraan verbonden risico's voor de provincie Groningen? Hierbij kan eventueel worden uitgegaan van de eigen provinciale inschatting, daar waar zij denkt dat deze gefundeerd haalbaar afwijkt van de voorlopige bevinding van de Europese Commissie.

3) De Rekenkamer spreekt voor Noord-Nederland van tekortkomingen ten aanzien van het EFRO programma als het gaat om artikel 4, 9. 10, 12 en 13 controles en ten aanzien van het ESF als het gaat om het achteraf goedkeuren van projecten. Specifiek worden met betrekking tot de EFRO-projecten tekortkomingen op het terrein van aanbesteden en de systematiek van vastleggen genoemd (blz. 92-95 EU Trendrapport). Kan het College ons, mede in het licht van vraag 2, informatie verstrekken omtrent de omvang en oorzaak van deze tekortkomingen, mogelijke risico's (ook in lopende programma's en projecten) alsmede verbeteracties?

4) Het College geeft aan dat de rekenkamer de actuele stand van zaken niet heeft kunnen meenemen. De Rekenkamer baseert zich echter nog op correspondentie van medio december 2007. Zijn er daarna wezenlijke veranderingen in bevindingen tot stand gekomen?

5) Is een van deze veranderingen dat gekozen wordt voor extrapolatie? De rekenkamer spreekt namelijk nog van een te maken keuze tussen deze oplossing of additionele testen (blz. 102 EU Trendrapport). betekent dit tevens dat de verrekensystematiek in totaliteit bekend is, dus ook de correctie bij aanbestedingen onder de drempel (100% of 25% van de uitgaven)?

6) De correctie voor de periode '97-'99 wordt geraamd op 4,9 miljoen. Uit uw beantwoording leiden wij af dat een bedrag van 3,7 miljoen voor rekening van de provincie Groningen komt. Wat is de verklaring hiervoor? En wat verklaart het relatief grote aandeel van onze provincie in deze noordelijke correctie? Is deze correctie ook op extrapolatie gebaseerd? U wijst hierbij op de passage in de weerstandsparagraaf. Hoe verhoudt dit zich tot uw opmerking tot de financiële correcties in eerste instantie binnen de reserve SNN dienen te worden opgevangen en dat deze reserve toereikend lijkt voor het totaal van de verwachte correcties? Heeft dit wellicht nog consequenties ten aanzien van (nieuwe) projecten?

7) De Rekenkamer schat en foutpercentage van 12% (fouten van materieel belang) in ten aanzien van de structuurfondsen (vanaf blz. 40 EU Trendrapport). Is dit een reëel percentage voor de provincie Groningen? Tevens wordt een aanzienlijke toename van fraudemeldingen geconstateerd? Geldt dit ook voor onze provincie?

8) De Europese Commissie (brief 11 oktober 2007 aan de Permanente Vertegenwoordiging) heeft mogelijke consequenties benoemd indien de uitgestelde deadline van 13 maart 2008 ten aanzien van de eindrapportage niet wordt behaald, waaronder het opschorten van alle EFRO-betalingen. Uit uw beantwoording blijkt dat deze deadline niet is gehaald. Heeft de Europese Commissie bij u weten al besloten tot het toepassen van consequenties? Zo ja, welke en welke gevolgen voorziet u hiervan?

9) Veel bevindingen en discussies lijken gezien uw beantwoording voort te komen uit de rapportage en de wijze waarop deze rapportage wordt geïnterpreteerd. U bent derhalve ook positief gestemd ten aanzien van de uiteindelijke correctie. Uw beantwoording van bovenstaande vragen zal eraan kunnen bijdragen dat wij dit gevoel kunnen delen. Kunt u aangeven waarom de Rekenkamer constateert (blz. 107 EU Trendrapport) dat de provincie Groningen niet rapporteert over de realisatiedoelen van de programma's die worden mede gefinancierd uit de structuurfondsen. Is dit een van de oorzaken van de lopende hercontroles? Zo niet, herbergt dit nog andere (financiële) risico's voor onze provincie?

10) Hoe ziet het verdere tijdstraject eruit ten aanzien van onder meer de hercontroles in Noord-Nederland en specifiek onze provincie, de discussie omtrent kwantitatieve uitkomsten, de eindrapportage naar de Europese Commissie en de hoor- en wederhoorprocedure? Wanneer verwacht u de Staten inhoudelijk definitief te kunnen informeren omtrent de uiteindelijke financiële consequenties? Voorziet u nog consequenties in de aanpak en monitoring van lopende projecten?Met vriendelijke groet,
namens de CDA-Statenfractie,

Patrick Brouns
Marc Jager

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

Laatste nieuws

Frank meester 2023

Frank Meester “Groen blijft mijn passie”

27 maart 2023    Zuidhorn-nieuws - Bedrijf in beeld
Van adviesgesprek tot een perfecte uitvoering, dat is waar Frank’s Groenadvies voor staat !
Lees verder →
 

“Natuurbegraafplaats in het natuurgebied Knooppolder”

27 maart 2023    Zuidhorn-nieuws
Gemeente werkt in principe mee aan natuurbegraafplaats bij Aduard
Lees verder →
Erkan en ruben tafeltennis

Verdienstelijk debuut Talero jeugd op het N.K. tafeltennis in Zwolle!

27 maart 2023    Zuidhorn-nieuws - Sport
zeer verdienstelijk op sterk bezette toernooi
Lees verder →
25 jaar de zijlen (1)

25 jaar De Zijlen zorgt voor rode neuzen en blije gezichten

25 maart 2023    Zuidhorn-nieuws - fotos
Hapjes, drankjes en polonaise met Bert Solo
Lees verder →
Boom hoofdstraat

Karakteristieke boom Hoofdstraat Zuidhorn ziek

25 maart 2023    Zuidhorn-nieuws
Na controle buitendienst gemeente
Lees verder →
Coos op de ventoux

Coos Datema: Ik fiets de berg op, jullie sponsoren onderzoek naar MS

25 maart 2023    Zuidhorn-nieuws
Coos uit Zuidhorn gaat klimmen tegen MS
Lees verder →