Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

D66 tijdens Algemene Beschouwingen: “Mag er een tandje bij ?”

Door : D66-Zuidhorn
Datum : 10 november 2016
864x486

Tijdens de Algemene Beschouwingen in de Raad van maandag 7 november vroeg woordvoerder Harrie Rutgers namens D66 of er met name op het gebied van duurzaamheid een tandje bij geschakeld kon worden. Daarmee werd meteen de toon gezet voor het debat in de tweede termijn. 

Het was een verhaal waarbij we vonden dat het een mooie begroting was en dat er ook goede plannen naar voren kwamen. Toch overheerste het gevoel dat er op het gebied van klimaat, recreatie en cultuur wel iets meer energie aan de dag gelegd mag worden. Ook bij de beantwoording, die deze keer duidelijk minder aansprekend was dan vorige jaren, kwam het college niet verder dan opsommingen van zaken die ze allemaal al deden. Prachtig, maar we moeten vooruit, dus niet teveel borstklopperij over wat men al gedaan heeft, maar praten over de plannen voor de toekomst. En dan de werkzaamheden graag in een hogere versnelling !

Op het gebied van Klimaat, diende D66 een motie in om mogelijkheden te onderzoeken om te komen tot subsidiering van energieopslag. Deze motie werd direct al omarmd door Groen Links en het CDA en kreeg dus een meerderheid . Een mooi resultaat en we zijn benieuwd hoe straks de uitwerking van deze motie eruit zal zien. 

Ook komt er een experiment in een dorp om te komen tot een vuurwerkvrije zone en in een buitengebied met een carbid-vrije zone door in die gebieden op centrale plekken vuurwerk en carbid af te schieten. Een motie hierover, ingediend door D66 en GL, werd met een grote meerderheid aangenomen.

De fractie van D66 kijkt met een goed gevoel terug op de Algemene Beschouwingen. Helemaal nadat de burgemeester toe had gezegd dat een missing link in de begroting na zal worden gezonden. D66 maakte namelijk melding van het feit dat er in de begroting blijkbaar geen ruimte was voor een inventarisatie van de investeringen per kern. Deze tekortkoming, afgedaan door wethouder Nederveen als “dat doen we volgend jaar wel weer”, wordt dus nog recht getrokken. En ... zo hoort het ook !

Hieronder kunt u het betoog lezen, zoals dat door Harrie Rutgers namens de fractie van D66 werd uitgesproken.

Met de wind in de zeilen en op volle kracht vooruit

Algemene Beschouwing

In het programma van D66 Zuidhorn “Samenwerken en elkaar de Ruimte geven” hebben we ambities neergelegd op het gebied van welzijn nieuwe stijl, meer werk, bereikbare dorpen, besturen met dorpsdemocratie in het achterhoofd, groen en veilig wonen en kwalitatief goed onderwijs. Veel daarvan zagen we terug in het bestuursakkoord en het doet ons deugd dat dit college werk maakt van de gemeenschappelijke ambities.
In de beschouwingen op de begroting van de afgelopen jaren werden achtereenvolgens titels gebruikt die refereerden aan het zeilen, zoals “Donkere wolken pakken zich samen”, “Scherp aan de wind varen”, “Met klapperende zeilen”. Bij het klapperen begon de windrichting gelukkig al meer te draaien en uit de goede hoek te komen. We gingen over op “Een rif minder in het zeil” en nu hebben we zelfs “De wind in de zeilen en op volle kracht vooruit”.

Overzicht investering kernen

De indeling van de begroting 2017 is helder van opzet en geeft de nodige informatie over koers en positie van onze gemeente omtrent de financiën en welke resultaten in 2017 worden gerealiseerd. Tot onze verbazing is het overzicht van investeringen in de kernen uit de nieuwe begroting verdwenen. Is dit bewust, mocht dat niet van de BBV of is het simpelweg vergeten. Vorig jaar hebben we gepleit voor een uitbreiding, om de investeringen tegen de profielen van de dorpen te leggen om te zien of we goed bezig zijn. Het is onbegrijpelijk dat het nu niet meer in de begroting is opgenomen. Graag een reactie van de wethouder.

Recreatie

Het college wil een verkenning uitvoeren naar de vaarrecreatie op Lauwers en Reitdiep. Wij denken dat zeker meer gedaan kan worden voor de vaarrecreatie Maar laten we al het prachtige vaarwater tussen Lauwers en Reitdiep ook niet vergeten. In het kader van recreatie ontwikkeling heeft D66 regelmatig gepleit voor het aanleggen van enkele parkeerplekken voor Camperaars. Dat werd niet als taak gezien van de gemeente. We hebben daar bij de behandeling van de voorjaarsnota opnieuw over gesproken. Vervolgens worden camperaars en bootjesmensen in de redenering van dit college afhankelijk gemaakt van commerciële initiatieven. We zien nu dat deze redenering van het college tot niets leidt en niet klopt. We hebben nu En geen camperplekken en nauwelijks trailer hellingen. Voor zover wij hebben kunnen nagaan zijn er in onze gemeente maar 2 commerciële hellingen, te weten in Electra en in Briltil, en wat schets onze verbazing, 1 gemeentelijke trailerhelling in Visvliet. De gemeente vond het in het verleden dus blijkbaar wel een gemeentelijke taak. Al met al zijn de hellingen via Google, de provinciale kaart, de ANWB, etc. moeilijk te vinden of ze zijn er gewoon niet. De dekkingsgraad voor onze gemeente is marginaal. Eigenlijk vooral aan de randen van de gemeente.. Nu ons dit duidelijk is geworden, stellen we voor het standpunt t.a.v. de trailerhellingen te wijzigen en daarmee het vaartoerisme concreet te bevorderen. Wat in Visvliet kan, kan ook ook in Niezijl, Niehove, Kommerzijl etc.

Economie

Het college zet stevig in op economische ontwikkeling in de gemeente. Met de nadruk op ontwikkeling. Ook D66 Zuidhorn pleit in haar programma al jaren voor investeren in kennisopbouw door samen te werken met RUG en Hogescholen. Kortom, we steunen deze initiatieven op het gebied van de kenniseconomie, maar maak het concreter dan wel communiceer goed wat er uit de initiatieven voortkomt. Veel termen in de begroting 2017 zullen de gemiddelde inwoner redelijk abstract en academisch voorkomen. Termen als Living Lab, Innovatieboerderij, Huis van de toekomst en Piezo proeftuin. Wat brengt ons dat hoor je dan ook iedereen denken. Subsidieert de gemeente alleen maar voor de leuk en interessante studies voor het hoger en wetenschappelijk onderwijs? Het is gemeenschapsgeld dus mag wat ons betreft concreet worden benoemd wat dit de burgers oplevert. In dat licht komt de piezo tegel wel heel vaak langs.

Onderwijs

Er wordt in programma 4 gesproken over inzetten op kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Daar gaan volgens ons de scholen zelf over. We hebben hier het college vragen over gesteld maar de beantwoording was weinig verhelderend. Het college wil namelijk in kaart brengen, en ik citeer: “in hoeverre we vanuit ons eigen domein en netwerk impulsen aan het onderwijs kunnen geven”. En dan komt het. “Zo kunnen Piezo tegels die we in het Stationspark gebruiken, ook in spelvorm bij scholen worden geïnstalleerd.” Het begint er nu toch op te lijken dat de piezo tegel ons niet alleen economische welvaart gaat brengen, maar zelfs de kwaliteit van het onderwijs gaat verbeteren. Tot slot heeft het college zich voorgenomen om met het onderwijs het gesprek aan te gaan om te kijken hoe men elkaar kan versterken. Kan de wethouder verduidelijken waar nu precies in geïnvesteerd gaat worden?

Klimaat

Het college is goed bezig m.b.t. klimaat. Subsidies voor renovaties gericht op isolatie woningen en zonnepanelen en mogelijk belastingvoordeel voor windmolens en zonnepanelen. Het gaat D66 echter niet ver genoeg. We vragen ons af dit college er een tandje of wat bij kan, nee, bij MOET zetten, dit in het licht van het onlangs gesloten Klimaatverdrag? Een echte stap in de goede richting zou zijn om eisen over energie neutraliteit op te nemen in bestemmingsplannen. 
Tot nu toe subsidiëren we vooral de productie en de isolatie, maar wat dacht het college van subsidie voor opslag van energie uit zon, wind etc. 
Voor verduurzaming woningvoorraad wordt €25000,- uitgetrokken, terwijl voor een huis van de toekomst een ton wordt uitgetrokken. Zouden we dat niet moeten omdraaien? 
De zwembaden worden aangepakt en gerenoveerd. In hoeverre speelt het streven naar energieneutraliteit daarbij een rol? Kortom, wat is het klimaat dit college waard. We zijn op de goede weg, maar er moet echt nog harder aan getrokken worden. Op initiatief van D66 in Leek wil men een deel van het industriepark langs de A7 gaan gebruiken om innovaties op het gebied van milieu en klimaat mogelijk te maken. Mogelijk kunnen we daar in het kader van samenwerkende Westerkwartier gemeenten op aansluiten. Hoe dan ook, wachten kan niet meer, er moet een tandje bij.

Sport en Cultuur

De gemeente Zuidhorn beschikt over goede sportaccommodaties voor de inwoners waar veel in wordt geïnvesteerd. Daar moeten we vooral mee door gaan. Al eerder hebben we aan de orde gesteld dat er verhoudingsgewijs beduidend minder geld naar het muziekonderwijs op basisscholen, muziekscholen en naar muziekkorpsen gaat, terwijl dat ook enorm bijdraagt aan het welzijn van onze gemeenschap. We moeten zorgen dat muziek niet elitair wordt, maar voor iedereen bereikbaar blijft.

Veiligheid

De politie trekt zich terug op haar kerntaken. Recente ontwikkelingen bij de nationale politie maken ons duidelijk dat de reorganisatie er toe heeft geleid dat men de aansluiting op de basis meer en meer is kwijt geraakt. We zien daardoor al verschillende burgerinitiatieven opkomen. Van wijkpatrouilles tot buurtapp. Moeten we nu concluderen dat de wijkagent nu ook opeens niet meer tot de kerntaak van de Nationale Politie behoort?                                                                  Het terugtrekken op kerntaken wordt door het college als reden opgevoerd voor het invoeren van buurtbemiddelaars. In het land is met wisselend succes gewerkt met buurtbemiddelaars. Er wordt nu €10000,- vrijgemaakt voor de opleiding van vrijwilligers. Het lijkt een goed initiatief, maar de voorraad vrijwilligers is niet oneindig. Zijn de buurtbemiddelaars al geworven of moet dat nog. Als de wijkagent blijft, zijn de bemiddelaars dan wel nodig? Graag toelichting van de wethouder.

In de begroting wordt de reconstructie fase 2 van de Gast in Zuidhorn aangekondigd. Dat zou een geweldig resultaat zijn in 2017, ook als opmaat naar de aansluiting van Noordhorn en Zuidhorn op het moment dat de brug over het Van Starkenborgkanaal klaar is.

Tot slot

Gewoon een mooi resultaat en mooie plannen waarbij klimaat, recreatie en muziek nog wel wat extra’s kunnen gebruiken. Wie weet kan de Piezotegel daar ook nog een rol in spelen.

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

 

Laat een reactie achter:


Columns Zuidhorn