Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Herindelingsontwerp positief verhaal voor D66 Westerkwartier

Door : D66-Zuidhorn
Datum : 29 december 2016
864x486

D66 Westerkwartier met goed gevoel over Herindelingsontwerp het nieuwe jaar in.

Afgelopen maandag, 19 december, mocht de Raad van Zuidhorn zich in voorbereidende zin uitspreken over het voorliggende Herindelingsontwerp en het Plan van Aanpak voor de nieuwe gemeente Westerkwartier. Een definitieve beslissing zal in de Raad van maandag 16 januari 2017 worden genomen.

Om tot een finale ontwerpfase te komen zijn een groot aantal vergaderingen georganiseerd. Ook de inwoners van het Westerkwartier hebben ruimschoots de gelegenheid gehad om hun mening te ventileren. 

De D66-fracties van Leek en Zuidhorn hebben vanaf het begin een herindeling gesteund. Ook de gekozen weg om tot een Herindelingsontwerp te komen was voor beide fracties een goed gekozen route. Er is voldoende ruimte geweest om eventuele aanpassingen in te kunnen brengen en daar heeft D66 ook gebruik van gemaakt. Maar ook de inwoners hebben via de W500 bijeenkomsten hun zegje kunnen doen.

Tijdens de Raadsvergadering sprak D66 raadslid Harrie Rutgers als volgt hierover:

“In het resultaat van de W500 zien we in de wordcloud vooral woorden als bereikbaarheid, identiteit, voorzieningen, landschap en cultuur naar voren komen. Dat vinden we in het Westerkwartier belangrijk en op dat gebied willen bewoners het een en ander bereiken. Daarbij blijven we echter vooral bij het het goed hebben in het hier nu. En dat is goed.”

Deze insteek vinden we in het ontwerp duidelijk terug. Dat is voor D66 erg belangrijk, want we zijn een partij, die met name de kleine kernen overeind wil houden. Als je bovenstaande punten serieus neemt, dan moet dat ook lukken. In ieder geval zal D66 ervoor waken, dat deze zaken ook behouden blijven en dat de dorpsdemocratie in ere moet worden gehouden, zoniet versterkt moet worden.

Onze fractie heeft ten aanzien van duurzaamheid, klimaat en energie regelmatig gewezen op de belangrijkheid ervan. Ook binnen het Bestuursakkoord heeft men dit als belangrijk punt opgevoerd. D66 is echter van mening dat het allemaal wel iets sneller kan, sneller moet zelfs. Tijdens de Algemene Beschouwingen hebben we daar ook al op gewezen. De uitdrukking “er mag wel een tandje bij” gebruiken we hierbij eigenlijk teveel. Duurzaamheid is geen kwestie van achterover leunen, maar juist een kwestie van de handen uit de mouwen steken. Voor ons gevoel is dat dus nog niet goed doorgedrongen bij het College. Het oneindige repeteren van wat men al gedaan heeft (achterover leunen) moet plaats maken voor het werken naar de toekomst (de handen uit de mouwen steken). 

In de Raadsvergadering zei Harrie Rutgers hierover:

“De cloud toont ook aan dat duurzaamheid, energieneutraal wonen, milieu en klimaat nog niet automatisch in de ambitie van het DNA van de nieuwe gemeente Westerkwartier zit. Mogelijk zouden we daar nog de nodige modificaties kunnen doorvoeren. Het is niet alleen van belang hoe goed we het nu met elkaar hebben in het Westerkwartier, het gaat er om dat we ook onze kleinkinderen een gezond leefklimaat bieden en een positieve bijdrage aan de klimaatontwikkelingen hebben. Daarvoor moet de nieuwe gemeente Westerkwartier wat ons betreft geen tijd meer verspillen, maar voluit inzetten op klimaatreddende maatregelen.”

In het betoog stonden we ook stil bij een eventuele lastenverhoging voor de burger, als gevolg van de herindeling. Bij veel inwoners leeft die vrees en terecht. Er is maar al te vaak aangetoond bij herindelingen, dat een lastenverzwaring het gevolg was van het samenvoegen van een aantal plaatsen. De nieuwe gemeente Westerkwartier moet hierop een uitzondering gaan vormen, vindt D66.

“D66 heeft van meet af aan gezegd dat het voor de inwoners allemaal niet duurder mag worden. In deze raad hebben we vervolgens ingestemd met een kaderstellende nota, waarin is vastgesteld, dat de totale lasten voor burgers, gemiddeld genomen, niet zullen stijgen en daar houden wij aan vast,” aldus Harrie Rutgers.

Tot slot stond D66 nog even stil bij de NIET-deelname van Groen Links binnen de besprekingen over het Herindelingsontwerp. Logisch, want deze partij ziet een herindeling namelijk niet zitten. Het is daarom vreemd, dat men tijdens deze voorbereidende bespreking de mond vol heeft over hoe het allemaal zou moeten gebeuren. Via drie amendementen en een motie probeerden ze via de achterdeur nog iets te bereiken. Het was echter te laat. De amendementen en de motie werden door alle andere fracties afgeschoten. “Dan hadden ze maar mee moeten doen met de vele gesprekken, die we hebben gevoerd over de Herindeling” , zo merkte Harrie Rugers een beetje kribbig op.

Het nieuwe jaar 2017 zal beginnen met een opmaat voor de komende herindeling, namelijk het definitief vaststellen van het Herindelingsontwerp en het Plan van Aanpak. Tijdens de komende Raadsvergadering van maandag 16 januari zal dat dan moeten gebeuren. Ook bespreken de raden van de gemeenten Leek, Marum en Grootegast rond die tijd dit. Voor D66 een mooi moment, want wij gaan positief richting de nieuwe gemeente Westerkwartier, zonder dat o.a. de identiteit van de verschillende dorpen en kernen zal worden aangetast en een lastenverhoging voor de inwoners achterwege zal blijven.

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

 

Laat een reactie achter:


Columns Zuidhorn